Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, ettei sillä ole asiassa lausuttavaa.

30.11.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta.

Lausunnonantajan lausunto

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta.

Hallituksen esityksen (215/2022 vp) mukaan Suomi luopuisi tästä varaumasta ja täydentäisi rikoslakia vaikutusvallan kauppaamisrikosta koskevalla säännöksellä. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ehdotetaan ulotettavaksi vaikutusvallan kauppaamisrikokseen. Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnin tavoitteena on täydentää rikosoikeudellista suojaa korruptiota vastaan. Tavoitteena on myös mahdollistaa vuonna 2002 hyväksytyn, lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen 12 artiklaa koskevan varauman peruuttaminen vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevan kriminalisointivelvoitteen osalta.

Akava ry:llä ei ole asiassa lausuttavaa.

Fremer Hannele
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 13.10.2022, VN/9873/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 148/62/2022
Lausunnon päiväys 23.11.2022
Laatija Hannele Fremer

Lue lisää aiheesta