Akavan lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Oikeusministeriö on teettänyt selvityksen julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta. Selvityksessä esitetään kolme erilaista vaihtoehtoa julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta, jossa suppeimmassa vaihtoehdossa ei julkisuuslain soveltamisalan piiriin otettaisi mitään markkinoilla toimivia valtioenemmistöisiä yhtiöitä. Laajimmassa vaihtoehdossa kaikki julkisyhteisöjen määräämisvallassa olevat yhtiöt saatettaisiin lain soveltamisalan piiriin, paitsi valtionenemmistöiset pörssiyhtiöt.

16.4.2020

Oikeusministeriö on teettänyt selvityksen julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta. Selvityksessä esitetään kolme erilaista vaihtoehtoa julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta, jossa suppeimmassa vaihtoehdossa ei julkisuuslain soveltamisalan piiriin otettaisi mitään markkinoilla toimivia valtioenemmistöisiä yhtiöitä. Laajimmassa vaihtoehdossa kaikki julkisyhteisöjen määräämisvallassa olevat yhtiöt saatettaisiin lain soveltamisalan piiriin, paitsi valtionenemmistöiset pörssiyhtiöt.

Akava kannattaa julkisuuslainsäädännön ajanmukaistamista ja julkisuusperiaatteen laajaa ja oikeudenmukaista toteutumista niin hallinnon, tiedonsaannin, varainkäytön kuin vallankäytön suhteen, muttemme tässä vaiheessa ota kantaa esitettyihin malleihin. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietopohjaa mahdolliseen lainvalmisteluhankkeen käynnistämiseen ja se toimii hyvänä pohjana jatkovalmistelulle.

Akava painottaa myös nykyistä tehokkaampaa väärinkäytösten estämistä sekä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan keinojen lisäämistä myös julkisella sektorilla. Julkisen rahankäytön läpinäkyvyys hankinnoissa hankintalain tavoitteiden mukaisesti sekä julkisin varoin rahoitetun yhtiömuotoisen toiminnan varojen käytön valvonta aiempaa parempi valvonta kasvattaisi kansalaisten luottamusta sekä lisäisi julkisen sektorin kestävyyttä.

Selvityksessä ei ole käsitelty julkisuuslain soveltamista työeläkealalla tai siinä mahdollisesti havaittuja puutteita. Siitä huolimatta selvityksessä nostetaan esille julkisuuslain laajentaminen koskemaan toimintoja, joissa hoidetaan julkista hallintotehtävää ja joissa toiminnan rahoituksen perustana olevat varat ovat merkittäviltä osin peräisin valtion varoista tai jotka perustuvat laissa säädettyyn maksuvelvollisuuteen. Suomen työeläkejärjestelmässä on erityispiirteitä, jotka tulee ottaa sitä koskevassa lainvalmistelussa huomioon. Työeläkeala on myös yksityisen työeläkejärjestelmän osalta kilpailtu toimiala, vaikka kilpailun keinot ovat rajoitettuja. Katsomme, että julkisuuslain soveltamisen mahdollinen ulottaminen nykyistä laajemmin työeläkelan toimijoihin edellyttäisi kattavaa selvitystä nykytilan kehitystarpeista sekä muutoksen vaikutuksista työeläkealalla. Mikäli lainsäädäntötyö etenee selvityksen pohjalta, tuomme esille, että työeläkejärjestelmää koskevat muutokset tulee käsitellä kolmikantaisesti ja työeläkealan asiantuntemusta hyödyntäen.

Huomiota mahdollisessa jatkovalmistelussa on kiinnitettävä myös terveyspalveluihin. Ongelmalliseksi saattaa muodostua se, miten julkisuuslain soveltamisala ja esimerkiksi toiminen kilpailluilla markkinoilla rajataan ja määritetään. Tältä osin lainsäädännön tulisi olla riittävän selkeä ja mahdollisuuksien mukaan ennakoida mahdolliset myöhemmät sote- uudistuksen ratkaisut.

Akava kannattaa jatkovalmistelun aloittamista laajentaen ja syventäen selvitystyötä eri vaihtoehdoista, huomioiden erityisesti lainsäädännön johdonmukaisuuden ja kokonaisuuden toimivuuden selvittämisen. Eri osapuoliin kohdistuvat oikeudelliset vaikutukset sekä taloudelliset seuraukset tulee arvioida kattavasti. Jatkovalmistelu aikana tulee myös tehdä riittävät vaikutusarvioinnit ja valmistelu tulisi tehdä kolmikantaisessa valmistelussa.

 

Lotta Savinko

Akava ry

Lausuntopyyntö 28.6.2019 / Dnro VN/4491/2019

Lausunnon diaarinumero Dnro 061/62/2019

Lausunnon päiväys 17.9.2019

Laatija Lotta Savinko

Lue lisää aiheesta