Suomen Farmasialiitto: Apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle uusi työehtosopimus – kaksivuotisen sopimuksen kustannusvaikutus on 7 prosenttia

Apteekkien farmaseuttista henkilöstöä koskeva uusi työehtosopimus syntyi ystävänpäivänä 14.2.2023 Suomen Farmasialiiton hallituksen hyväksyttyä neuvottelutuloksen. Apteekkien työnantajaliiton hallitus ennätti hyväksyä tuloksen jo maanantaina. Uuden sopimuksen kesto on kaksi vuotta. Sopimus tulee voimaan 13.2.2023 ja päättyy 31.1.2025.

17.2.2023

Palkat kehittyvät myönteisesti

Nyt sovittu palkkaratkaisu on Farmasialiiton tavoitteiden mukainen, ja sen kustannusvaikutus on kahden vuoden sopimuskaudelle yhteensä 7 prosenttia.

Vähimmäistaulukkopalkkoja ja työaikalisiä korotetaan kumpanakin vuonna yleiskorotuksen määrällä. Luottamushenkilön korvauksia korotettaessa huomioidaan yleiskorotusten lisäksi myös toisen vuoden apteekkierä.

Vuoden 2023 palkankorotukset

Ensimmäisenä vuonna farmaseuttien ja proviisorien 30.4.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 3,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2023 lukien. Lisäksi palkkoja korotetaan 450 euron suuruisella työaikaan suhteutetulla kertakorvauksella. Kertakorvaus maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Kertakorvaus voidaan paikallisesti sopien maksaa kahdessa erässä, kuitenkin niin, että heinäkuussa maksetaan vähintään 200 euroa. Toinen erä on maksettava viimeistään lokakuun palkanmaksun yhteydessä. Kertakorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on alkanut viimeistään 30.4.2023 ja työsuhde on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä. Kertakorvausta ei makseta silloin, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ja irtisanomisaikaa on jäljellä enintään yksi kuukausi ennen kertakorvauksen maksuajankohtaa.

Vuoden 2024 palkankorotukset

Toisena vuonna farmaseuttien ja proviisorien 30.4.2024 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 2,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2024 lukien. Lisäksi palkkoja korotetaan apteekkikohtaisesti 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,5 prosentin suuruisella paikallisella erällä, jonka jakamisessa tulee noudattaa apteekkierän jakosääntöjä. Apteekkierän jakoperusteet on päätettävä apteekkikohtaisesti viimeistään tämän vuoden elokuun loppuun mennessä. Mikäli jakoperusteiden tiedottaminen laiminlyödään, eikä niitä ilmoiteta henkilöstölle 31.8.2023 mennessä, erä toteutetaan 0,5 % yleiskorotuksena farmaseuttisen henkilöstön palkkoihin 1.5.2024 alkaen.

– Olemme palkkaratkaisun tason ohella tyytyväisiä apteekkierän jakamisen pelisääntöjen skarppauksesta. Näillä muutoksilla haluamme vähentää apteekkierään kohdistuvaa kritiikkiä ja lisätä avoimuutta ja luottamusta erän jakamiseen liittyen. Myös mahdollisen uuden palkkausjärjestelmän edistäminen edellyttää toimivan keskustelu- ja neuvottelukulttuurin omaksumista kaikkiin apteekkeihin, toteaa Farmasialiiton työmarkkinajohtaja Minna Hälikkä.

Tavoite tasa-arvoisista palkallisista perhevapaista toteutui

Osana sovittua tekstipakettia ei-synnyttävien vanhempien palkallisia perhevapaita pidennetään 13.2.2023 alkaen kuudesta päivästä 36 arkipäivään. Palkalliset perhevapaat määräytyvät jatkossa ns. 40 + 36 + 36 -mallin mukaisesti:

  • raskausrahaan oikeutettu synnyttävä vanhempi: raskausvapaan palkka raskausvapaan alusta lukien yhdenjaksoisen 40 raskausrahapäivän ajalta ja vanhempainvapaan palkka 36 ensimmäisen vanhempainrahaan oikeuttavan arkipäivän ajalta sekä
  • vanhempainrahaan oikeutettu ei-synnyttävä vanhempi: vanhempainvapaan palkka 36 ensimmäisen arkipäivän ajalta. Vapaan voi pitää kahdessa jaksossa, mikäli vapaata pidetään lapsen syntymän yhteydessä.

– Apteekkisektorin palkallisiin vanhempainvapaisiin liittyvästä ratkaisusta ei voi olla muuta kuin iloinen. Nyt sovitut kirjaukset heijastelevat uuden perhevapaasääntelyn tavoitetta perhevastuun tasapuolisemmasta jakautumisesta lasta hoitavien vanhempien välillä. Vaikka ala onkin naisvaltainen, on yhtä pitkillä vanhempainvapaajaksoilla tärkeä imagollinen merkitys alan vetovoimaisuuttakin ajatellen, kertoo Hälikkä.

Työnantajalle joustoa neuvotteluaikoihin ja irtisanomisaikoihin

Tekstimuutoksina sovittiin työnantajan noudattamiin työehtosopimuksella sovittuihin irtisanomisaikoihin alla olevat lyhennykset. Niitä noudatetaan 13.2.2023 eteenpäin, ellei työsopimuksella ole sovittu pidemmästä irtisanomisajasta:

  • Työsuhteen jatkuttua enintään 5 vuotta, työnantajan noudattama irtisanomisaika on 1 kuukausi.
  • Työsuhteen jatkuttua yli 5 vuotta – enintään 10 vuotta, työnantajan noudattama irtisanomisaika on 2 kuukautta.
  • Työsuhteen jatkuttua yli 10 vuotta – enintään 15 vuotta, työnantajan noudattama irtisanomisaika on 3 kuukautta.
  • Työsuhteen jatkuttua yli 15 vuotta, työnantajan noudattama irtisanomisaika on 4 kuukautta.

Lisäksi sovittiin yhteistoimintalain soveltamisen piirissä olevien, vähintään säännöllisesti 20 työntekijää työllistävien apteekkien osalta neuvotteluajan lyhentämisestä tilanteissa, joissa työnantaja harkitsee irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia tuotannollisista, taloudellisista tai toimintojen uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä. Muutoksen jälkeen lasketaan yhteistoimintalain mukainen neuvotteluja koskeva neuvotteluaika alkavaksi siitä päivästä, jona kirjallinen neuvotteluesitys annetaan työntekijöille tai heitä edustavalle luottamushenkilölle tiedoksi.

Työryhmistä sekä työehtosopimuksen selkiyttämistyöryhmä että palkkaustyöryhmä jatkavat toimintaansa tälläkin sopimuskaudella.

– On helpottavaa, että alalla on nyt työrauha seuraavat kaksi vuotta ja on aikaa myös kehittämiselle. Hyvästä neuvotteluilmapiiristä sekä avoimesta ja arvostavasta hengestä lämpimät kiitokset Aptan neuvottelijoille. Niiden vaalimisesta on hyötyä myös sopimusten ollessa kiinni, summaa Hälikkä.

Kaikki nyt sovitut muutokset viedään työehtosopimukseen ja uudesta sopimuksesta julkaistaan myös verkkoversio. Tiedotamme jäseniämme, kun uusittu työehtosopimus on julkaistu. Työehtosopimuksesta tehdään myös painettu versio, joka toimitetaan luottamushenkilöille.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 15.2.

Lue lisää aiheesta