Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjän, opiskelijan ja työntekijän työttömyysturvasta

Vaikuttaako puolisoni yrittäjyys omaan työttömyysturvaani? Onko opiskelijan mahdollista saada työttömyystukea, kun määräaikainen kesätyö on peruttu? Jos minut lomautetaan, mistä voin hakea päivärahaa ja miten päivärahan suuruus määräytyy?

17.4.2020

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila herättää monia kysymyksiä. Kysymyksiin ovat vastanneet Akavan jäsenjärjestöjen asiantuntijat.

 

Yrittäjät

Vaikuttaako puolisoni yrittäjyys omaan työttömyysturvaani?

Jos käyt muualla kuin puolison yrityksessä töissä, sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan, kun olet ollut työssä 26 kalenteriviikkoa. Sen sijaan, jos olet työssä puolisollasi, mutta et itse omista yrityksestä mitään, sinulla on oikeus päivärahaan, kun olet ollut työssä 52 kalenteriviikkoa.

Jos olet ollut työttömyyskassan jäsen työskentelyajan, saat työttömyyskassasta ansiopäivärahaa. Ellet ole jäsen tai jäsenyysaikaa ei ole riittävästi, saat peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta.

Kuinka sivutoiminen yrittäjyys vaikuttaa lomautuksen aikana saatavaan ansiopäivärahaan?

Jos sinulla on ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa. Sovitellussa päivärahassa huomioidaan myös yritystulojen osalta 300 euron suojaosa kuukaudessa. Suojaosan ylittävistä tuloista puolet vaikuttaa vähentävästi päivärahan suuruuteen. Jos esimerkiksi ansiotulosi yritystoiminnasta ovat 600 euroa kuukaudessa, suojaosan jälkeen jäävä osuus on 300 euroa. Tästä puolet, eli 150 euroa vähentää maksettavaa ansiopäivärahaa.

Voiko työttömyyskorvausta saada vasta perustettu yritys, joka saa starttirahaakin?

Jos olet perustanut yrityksen, olet todennäköisesti päätoiminen yrittäjä, etkä siten ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Eduskunta on kuitenkin 7.4.2020 hyväksynyt väliaikaisen lain, jonka mukaan yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea. Väliaikaiset muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti.

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille tukea enintään 2 000 euroa. Miten ja millä ajalla tämä vaikuttaa yrittäjän työttömyysturvaan?

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa. Sitä, miten tuki huomioidaan työttömyysturvassa, ei ole vielä työttömyyskassoilla tiedossa.

Olen työskennellyt freelancerina useilla eri aloilla. Mikä instanssi auttaa minua ja muita samassa asemassa olevia työttömäksi jääneitä?

Palkansaajakassaan voi liittyä työsuhteessa oleva palkansaaja. Palkansaajakassan jäsenenä työssäoloehto kertyy vain palkansaaja-asemassa tehdyistä töistä. Jos olet yrittäjäasemassa tai toimit ns. kevytyrittäjänä, voit liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, jos YEL-vakuutuksen vahvistettu vuosityötulo on vuonna 2020 vähintään 13 076 euroa. Jos työ päättyy kokonaan, voit olla oikeutettu saamaan ansiopäivärahaa yrittäjien työttömyyskassasta. Jos et ole kassan jäsen, mutta olet toiminut yrittäjänä, voit olla oikeutettu peruspäivärahaan Kelasta.

 

Opiskelijat

Haluaisin tietää, onko minulla AMK-opiskelijana oikeus työttömyysturvaan lomautuksen vuoksi? Opintotukikuukauteni ovat loppuneet.

Jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, lomautetun henkilön opintoja tai yritystoimintaa ei tutkita TE-toimistossa. Tämä tarkoittaa sitä, että väliaikaisen lain turvin myös niillä lomautetuilla, joilla opinnot ovat kesken, on oikeus työttömyysetuuteen. Väliaikainen muutos on voimassa 31.7.2020 asti. Jos lomautus on alkanut 15.3.2020 tai sitä ennen, TE-toimisto tutkii, oletko pää- vai sivutoiminen opiskelija. Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta päivärahaan, mutta sivutoimisella on.

Onko kokopäivätyöstä lomautettu, tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva korkeakouluopiskelija oikeutettu hakemaan työttömyysturvaa vai opintotukea? Entä jos kyseessä on yrittäjä?

Jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, lomautetun henkilön opintoja tai yritystoimintaa ei tutkita TE-toimistossa. Tämä tarkoittaa sitä, että väliaikaisen lain turvin myös niillä lomautetuilla, joilla opinnot ovat kesken, on oikeus päivärahaan. Väliaikainen muutos on voimassa 31.7.2020 asti.

Jos lomautus on alkanut 15.3.2020 tai sitä ennen, TE-toimisto tutkii, oletko pää- vai sivutoiminen opiskelija. Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta päivärahaan, mutta sivutoimisella on. Päivärahan saaminen estää opintotuen saamisen. Jos opintotukea maksetaan esim. opintojen alkaessa tai loppuessa kuitenkin samalta ajalta kuin henkilö saa päivärahaa, opintotuki vähennetään päivärahasta. Yrittäjä ei voi lomauttaa itseään, mutta yrittäjä voi hakea Kelasta työmarkkinatukea koronaepidemian vuoksi.

Voinko hakea jo työttömyyspäivärahaa, jos ammattikoulu on suoritettu mutta todistusta pitää odottaa vielä kuukauden verran?

Jos opintosi ovat kesken eikä sinua ole lomautettu, TE-toimisto tutkii, oletko päätoiminen vai sivutoiminen opiskelija. Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Onko opiskelijan mahdollista saada työttömyystukea, kun määräaikainen kesätyö on peruttu?

Jos opintosi ovat kesken eikä sinua ole lomautettu, TE-toimisto tutkii, oletko päätoiminen vai sivutoiminen opiskelija. Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, mutta sivutoimisella opiskelijalla on. Jos olet työskennellyt opintojesi aikana, sinun on mahdollista liittyä jo tuolloin työttömyyskassan jäseneksi. Tällöin opiskeluaikana on mahdollista kerryttää työssäoloehtoa ja voit olla oikeutettu työttömyysetuuteen opintojen päätyttyä.

 

Paljonko saan?

Lasketaanko bonukset mukaan palkkatuloihin vai lasketaanko palkkataso pohjapalkasta?

Ansiopäiväraha lasketaan viimeisen 26 kalenteriviikon palkasta ja mukaan huomioidaan mm. kuukausi- ja tuntipalkka, palkan päälle maksettavat lisät (esim. iltatyö- ja vuorolisät), vuosiloma-ajanpalkka, luontoisedut ja bonukset sekä tulospalkkiot, jotka on ansaittu tuon 26 kalenteriviikon aikana. Mm. lomarahoja, lomakorvauksia ja työsuhteen päättyessä maksettuja kertakorvauksia ei huomioida päivärahaa määriteltäessä.

Eduskunnalla on käsiteltävänä väliaikainen lakimuutos, jonka myötä päiväraha voitaisiin tietyissä tilanteissa määritellä 13 kalenteriviikon palkoista. Lakimuutos tulee todennäköisesti voimaan pääsiäisen jälkeen.

Meillä YT-neuvottelut päättyivät juuri ja pian saadaan tietää päätökset. Mietin eniten tässä, mitä rahaa tulen vielä samaan työnantajalta tai pitäisi saada? Olen kuukausipalkalla vakityössä – tai mahdollisesti olin.

Yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen työnantaja voi tehdä päätökset mahdollisista irtisanomisista tai lomautuksista. Irtisanomisaika tai lomautusilmoitusaika alkaa kulua, kun ilmoitus on annettu työntekijälle tiedoksi.

Määräaikaisen työsopimuslain muutoksen aikana 1.4.–30. 6.2020 lomautusilmoitusaika on viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Jos työsuhteeseen sovelletaan työehtosopimusta, noudatettava lomautusilmoitusaika määräytyy työehtosopimuksen perusteella. Työntekijälle maksetaan palkkaa lomautusilmoitusjakson keston ajalta ja palkanmaksu päättyy kokoaikaisen lomautuksen alkaessa.

Työsopimusta irtisanottaessa on noudatettava irtisanomisaikaa. Irtisanomisajan pituus voi perustua työsopimuksessa sovittuun, työsopimuslakiin tai työehtosopimukseen. Työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan. Irtisanotun työsuhteen päättyessä erääntyvät työntekijän kaikki työsuhdesaatavat pääsääntöisesti heti maksettavaksi. Esimerkiksi ansaituilta, mutta pitämättömiltä lomapäiviltä on suoritettava lomakorvaus. Työsopimuksessa on voitu sopia, että lopputili voidaan maksaa työsuhteen päättymistä seuraavana säännönmukaisena palkkapäivänä.

Vaikuttavatko pääomatulot työttömyyspäivärahaan?

Pääomatuloja ei huomioida päivärahan perusteena olevassa palkassa, eli ne eivät vaikuta päivärahan suuruuteen. Pääomatuloja ei myöskään sovitella, eli ne eivät vähennä päivärahaa.

Olen osaviikkoisesti lomautettu. Voinko tehdä ylimääräistä työtä viikonloppuisin, lomautuspäivieni ulkopuolella? Saanko tavanomaisen päivärahan noilta lomautuspäiviltä, jos en ole tuolloin työssä, mutta teen viikonloppuna ylimääräistä työtä?

Jos olet lomautettu päätyöstäsi ja teet lisäksi osa-aikatyötä toiselle työnantajalle, voit olla oikeutettu soviteltuun päivärahaan. Tuolloin lomautuspäiviltä ei voida maksaa täyttä päivärahaa, vaan sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa. Sovittelussa huomioidaan sekä

Milloin työttömyyskorvauksen viiden päivän omavastuuaika poistuu?

Omavastuuajan väliaikaista poistamista koskeva hallituksen esitys on vielä kesken, eduskunnan toinen käsittely on 9.4.2020. Lakimuutos tulee todennäköisesti voimaan vasta pääsiäisen jälkeen. Hallituksen esityksessä on kuitenkin esitetty, että jos omavastuuajan ensimmäinen päivä olisi ajalla 16.3.–6.7.2020, myös omavastuuajalta olisi oikeus päivärahaan.

Jos minut lomautetaan, mistä voin hakea päivärahaa ja miten päivärahan suuruus määräytyy?

Ansiopäivärahan maksaa aina työttömyyskassa, ei koskaan ammattiliitto. Jos olet työttömyyskassan jäsen, työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa. Päivärahan suuruus lasketaan ansaitsemiesi palkkojen perusteella. Voit arvioida oman päivärahasi suuruutta päivärahalaskurilla: https://kokokassa.fi/paivarahalaskuri. Jokainen työttömyyskassa laskee päivärahan suuruuden saman lain perusteella. Jos et ole työttömyyskassan jäsen, voit hakea peruspäivärahaa Kelasta. Peruspäivärahan suuruus on 33,66 euroa/pv.

Esimerkki: jos kuukausipalkkasi on ollut 2 500 euroa, ansiopäivärahan suuruus on vajaa 69 euroa/pv, eli n. 1 475 euroa/kk, kun taas peruspäivärahan suuruus on keskimäärin reilu 720 euroa/kk.

Voiko työttömyyskassasta loppua rahat?

Suurimmalla osalla työttömyyskassoista on ennen koronapandemiaa ollut hyvä ja vakaa taloudellinen tilanne. Mikäli tilanne pitkittyy, vaikuttaa se myöskin työttömyyskassojen tilanteeseen. Suurin osa palkansaajakassojen etuusmenoista rahoitetaan Työllisyysrahastosta.

Jos on lomautettuna vain osan kuukautta esim. kaksi viikkoa ja siinä kuussa tulee lomarahat, niin vievätkö lomarahat pois oikeuden soviteltuun päivärahaan?

Jos lomaraha perustuu kokoaikatyön vuosilomapalkkaan, sitä ei sovitella, vaikka lomaraha maksettaisiin lomautuksen aikana. Jos lomautuksen aikana maksetaan osa-aikatyön palkkaan perustuvaa lomarahaa, se sovitellaan maksupäivän mukaan.

Kuinka pitkään on pitänyt olla työttömyyskassan jäsen, jotta on oikeutettu tukiin? Jos jäsenyys on ollut katkolla ja henkilö on liittynyt uudestaan vastikään, onko aiemmalla jäsenyydellä painoarvoa?

Jäsenyys- ja työssäoloehto määräytyvät kaikissa työttömyyskassoissa samalla tavalla. Työttömyyskassan jäsenehto on 26 viikkoa ja jäsenyyden aikana on tullut olla työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa, jotta olet oikeutettu ansiopäivärahaan työttömyyskassasta. Jos nykyisen ja aiemman jäsenyyden välillä on yli kuukauden katkos, aiempia jäsenyyksiä ja niiden aikana hankittua työssäoloehtoa ei voi enää lukea hyväksi.

Eduskunnalla on käsiteltävänä väliaikainen lakimuutos, jonka myötä jäsenyys- ja työssäoloehto voisivat tietyissä tilanteissa olla vain 13 kalenteriviikkoa. Lakimuutos tulee todennäköisesti voimaan pääsiäisen jälkeen.

Jos ei kuulu liittoon maksaako Kela työttömyyskorvauksen?

Ansiopäivärahan maksaa aina työttömyyskassa, ei ammattiliitto. Jos et kuulu työttömyyskassaan, Kela maksaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa.

 

Sääntökiemuroita

Tuleeko yrityksen noudattaa jotain järjestystä lomautuksissa ja irtisanomisissa, vai voiko työnantaja valita vapaasti lomautettavat tai irtisanottavat henkilöt?

Työnantajan harkintavalta on sidottu siten, että jokaisen lomautettavan ja irtisanottavan työntekijän osalta on osoitettava aina laillinen lomautus- ja irtisanomisperuste. Lomauttaminen ja irtisanominen ei saa myöskään koskaan perustua syrjiviin syihin (esim. ikä, sukupuoli, terveydentila jne.).

Lainsäädännössä ei ole säännöksiä irtisanomis- tai lomauttamisjärjestyksestä. Työehtosopimuksissa on sen sijaan varsin usein erilaisia määräyksiä lomautus- ja irtisanomisjärjestyksestä. Tyypillisesti työehtosopimuksissa on sovittu, että lomautettaviksi tai irtisanottaviksi valikoidaan viimeiseksi yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä.

Tärkeät ammattityöntekijät ovat yritykselle ns. avaintyöntekijöitä, joiden pysyttäminen yrityksen palveluksessa on erityisen tärkeää. Lisäksi työehtosopimuksessa on monesti määrätty, että lomautus- ja irtisanomisjärjestyksessä voidaan kiinnittää huomiota työsuhteen kestoaikaan ja työntekijöiden huoltovelvollisuuden määrään. Sovellettava työehtosopimus määräytyy yleensä työnantajan toimialan mukaan.

Miten käytännössä eroaa lomarahan vaihto vapaaksi tai lomautus?

Työnantaja voi yksipuolisella päätöksellä lomauttaa työntekijän määräajaksi tai toistaiseksi, jos siihen on laissa säädetyt perusteet. Määräaikaisesta lomautuksesta voidaan myös sopia työnantajan ja työntekijän kesken, mutta sopimus tulee tehdä vain työnantajan aloitteesta ja kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Lomautuksen aikana työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. Ellei työntekijä löydä lomautuksen ajaksi toista työtä, hän on lomautuksen aikana työtön ja oikeutettu työttömyysturvaetuuteen, jos etuuden yleiset edellytykset täyttyvät.

Lomarahasta ei ole säädetty työelämän lainsäädännössä, vaan useimmiten se perustuu työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi edellyttää sopimista ja työehtosopimuksessa voi olla tarkempia määräyksiä lomarahan vapaaksi vaihtamisessa. Vaihdettaessa lomaraha vapaaseen työntekijä on lomarahavapaan aikana oikeutettu palkkaan. Eli lomarahavapaalla työntekijän asema rinnastuu pääosiltaan vuosiloman pitämiseen.

Voiko lomautusilmoituksia antaa useamman peräkkäin? Esimerkiksi ensin toukokuuksi ja jos tilanne ei parane, toisen kesäkuuksi.

Ennen lomautuksen alkamista käydään yt-neuvottelut tai annetaan ennakkoselvitys lomautuksesta, jos yrityksessä on alle 20 työntekijää. Työntekijälle on lisäksi annettava lomautusilmoitus. Työsopimuslain mukaan lomautusilmoitus annetaan vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista, mutta työehtosopimuksella voidaan sopia toisin tästä ilmoitusajasta. On huomattava, että ajalla 1.4.–30.6.2020 työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika on kuitenkin 5 päivää ja useimpien työehtosopimusten määräykset lomautusilmoitusajoista on muutettu vastaavalla tavalla.

Jos työntekijä lomautetaan määräajaksi, tulee määräaikaisen lomautuksen päätyttyä antaa uusi lomautusilmoitus, jos lomautusta on peruste jatkaa. Jos lomautus perutaan ennen lomautuksen alkamista, tulee antaa uusi lomautusilmoitus ennen lomautuksen alkamista.

Jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva lomautus, jatkuu lomautus ilman erillistä ilmoitusta, kunnes lomautus päätetään. Jos työnantajalla on peruste päättämisen jälkeen uudelle lomautukselle, on työntekijälle annettava uusi lomautusilmoitus. Lisäksi työehtosopimuksissa on voitu sopia erilaisista menettelytavoista lomautuksia koskien.

Miten lomautus eroaa palkan maksun keskeytymisestä, vai ovatko ne yksi ja sama asia?

Työsopimuslain mukaan lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja saa työsopimuslaissa määriteltyjen ehtojen täyttyessä keskeyttää työn ja palkanmaksun, ja työntekijä työn tekemisen, vaikka työsuhde pysyy voimassa. Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisena tai osa-aikaisena. Lomauttamisessa noudatettavista toimintatavoista ja määräajoista on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa. Lomautuksen ajalta työntekijällä on oikeus työttömyysetuuksiin, mikäli niiden saamisen ehdot täyttyvät.

Työsopimuslaissa on säädetty, että jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. Koronapandemian osalta tällaiseksi perusteeksi on katsottu ainakin viranomaismääräys työpaikan sulkemisesta. Kyseisen lakipykälän soveltamisala on joka tapauksessa huomattavasti rajoitetumpi kuin lomauttaminen. Tällaisesta pakottavasta esteestä johtuvan palkanmaksun keskeyttämisen ajalta työntekijällä on oikeus työttömyysetuuksiin, mikäli niiden saamisen ehdot täyttyvät.

Voiko lomautuksen aikana pitää kesälomajakson?

Vuosiloma on annettava myös lomautetuille. Lain ja työehtosopimusten pääsääntönä on, että työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, jos työntekijä ja työnantaja eivät ajankohdasta muuta sovi. Lomautusajalle sijoittuvan vuosiloman ajalta työnantaja on palkanmaksuvelvollinen. Lomautus jatkuu normaalisti vuosiloman päätyttyä.

Lomautusaikaisista vuosilomista on aina syytä informoida myös työttömyysetuuden maksajaa. Jos saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, lomapäiviltä ei ole oikeutta päivärahaan. Jos sen sijaan saat osa-aikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, päiväraha voidaan maksaa soviteltuna.

 

Vastaukset on julkaistu alun perin Iltalehdessä 12.4.2020: Mitä haluat tietää koronan vaikutuksesta tuloihisi? IL selvitti vastaukset 25 kysymykseen työntekijöille, yrittäjille ja opiskelijoille 

 

Lue lisää aiheesta