Aluevaaleissa päätetään palveluista

Aluevaaleihin on aikaa reilut pari kuukautta. On aika kiinnostua siitä, mistä vaaleissa päätetään ja keitä päättäjäksi valitaan.

15.11.2021

Aluevaaleissa on kyse ihmisen elämän ja arjen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavista palveluista. Sote-uudistuksessa vastuu sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy 21 hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin vastuulle. Siirtymävaiheen jälkeen hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Rahoituksesta vastaa valtio.

Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla neljäksi vuodeksi. Aluevaltuusto päättää palveluita koskevassa strategiassaan pidemmän aikavälin tavoitteet palvelutuotannosta, yhteistyörakenteista ja kustannuksista. Se päättää, millaisia palveluita alueella on tarjolla, miten ne tuotetaan ja ovatko ne lähi-, etä- vai liikkuvia palveluita.

Hyvinvointialueilla olennaista on vaikuttaa alueiden strategiseen suunnitteluun, sote-keskusten toimintaan ja palveluiden kehittämiseen. Päämääränä on varmistaa palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä osaavan työvoiman riittävyys alueella. Alueen väestökehitys ja ulkomaisen työvoiman houkuttelu- ja kotouttamistoimet kytkeytyvät vahvasti kokonaisuuteen. Samaan aikaan on pystyttävä pysäyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten hallitsematon kasvu.

Akava on laatinut omat aluevaalitavoitteet, joissa keskitytään sosiaali- ja terveyspalveluihin, sote-henkilöstön työhyvinvointiin ja kuntien ja alueiden yhteistyöhön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Palveluiden tuottamisessa on hyödynnettävä julkisen rinnalla tehokkaasti myös yksityisiä palveluita. Korona-aikana kasaantunutta hoito- ja hoivavelkaa ei pystytä purkamaan, palvelutarpeeseen vastaamaan ja palveluiden saatavuutta turvaamaan ilman monimuotoista palvelutuotantoa, digiratkaisuja ja palvelusetelin hyödyntämistä.

Työikäisten työterveyden ja työkyvyn tukemiseen on kiinnitettävä vakavaa huomiota. Kestävän työelämän ja talouden sekä työllisyyden edistämisen näkökulmasta on merkittävää, miten työkykyä tuetaan työurien pidentämiseksi. Sote-keskuksissa tarvitaan työterveysosaamista. Palveluketjuja perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon välillä on kehitettävä edelleen sujuvammiksi.

Hyvinvointialueen palveluissa on varmistettava monialaisten kuntoutuspalveluiden ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuus. Perheiden, lasten ja nuorten tukipalveluihin pitää päästä nopeasti. Sote-uudistuksessa alueen vastuulle siirtyneet koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut pitää toteutua lähipalveluna ja niihin on varattava riittävästi resursseja.

Kaiken ytimessä on hyvinvoiva henkilöstö, jonka jaksamiseen ja työkykykyyn on kiinnitettävä vahvemmin huomiota ja jolle pitää tarjotaan mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Sote-alan työoloja on kehitettävä osaajien saamiseksi ja pitämiseksi alalla. Ilman heitä meillä ei ole tulevaisuudessa palveluita.

Uudet aluepäättäjät ovat paljon vartijoina. On tärkeää, keitä aluevaltuustoon valitaan.

 

Tutustu aluevaalitavoitteisiimme

Yhteistyöllä palveluita ja hyvinvointia – Akavan tavoitteet hyvinvointialuevaaleihin 2022

Tjänster och välfärd genom samarbete – Akavas mål för välfärdsområdesval 

 

Lisätietoja:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943