Osaamisseteli kannustamaan jatkuvaan oppimiseen

Osaamisen kehittämiseen tarvitaan nyt ratkaisuja. Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet on turvattava työuralla. Akava on ehdottanut tuhannen euron arvoista osaamisseteliä, jonka avulla työnantaja voisi tukea työuran aikaista kouluttautumista ja opiskelua. 

30.7.2018

Seteli ei ole mikään ihmelääke, joka ratkaisisi kaikki asiaan liittyvät ongelmat. Osaamissetelin tapaisiin ratkaisuihin ovat kuitenkin päättyneet monet eri tahot, esimerkiksi Osmo Soininvaaran vetämä tekoälyn vaikutuksia käsitellyt työryhmä sekä Juha Saaren eriarvoisuutta käsitellyt työryhmä loppuraporteissaan.

Millaisin keinoin voidaan ratkaista osaamisen kehittämisen ja työn murroksen paineet?

1. Osaamisen kehittämistä tukevan ratkaisun täytyy auttaa mahdollisimman laajasti eri työntekijäryhmiä

Akavan toukokuussa Kantar TNS:llä teettämän kyselyn mukaan akavalaisista 36 % ei ollut saanut yhtään työnantajan maksamaa koulutuspäivää edellisen 12 kuukauden aikana. Tilanne on huolestuttava, sillä työelämän kehittäminen ja työllisyyden parantaminen edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Osaamisen ylläpito ja uuden oppiminen ovat parasta työttömyyden ehkäisyä ja suhdannepolitiikkaa. Työttömyys tulee kaikille osapuolille kalliiksi, kalliimmaksi kuin työttömyyden ennaltaehkäisy.

2. On aika luoda aikuisten oppivelvollisuus

Suomessa ei tällä hetkellä ole infrastruktuuria osaamisen kehittämiseen. Työntekijällä tai työantajalla ei ole oppivelvollisuuden kaltaista velvoitetta kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan. Osaamisen kehittämistä ratkotaan sadoilla tuhansilla työpaikoilla, eri työehtosopimuksissa, useiden ministeriöiden lainsäädännöissä, koulutustarjonnan rahoitusmalleissa, työttömyysturvan piirissä ja lukuisilla muilla tahoilla. Hyvä ratkaisu on yhdistelmä systemaattista ja hajautettua. Osaamisen kehittämiseksi on saatava ratkaisu, jossa päätökset kustannusten ja vastuiden jaosta tehdään työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken.

3. Osaamisen kehittämisen on tuotava yhteen koulutus ja työpaikalla oppiminen

Kantar TNS:n teettämän kyselyn mukaan 94% vastanneista akavalaisista näkee työtehtävien tarjoamat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen kaikkein tärkeimpänä keinona jatkuvassa oppimisessa. Työssä tapahtuva oppiminen onkin erittäin merkittävä kehittymisen muoto, mutta koulutuksen vahvuutta ei ole syytä vähätellä.

Koulutuksen vahvuus on siinä, että oppimiselle asetetaan selvät tavoitteet, joiden saavuttamista arvioidaan. Ellei työssä tapahtuvaan oppimiseen liity lainkaan reflektiota, teorialla oppimisen syventämistä ja tietoista harjoittelua, jäävät tulokset heikoiksi. Suurin este kouluttautumiselle on ajan puute. Työn tekemiseen tulisi nivoa tavoitteellisesti ja tietoisesti osaamisen kehittämistä. Jos uuden opettelu on luonnollinen osa jokaista työpäivää, työntekijä voi kehittää itseään työn ohessa eikä pitkiä katkoja työuraan tarvita.

4. Osaamisen kehittämiseen tarvitaan lisää resursseja

OKM on valmistellut yhteistyössä sidosryhmien kanssa korkeakouluvision (https://minedu.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030). Jatkuva ja elinikäinen oppiminen korkeakouluissa on yksi vision merkittävimmistä asioista. Uudenlainen koulutustarjonta edellyttää korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen syvällistä uudistamista. Uudet panostukset mahdollistavat elinikäisen oppimisen toteuttamista työpaikoilla.

5. Osaamisen kehittämisessä on huomioitava erilaiset tilanteet työelämässä ja kannustettava neuvotteluun työpaikkojen sisällä

Osaamisen kehittämisen ratkaisun tulee luoda perusta sekä koulutuksen rahoitukselle että toimeentulon turvalle niitä tilanteita varten, kun työssä ja työn ohessa oppiminen ja opiskelu ei riitä tai onnistu. Työpaikoille, toimialoille ja alueille tulee jättää riittävästi neuvotteluvaraa osaamisen kehittämisen toteuttamiseksi. Tarvitaan, jotta mahdollisimman monella työpaikalla osaamisesta syntyy keskeisin strategisen johtamisen tavoite ja väline.

6. Osaamisen kehittämiseen sisällytettävä myös kannuste työpaikkojen vaihtoon

Työntekijöitä on kannustettava työpaikkojen vaihtoon. Tarvitaan huomattavasti lisää uudenlaista uraohjausta, jonka avulla työntekijät löytävät vahvuutensa ja ohjautuvat osaamistaan vastaaville työpaikoille. Ihmisen osaaminen moniulotteinen kokonaisuus persoonaa, ammatillista identiteettiä, tietoa ja taitoa. Jos ja kun haluamme saada ihmisiä tuottavampiin töihin, on ymmärrettävä ammatillista kasvua.

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Lue lisää aiheesta