Akava ja Upseeriliitto: Sotilaiden työssäjaksamisen ongelmat korjattava Puolustusvoimissa

Akava ja Upseeriliitto nostavat esille ristiriitaiset kyselytulokset Puolustusvoimien henkilökunnan työssäjaksamisesta. Upseeriliiton jäsenkyselyn tulokset eroavat merkittävästi Puolustusvoimien tuoreen työilmapiirikyselyn tuloksista, liitto korostaa ja vaatii kiinnittämään erityistä huomiota työsuojeluun ja henkilöstön palautumiseen.

17.12.2020

Puolustusvoimat julkisti keskiviikkona 16.12. työilmapiirikyselynsä (TIP) tulokset. Tulosten mukaan jaksamisen, palautumisen ja jokapäiväisistä tehtävistä suoriutumisen tunnetta mittaavat muuttujat olivat kiitettävällä tasolla.

Upseeriliiton jäsenkyselyn tulosten mukaan jaksaminen on kuitenkin todellinen, suuri haaste. Kyselyyn vastanneista upseereista 65 prosenttia on sitä mieltä, että heillä ei ole mahdollisuutta palautua riittävästi esimerkiksi sotaharjoituksen jälkeen. Upseeriliitto teetti jäsenkyselyn Taloustutkimuksella helmi–maaliskuussa 2020. Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita huomauttaa, että Puolustusvoimien kyselyn tulokset antavat erilaisen kuvan tilanteesta kuin liiton jäsenkysely.

– Puolustusvoimien TIP-kysely käsittelee enemmänkin koettua ilmapiiriä, työn tekemistä, omaa työyhteisöä ja työtyytyväisyyttä. Näistä tekijöistä saatuja vastauksia ei voi pitää mittarina siitä, ettei kuormittuneisuutta ole tai että sitä esiintyy vain yksittäistapauksina. Kuormittumista ei pidä vähätellä ja työuupumuksen ehkäisemiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Jäsenkyselymme tulosten mukaan 20 prosenttia yliluutnanteista koki työuupumusta hyvin usein tai jatkuvasti, Viita sanoo.

Puolustusvoimat kertoi kyselystään, että hyvästä tuloksesta huolimatta Puolustusvoimissa on työntekijöitä, joilla on jaksamiseen liittyviä haasteita.

– Nyt on syytä selvittää ja arvioida, mitä 16–18 tunnin työpäivä ja jatkuva työsidonnaisuus tekee ihmisten työssäjaksamiselle. Järjestelmää on muutettava ja myös Puolustusvoimien on oltava nykyaikainen, Viita sanoo.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder muistuttaa, että eduskunta on osoittanut poliittista tahtoa sotilaiden jaksamisen parantamiseksi. Asia on kirjattu hallitusohjelmaan ja siihen on ottanut kantaa sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta että puolustusvaliokunta. Avainasemassa on nykyisen, selkeästi vanhentuneen työaikalain uudistaminen. Nykyinen laki on presidentti Kekkosen ajalta 1970-luvulta.

– Sotilaiden työaikasuojelu, jaksamisen tukeminen, riittävä palautuminen ja levon sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen eivät toteudu tällä hetkellä. Akavan näkemys ja tavoite on, että Puolustusvoimien henkilöstöllä on ajantasainen, muuhun yhteiskuntaan verrattavissa oleva työaikasuojelu, josta säädetään laissa. Sotilaat ovat muita henkilöstöryhmiä heikommassa asemassa ja tämä on korjattava, Fjäder korostaa.

Puheenjohtaja Ville Viita, Upseeriliitto, puh. 044 501 0378

Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava, puh. 0400 609 717