Akava kannattaa tiedonsaantioikeuksien lisäämistä lainsäädännöllä palkkatasa-arvon parantamiseksi

Palkka-avoimuuden lisäämistä selvittäneen sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän tuoreessa raportissa esitetään, että tasa-arvolaissa lisättäisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja palkkasyrjintää epäilevien työntekijöiden oikeuksia saada tietoja palkoista. Akava painottaa, että palkka-avoimuutta pitää lisätä lainsäädännöllä, jotta erityisesti palkkasyrjinnän ja perusteettomien palkkaerojen vähentämiseksi ja poistamiseksi on käytettävissä tehokkaammat keinot.

15.11.2021

– Sukupuolten väliset palkkaerot, palkkasyrjintä ja perusteettomat palkkaerot ovat sitkeä ongelma työmarkkinoilla. Palkka-avoimuutta lisäämällä on mahdollista vähentää palkkasyrjintää ja perusteettomia palkkaeroja nykyistä tehokkaammin. Sen avulla voidaan myös lisätä palkkatietämystä. Palkoista tulisi puhua rohkeasti ja avoimemmin. Näin voidaan lisätä oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja edistää myös paikallista sopimista palkoista käytännössä, painottaa Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Työryhmän ehdotusten tavoitteena on parantaa henkilöstön palkkatietämystä ja tiedonsaantia työpaikan tasa-arvosuunnitelmasta sekä vahvistaa henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeuksia palkoista. Tavoitteena on myös parantaa palkkasyrjintää epäilevien yksittäisten työntekijöiden oikeussuojaa.

– Akava pitää esitystä parannuksena sääntelyyn ja muutosesityksiä pääosin kannatettavina. Kannatamme erityisesti, että syrjintää epäilevän työntekijän oikeussuojaa vahvistetaan ja laaditaan henkilöstölle vuosittain selvitys palkkausjärjestelmästä ja palkkauksen määräytymisen perusteista. On myönteistä, että tasa-arvosuunnitelman pitää esityksen mukaan olla jatkossa helpommin henkilöstön saatavissa, Savinko toteaa.

Tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus pitää laatia työpaikoissa, joissa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

– Henkilöstömäärää koskeva raja valitettavasti jättää merkittävän osan työpaikkoja tasa-arvosuunnitelma- ja palkkakartoitusvelvoitteen ulkopuolelle. Palkkakartoitus voidaan myös sopia paikallisesti tehtäväksi vain joka kolmas vuosi. Palkka- avoimuus ja palkkaan vaikuttavien tekijöiden läpinäkyvyys edistävät sitä, että ilmapiiri koetaan oikeudenmukaiseksi työpaikalla, Savinko jatkaa.

Henkilöstön edustajilla olisi esityksen mukaan oikeus saada palkkakartoitusta laadittaessa yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja, jotta palkkavertailun kattavuus voidaan varmistaa tai selvittää palkkaerojen syitä.

– Henkilöstöedustajien tiedonsaantioikeuksien vahvistaminen palkkakartoitusta laadittaessa on kannatettavaa. Pidämme tärkeänä, että henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeus koskee hänen edustamaansa henkilöstöryhmää ja henkilöstön edustajilla on oikeus edustamiensa työntekijöiden palkkatietoihin palkkakartoitusprosessin ulkopuolellakin ja siitä riippumatta, Savinko painottaa.

Palkkasyrjintää epäilevällä työntekijällä olisi oikeus saada mahdollisen syrjinnän arviointia varten työnantajalta toisen työntekijän palkkatietoja siten, että hänellä olisi salassapitovelvollisuus saamiinsa tietoihin.

– Tämä parantaisi palkkasyrjintää epäilevän työntekijän oikeussuojaa ja parantaisi mahdollisuuksia selvittää palkkasyrjintäepäilyjä työpaikalla. Palkka-avoimuuden lisääminen lainsäädännön avulla on askel kohti avoimempaa, oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa työelämää, Savinko sanoo.

Akavan edustajana sosiaali- ja terveysministeriön kolmikantaisessa työryhmässä oli tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko.

Tutustu raporttiin 

https://stm.fi/-/tyoryhma-esittaa-muutoksia-tasa-arvolakiin-sukupuoleen-perustuvan-palkkasyrjinnan-estamiseksi-ja-palkkatasa-arvon-vahvistamiseksi

 

Yhteyshenkilöt

työmarkkinajohtaja Katarina Murto
Puh. +358505689188

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko
Puh. +358405044356