SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Sosiaaliturvan uudistamista pohtiva komitea esittää perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä pitkällä aikavälillä. SAK, Akava ja STTK kannattavat asian selvittämistä, mutta muistuttavat, että etuuksien yhdistäminen ei saa johtaa väliinputoamisiin tai turvan tason heikkenemiseen. Järjestöt korostavat, että ansioturvaa on jatkossakin kehitettävä kolmikantaisesti.

31.1.2023

Sosiaaliturvakomitean kuluvan hallituskauden työstä on valmistunut välimietintö, jossa komitea esittää syyperusteisten perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä pitkällä aikavälillä. Tavoitteena olisi selkeyttää ja yksinkertaistaa etuusjärjestelmää ja sen toimeenpanoa vaiheittain sekä helpottaa siirtymistä etuudelta toiselle. Selvittämisen lähtökohtana säilyy järjestelmän syyperusteisuus.

SAK, Akava ja STTK pitävät perusturvaetuuksien yhdistämisen selvittämistä kannatettavana. Tarkempia yksityiskohtia mahdollisesta yhdestä perusturvaetuudesta ei ole tiedossa vielä tässä vaiheessa. On tärkeää huolehtia siitä, ettei etuudelta synny väliinputoajia, eikä turvaa heikennetä. Keskeistä on myös selvittää, miten etuus niveltyy muuhun sosiaaliturvaan.

Huolellinen vaikutusten arviointi ja vaiheittainen eteneminen on tärkeää. Etuuksien mahdollisesta yhdistämisestä voidaan päättää vasta, kun ensin on suunniteltu ihmisten elämäntilanteiden kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet. Uudistuksessa ei pidä keskittyä tarkastelemaan ainoastaan etuusjärjestelmän muutoksia, vaan etuuteen kytkeytyvällä palvelukokonaisuudella ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisellä on tärkeä merkitys, kun sosiaaliturvaa halutaan kehittää toimivammaksi.

Sosiaaliturvaa kehitettäessä tavoitteena pitää olla, että etuuden hakeminen ja sen saaminen on mahdollisimman yksinkertaista. Uudistusten vaikutuksia tulee arvioida huolellisesti etuudensaajien ja palkansaajien näkökulmasta, palkansaajakeskusjärjestöt painottavat.

Työnantajat ja työntekijät rahoittavat ansiosidonnaisen sosiaaliturvan vakuutusmaksuilla. Tämän vuoksi ansioturvan kehittämisen tulee jatkossakin perustua kolmikantaiseen työryhmävalmisteluun. Palkansaajakeskusjärjestöt esittävät kolmikantavalmistelun kirjaamista myös seuraavaan hallitusohjelmaan.

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata riittävä toimeentulo sairauden, työkyvyttömyyden, perhevapaiden, työttömyyden tai vanhuuden varalta. Komitean työssä on kuitenkin noussut esiin sosiaaliturvan uudistaminen etenkin työllisyyden edistämisen ja julkisen talouden vahvistamisen näkökulmasta.

Turvan tason tai keston heikentäminen ei suoraan johda työllistymiseen vaan lisää usein tarvetta toimeentulotuelle. Sosiaaliturvakomiteassa on toisaalta pyritty etsimään keinoja toimeentulotukiriippuvuuden vähentämiseen. Palkansaajakeskusjärjestöt painottavat, ettei pelkkä sosiaaliturvan heikentäminen ole kestävä keino parantaa työllisyyttä tai taloutta.

Palveluja on parannettava osana sosiaaliturvan kehittämistä. Ennaltaehkäisevät ja yksilölliset palvelut, osaamisen vahvistaminen, työvoimapalveluiden parempi integrointi sosiaali- ja terveyspalveluihin parantavat työllistymisen mahdollisuuksia.

Valtioneuvosto asetti keväällä 2020 parlamentaarisen komitean valmistelemaan sosiaaliturvan uudistamista. Komitean toimikausi on kaksi hallituskautta ja se päättyy 31. maaliskuuta 2027.

Lisätiedot

Sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, SAK, puh. 040 827 9855
Johtava asiantuntija Katri Ojala, Akava, puh. 050 593 8205
Johtaja Minna Ahtiainen, STTK, puh. 050 387 7030