Ehdotuksia vammaisten henkilöiden poluksi korkeakoulutukseen ja työelämään

Akava on koonnut ehdotuksia vammaisten henkilöiden poluksi korkeakoulutukseen ja työelämään.

26.2.2021

 

  1. Toteutetaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen tavoitteet takaamalla vammaisille henkilöille samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin muille.
  2. Lisätään koulutuksessa aliedustettujen ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja osaamisen kehittämistä opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman yhteydessä. Arvioidaan laajasti korkeakoulutuksen saavutettavuuden nykytila, asetetaan tavoitteet ja laaditaan keinot niihin pääsemiseksi.
  3. Muutetaan asenteita vammaisia kohtaan yhteiskunnassa ja poistetaan ennakkoluuloja viestinnän ja oman esimerkin avulla.
  4. Lisätään tietoa vammaisten henkilöiden erilaisista uramahdollisuuksista sekä oikeudesta yhdenvertaisuuslain mukaisiin kohtuullisiin mukautuksiin opiskelussa ja työssä.
  5. Nimetään kaikkiin oppilaitoksiin yhteyshenkilö, joka vastaa esteettömyys- ja yhdenvertaisuusasioista.
  6. Perustetaan jokaiselle korkeakoulukampuksille TE-palvelupiste. Tiivistämällä korkeakoulujen ja TE-palvelujen yhteistyötä voidaan tukea vastavalmistuvien työllistymistä ja kertoa esimerkiksi vammaispalvelujen toiminnasta.
  7. Otetaan käyttöön monimuotoisuutta edistäviä rekrytointimenetelmiä.
  8. Puututaan työelämässä tapahtuvaan syrjintään uudistamalla yhdenvertaisuuslakia. Uudistuksen yhteydessä lisätään yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa arvioida työelämässä tapahtuvaa syrjintää yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa myös yksittäistapauksissa.
  9. Hyödynnetään työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnittelua keinona lisätä vammaisten osallisuutta. Päivitetään yhdenvertaisuussuunnitelma säännöllisesti yhdessä henkilöstön edustajien tai henkilöstön kanssa.
  10. Tiedotetaan työnantajan mahdollisuudesta saada työolosuhteiden järjestelytukea. Tuki myönnetään, jos työntekijän vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi uusia työvälineitä tai apua työssä toiselta työntekijältä. Tuki voi olla merkittävä kannustin varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille vammaisten rekrytointiin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta