Kohti työtä – Sosiaaliturva on muutakin kuin etuuksia

Sosiaaliturvan uudistamisen tarve on tunnustettu yhteiskunnassa laajalti. Nykyjärjestelmässä on epäkohtia, jotka ovat syntyneet etuus- ja palvelujärjestelmien pirstaleista kehittämisen seurauksena. Lisäksi julkisen talouden kestävyysvaje ja demografian muutos tuovat kustannuspaineita. Sosiaaliturvan kehittämisen keskeinen haaste on luoda laajasti hyväksytty keinovalikoima, joka samanaikaisesti torjuu ja vähentää eriarvoisuutta sekä kannustaa työhön ja ottaa huomioon julkisen...

10.5.2019

Sosiaaliturvan uudistamisen tarve on tunnustettu yhteiskunnassa laajalti. Nykyjärjestelmässä on epäkohtia, jotka ovat syntyneet etuus- ja palvelujärjestelmien pirstaleista kehittämisen seurauksena. Lisäksi julkisen talouden kestävyysvaje ja demografian muutos tuovat kustannuspaineita.

Sosiaaliturvan kehittämisen keskeinen haaste on luoda laajasti hyväksytty keinovalikoima, joka samanaikaisesti torjuu ja vähentää eriarvoisuutta sekä kannustaa työhön ja ottaa huomioon julkisen talouden vaatimukset. Kaikkien näiden tavoitteiden täydellinen saavuttaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Sosiaaliturvan uudistamisesta on syytä keskustella laajemmin kuin pelkän etuusjärjestelmän uudistamiseen keskittyen. On tärkeää ymmärtää ne syyt ja prosessit, jotka johtavat sosiaaliturvan tarpeeseen ja pyrkiä vaikuttamaan myös näihin. Sosiaalipolitiikassa pitää panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin, joita on tarkasteltava  tulevaisuusinvestointeina. Samoin etuudet ja palvelut on nivottava kiinteämmin toisiinsa. Prosessina sosiaaliturvauudistus tulisi toteuttaa vaiheittain ja tutkittuun tietoon ja laaja-alaiseen asiantuntijoiden kuulemiseen perustuen.

Akavan valinnat sosiaaliturvan rakenteelle

  • Syyperusteisuus, tarveharkinta ja vastikkeellisuus säilytetään.
  • Sosiaaliturvan yksikkö on lähtökohtaisesti yksilö. Kotitalouden rakenteella voi olla merkitystä asumisen tukemisessa ja viimesijaisessa sosiaaliturvassa.
  • Sosiaaliturvaa kehitettäessä pitää varmistaa jokaisen oikeus perustuslain mukaiseen turvaan. Mahdollisimman monen tulee pysyä asumiseen perustuvan sosiaalivakuutuksen piirissä viimesijaisen sosiaaliturvan eli toimeentulotuen sijasta.

Akavan tavoitteet sosiaaliturvauudistukselle

Tavoite 1: Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ennakoivilla investoinneilla

Sosiaalietuuksiin turvautumisen tarve on tärkeää ehkäistä ennalta. Sosiaaliturvan kehittämisessä on ajateltava vähintään kahta sukupolvea, sillä syrjäytymisen seuraukset ja huono-osaisuus siirtyvät sukupolvelta toiselle yhä useammin.

Tarvitsemme panostuksia varhaiskasvatukseen, opetukseen, vanhemmuutta ja perheitä tukeviin palveluihin sekä mielenterveyspalveluihin. Akava pitää osaamista keskeisenä köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisessa. Kouluttautumattomien työllistymismahdollisuudet ovat romahtaneet aiempiin vuosikymmeniin verrattuna. Myös työhyvinvointiin ja työkyvyn tukemiseen tähtäävät toimet ovat välttämättömiä, jotta työurat pidentyisivät ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia menoja voidaan ehkäistä.

Tavoite 2: Kannustavampi ja osallistavampi sosiaaliturva

Sosiaaliturvaa pitää uudistaa kannustavaan, osallistavaan ja mahdollistavaan suuntaan, joka tukee aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa. Osallistamiseen perustuva sosiaaliturva mahdollistaa, aktivoi ja kannustaa henkilöä vaikuttamaan elämäntilanteeseensa yhdessä palveluntarjoajien kanssa. Sosiaaliturva voidaan rakentaa portaittaiseksi siten, että osallisuus oikeuttaa suurempaan etuuteen.

Tavoite 3: Selkeämpi etuusjärjestelmä ihmisen näkökulmasta

Nykyisen etuusjärjestelmän hajanaisuuden ja etuuksien välillä siirtymiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen vaatii etuusjärjestelmän selkiyttämistä. Nykyisiä perusturvaetuuksia voidaan yhtenäistää ja yhdistää asteittain. Samalla pitää huolehtia, että yksilölliset tarpeet ja tilanteet tulevat huomioon otetuksi. Digitalisaatio mahdollistaa automaattisen tiedonvaihdon ja toimijoiden välisen yhteistyön entistä tehokkaammin, työtulojen ja sosiaaliturvan yhdistämisen uudella tavalla sekä etuuksien hakemisen ja käsittelyn kehittämisen palvelemaan paremmin asiakkaan tarpeita.

Tavoite 4: Osallisuutta, työllisyyttä ja työllistymistä tukevat palvelut

Etuuksista ja palveluista on rakennettava toimivampi kokonaisuus. Järjestelmän tulee tunnistaa asiakkaiden tarpeet riittävän aikaisessa vaiheessa ja palveluja on oltava saatavilla matalalla kynnyksellä. Osallistavan sosiaaliturvan toimeenpano pitää järjestää moniammatillisena yhteistyönä yli hallinnonalojen rajojen huolehtien riittävistä resursseista. Työllisyys- ja koulutuspalveluiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja kehittäminen on varmistettava niin, että ne todella edistävät edellytyksiä työllisyyteen ja osallisuuteen.

Tutustu Akavan sosiaaliturvauudistuslinjauksiin Kohti työtä

Katri Ojala
johtava asiantuntija

Lisätietoja:

Katri Ojala

johtava asiantuntija

+358505938205

Lue lisää aiheesta