Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 10/2019: mainetutkimus, työllisyystyöryhmien työ, nimitysasioita ja liittokokouksen valmistelua

Akavan hallituksen kokouksessa 10/2019 käsiteltiin muun muassa työllisyystyöryhmien työtä, nimitysasioita ja valmisteltiin liittokokousasioita. Kokouksessa hyväksyttiin työllisyys- ja maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Kokous pidettiin Scandic Parkissa 5. marraskuuta.

13.11.2019

Akavan hallitus kuuli kokouksen yhteydessä raportin T-Median tuottamasta maineraportista, jossa on arvioitu Akavan ja muiden työmarkkinajärjestöjen mainetta kahdeksalla osa-alueella. Suuren yleisön keskuudessa Akavan kokonaismaine on parempi kuin muilla työmarkkinakeskusjärjestöillä. Maineen osa-alueista parhaimmat arviot Akava saa edunvalvonnasta ja taloudesta. Akava viestii tuloksista myöhemmin kerrottavana ajankohtana.

Päätösasiat

Hallitus päätti kutsua Akavan syysliittokokouksen koolle tiistaina 26.11.2019 sekä hyväksyi vuoden 2020 toiminnan päälinjat ja talousarvioesityksen hyväksyttäväksi kokouksessa.

Hallitus hyväksyi linjaukset yhteistoimintalain uudistamiseksi.

Akavassa on valmisteltu liittojen tuella linjaukset työllisyyden parantamiseksi ja maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi. Ensimmäinen käsittely oli Akavan hallituksen kokouksessa 22. elokuuta 2019. Hallitus hyväksyi linjaukset. Asiasta jätettiin eriäviä mielipiteitä. Työllisyys- ja maahanmuuttopoliittiset linjaukset julkaistaan ja niistä viestitään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Hallitus antoi vaalivaliokunnalle toimeksiannon valmistella 21.–22.1.2020 hallituksen kokoukseen esitys hallituksen varapuheenjohtajiksi kaudelle 2020–21. Hallitus antoi puheenjohtajistolle toimeksiannon arvioida nykyisen toimikuntarakenteen toimivuutta ja tuoda esitys toimikuntarakenteeksi hallituksen kokoukseen 21.–22.1.2020. Sitä seuraavaan kokoukseen vaalivaliokuntaa pyydetään tuomaan esitys, jonka mukaan hallitus voi asettaa alaisensa toimielimet ja nimetä niihin jäsenet ja varajäsenet. Päätettiin myös, että nykyiset hallituksen asettamat toimielimet voivat jatkaa kunnes uudet on asetettu ja niiden jäsenet on nimetty.

Tiedoksi olevat asiat

Sosiaali- ja terveysministeriössä on kolmikantaisesti valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi työttömyyskassalain muuttamisesta. STM järjestää 8.11. kuulemistilaisuuden, jossa on mahdollisuus tuoda esille työttömyyskassoja koskevia muita ehdotuksia esimerkiksi jäsenmäärän alarajaan liittyen.

Hallitus hyväksyi Akavan kannanoton esitettäväksi kuulemistilaisuudessa.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisten alatyöryhmien työskentely on käynnissä. Akavan hallitus kuuli raportin työryhmien työn etenemisestä.

Akavan hallituksen 15.12.2017 päätöksen mukaisesti hallitukselle esitetään vuosittain arvio aluevaikuttamisen tavoitteiden toteutumisesta. Hallitus kävi keskustelun maakuntavaikuttamisesta. Asiasta päätetään hallituksen joulukuun kokouksessa.

Nimityksiä

Hallitus päätti nimetä Eläketurvakeskuksen hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2020–2022 jäseneksi johtava asiantuntija Katri Ojala Akavan toimistosta ja varajäseneksi toiminnanjohtaja Jore Tilander (Suomen Lakimiesliitto).

Lisäksi Akavan hallitus päätti nimetä edustaviksi jäseniksi Elon vakuutettujen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2020–2022 Ulla Kivilaakso (SOK), Kimmo Koskinen (Foster Wheeler Energia Oy), Jukka Mussalo (Pöyry Oyj), Jari Nevalainen (CGI Suomi Oy) sekä Jari Salminen (Teknos Oy).

Akavan edustaviksi jäseniksi Ilmarisen palkansaajien neuvottelukuntaan nimettiin toimikaudeksi 2020–2022 Michael Forsström (DNA Oyj), Marko Kilpeläinen (Peab Oy), Merja Lindberg (Finnair Oyj), Juha Nevalainen (Yara Suomi Oy), Timo Puisto (Teollisuuden Voima Oyj), Pekka A. Rantala (UPM-Kymmene Oyj), Nuppu Rouhiainen (Business Finland Oy) sekä Janne Seppälä (Metso Minerals Oy).

Akavaa edustavaksi Varman eläkeasiain neuvottelukunnan jäseneksi toimikaudelle 2020–2022 nimettiin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki ja Elon eläkeasiain neuvottelukunnan jäseneksi toimikaudelle 2020–2022 neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto).

Akavan edustajaksi Suomen ILO-neuvottelukuntaan nimettiin johtava asiantuntija Miia Kannisto Akavan toimistosta toimikaudelle 1.1.2020–31.12.2022.

Akavan hallitus nimesi Suomalaisen Työn Liiton valtuustoon vuodeksi 2020 Akavaa edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi puheenjohtaja Marko Hovinmäki (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtava asiantuntija Anu Tuovinen Akavan toimistosta.

Akavaa edustavaksi Työsuojelurahaston hallituksen jäseneksi vuoden 2021 loppuun ulottuvalle toimikaudelle nimettiin asiamies Tage Lindberg (Suomen Ekonomit).

Ajankohtaiskatsaukset työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisesta toiminnastaan pitivät Sture Fjäderin lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki, AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Saranpää ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen.

Akavan hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 12. joulukuuta 2019.

Lue lisää aiheesta