Yhteenveto Akavan hallituksen kokous 15/2020 liittokokouksen järjestelyt; 16/2020: ajankohtainen tilanne ja nimityksiä

Akavan hallituksen kokous 15/2020, joka pidettiin sähköpostikokouksena, päätti sallia liittokokouksen käytännönjärjestelyksi verkkokokouksen Teams-yhteydellä ja sähköpostitse. Kokouksessaan 16/2020 Akavan hallitus käsitteli ajankohtaista yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittista tilannetta sekä neuvottelutilannetta yli 55-vuotiaden työllisyysasteen nostamisesta. Lisäksi asialistalla oli nimityksiä.

21.12.2020

Yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta ajankohtaiskatsauksen pitivät Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki, AKY – Akavalaiset yrittäjät puheenjohtaja Timo Saranpää sekä Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen.

Päätösasiat

Yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminen

Hallitus kuuli Katri Ojalan esityksen työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluista, jotka koskevat yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamista. Neuvoteltavat teemat ovat olleet irtisanomisen ja irtisanoutumisen vähentäminen, työssä jatkamisen edistäminen sekä työttömäksi joutuneiden ja työttömyysuhan alaisten työllistymisen edistäminen. Neuvottelujen takaraja on 30. marraskuuta 2020.

Merkittiin kuultu katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi. Päätettiin pitää aiemmin tehdyt linjaukset asiasta voimassa ja korostaa yksilöperusteisia ratkaisuja muutosturvan uudistamisessa kollektiivisten ratkaisujen sijasta sekä suhtautua tässä vaiheessa melko varauksellisesti työttömyysturvan erityissäännösten muokkaamiseen. Akavan kanta on, että työmarkkinaosapuolten neuvotteluissa tulisi päästä tasapainoiseen neuvottelutulokseen.

Päätettiin aloittaa sääntömuutosvalmistelu, jonka tavoitteena on mahdollistaa Akavan liittokokousten pitäminen etäyhteyksin. Akavan toimiston johto valmistelee asian ja sääntömuutosta käsitellään Akavan hallituksen alkuvuoden kokouksissa. Tarvittavat päätökset tehdään vuoden 2021 kevätliittokokouksessa.

Nimitykset

Työsuojelurahaston hallitus

Työsuojelurahasto on pyytänyt Akavaa nimeämään uuden varajäsenen Riina Länsikallion tilalle Työsuojelurahaston hallitukseen. Hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2021 loppuun. Akavaa edustava varsinainen jäsen rahaston hallituksessa on erityisasiantuntija Tage Lindberg (Suomen Ekonomit).

Hallitus päätti esittää Akavaa edustavaksi varajäseneksi Työsuojelurahaston hallitukseen erityisasiantuntija Nora Lainetta (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ). Toimikausi ulottuu vuoden 2021 loppuun.

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään edustajansa Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021–2023. Akava esittää Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021–2023 varsinaiseksi jäseneksi johtavaa asiantuntija Anu Tuovista Akavan toimistosta ja varajäseneksi yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoskea Akavan toimistosta. Nykyiset edustajat jatkavat uudella toimikaudella.

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Akava nimeämään ehdokkaat Opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023. Lautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa.

Hallitus päätti nimetä Opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan Akavaa edustavaksi jäseneksi erityisasiantuntija Lauri Kurvonen (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) ja hänen varajäsenekseen erityisasiantuntija Pasi Repo (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) sekä jäseneksi opintopsykologi, psykoterapeutti Tiina Tuominen (Suomen Psykologiliitto) ja hänen varajäsenekseen kasvatustieteiden maisteri Päivi Hännikäinen (Akavan Erityisalat). Kurvonen ja Repo ovat uusia jäseniä, Tuominen ja Hännikäinen jatkavat.

Työterveyslaitoksen johtokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Työterveyslaitoksen johtokuntaan kaudelle 1.1.2021–31.12.2023. Hallitus päätti nimetä Työterveyslaitoksen johtokuntaan Akavaa edustavaksi jäseneksi johtaja Heikki Pärnäsen (Suomen Lääkäriliitto) ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi puheenjohtaja Pilvi Östermanin (Suomen Työterveyshoitajaliitto).

Työterveyshuollon neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään työterveyshuollon neuvottelukuntaan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen toimikaudeksi 15.12.2020–14.12.2023. Päätettiin nimetä työterveyshuollon neuvottelukuntaan toimikaudeksi 15.12.2020–14.12.2023 johtava asiantuntija Anu Tuovinen ja hänen varajäsenekseen johtava asiantuntija Miia Kannisto Akavan toimistosta. He jatkavat neuvottelukunnassa.

Muutokset toimielimissä

Päätettiin Vakavan esityksestä nimittää sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikuntaan jäseneksi Vesa Alaraudanjoen tilalle Annarilla Ahtola.

Päätettiin Upseeriliiton esityksestä nimittään osaaminen ja koulutus -toimikuntaan varajäseneksi Hannu Sipilän tilalle Kari Nousiainen.

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 15.12.2020 kello 10–14. Neuvottelutilanteen takia hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

Lue lisää aiheesta