Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 17/2020: Yhteiskunta ja työmarkkinapoliittinen tilanne, nimityksiä ja keskustelu talouspoliittisista linjauksista sekä oikeusvaltioperiaatteesta

Akavan hallitus kuuli kokouksessaan 15. joulukuuta katsauksen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta, muun muassa yli 55-vuotiaiden työmarkkina-aseman parantamiseksi. Keskustelussa oli talouspoliittisten linjausten päivittäminen, oikeusvaltioperiaate, maakuntavaikuttaminen sekä lobbauksen avoimuusrekisteri. Lisäksi päätettiin muutoksista toimielinten kokoonpanossa.  

21.12.2020

Puheenjohtaja Sture Fjäder kertoi katsauksessaan toimista yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi ja heidän työmarkkina-asemansa parantamiseksi ja työssä jaksamisen edistämiseksi. Hän selvitti mahdollista Akavan laajaa vakuutuskumppanuutta ja Akavan toimiston organisaatiomuutosta. Ajankohtaiskatsauksessa esillä oli myös yhteinen prosessi neuvottelujärjestöjen kanssa, jossa pohditaan sovittelujärjestelmän uudistamista.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi ajankohtaisesta tilanteesta ja nosti esiin kannanoton ja työnantajille suunnatun vetoomuksen, jotta he nostaisivat koronalisän ja henkilöstön jaksamisen paikallisen sopimisen keskeiseksi sisällöksi. Ajankohtaiskatsauksessa esillä oli myös keskustelu valtion virkamiesten suojasta ristiriitatilanteissa.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki kertoi katsauksessaan neuvottelujen viimeisintä tilannetta ennen vuoden 2020 päättymistä.

AKY – Akavalaiset yrittäjien puheenjohtaja Timo Saranpää esitteli ajankohtaiset asiat akavalaisten yrittäjien toiminnasta.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen, jonka kausi päättyy vuoden lopussa, oli viimeistä kertaa mukana hallituksen kokouksessa. Hallitus kiitteli Marian työtä opiskelijoiden puheenjohtajana. Kokouksessa esiteltiin myös uusi Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Veera Nyfors.

Nimitykset

Puheenjohtaja Olli Luukkainen on ilmoittanut eroavansa Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsenyydestä 1.1.2021 lukien. Hänen nykyinen toimikautensa olisi päättynyt vuonna 2022.

Hallitus päätti ehdottaa Akavaa edustavaksi Varman hallintoneuvoston jäseneksi koulutusjohtaja Heljä Misukkaa (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ). Toimikausi ulottuu Varman vuonna 2022 pidettävään yhtiökokoukseen asti. Olli Luukkainen ja Heljä Misukka eivät osallistuneet tämän kohdan käsittelyyn.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on pyytänyt Akavaa tekemään ehdotuksen erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten tilalle. Akavaa edustavista jäsenistä erovuorossa vuonna 2021 ovat Lasse Laurikainen ja Mikko Salo. Akavan hallitus päätti esittää Helsingin Insinöörien hallituksen puheenjohtaja Lasse Laurikaista ja Loimun toiminnanjohtaja Mikko Saloa Elon hallintoneuvoston jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2021–2024. Toimikausi alkaa vuonna 2021 pidettävän yhtiökokouksen jälkeen. Mikko Salo ei osallistunut tämän kohdan käsittelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Akavaa tekemään ehdotuksen osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmän jäseneksi toimikaudelle 2021–2024. Foorumi edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta yhteistyössä OKM:n ja Opetushallituksen kanssa. Tällä hetkellä Akavaa edustaa ohjausryhmässä johtava asiantuntija Emmi Venäläinen. Hallitus päätti ehdottaa osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmän jäseneksi johtavaa asiantuntija Emmi Venäläistä Akavan toimistosta jatkamaan toimikaudella 2021–2024.

Akavan sääntöjen 19 §:n mukaan Akavan nimen kirjoittavat Akavan puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtajat kaksi aina yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Akavan hallitus päätti poistaa Akavan nimenkirjoitusoikeuden johtaja Risto Kauppiselta ja myöntää nimenkirjoitusoikeus 4.1.2021 lukien johtaja Katarina Murrolle.

Tiedoksi olevat asiat

Akavan liittokokous on hyväksynyt Akavan toiminnan päälinjat 2020 -asiakirjan marraskuussa 2019 kokouksessaan. Asiakirjasta on valmisteltu vaikuttamistoiminnan toteuttamissuunnitelma. Kokouksessa kuultiin johtaja Pekka Piispasen esitys vaikuttamistoiminnan tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020.

Akavan talouspoliittisia linjauksia on valmisteltu toimistolla syksyn aikana. Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen esitteli hallitukselle linjaukset. Talouspoliittisten linjausten toinen käsittely on 19. tammikuuta 2021.

Oikeusvaltioperiaate on eurooppalaisten valtioiden olemassaolon perustana. Sen noudattamista kohtaan esiintyy kuitenkin monia muutospaineita. Akava edistää oikeusvaltioperiaatteen noudattamista toiminnassaan ja toimii siten, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen vahvistuu Suomessa ja EU:ssa. Akavan hallitus kävi ajankohtaiskeskustelun oikeusvaltioperiaatteesta

Akavan hallituksen 15.12.2017 päätöksen mukaisesti hallitukselle esitetään vuosittain arvio maakuntavaikuttamisen tavoitteiden toteutumisesta. Hallitus kävi keskustelun maakuntavaikuttamisesta.

Edunvalvontafoorumin puheenjohtaja, Finanssiala ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula oli vieraana Akavan hallituksen kokouksessa. Hän kertoi lobbauksen avoimuusrekisterin valmistelutilanteesta.

Merkittiin saatu informaatio ja käyty keskustelu tiedoksi.

Muutokset toimielimissä

Akavan hallitus päätti Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian esityksestä nimittää työvaliokunnan yleisvarajäseneksi ja sosiaali ja terveyspolitiikka ‑toimikunnan puheenjohtajaksi Tero Ristimäen tilalle Jenni Karsio.

Hallitus päätti Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n esityksestä nimittää sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikuntaan jäseneksi Satu-Maarit Urtin tilalle Jaana Liimatainen ja osaaminen ja koulutus -toimikuntaan jäseneksi Jaana Liimataisen tilalle Antti Leino.

Lisäksi hallitus päätti Akavan Erityisalojen esityksestä nimittää järjestötoimikuntaan jäseneksi Olli Kaureen tilalle Paula Antell ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Satu Sahla-Juvankosken tilalle Olli Kaure.

Akavan hallitus nimesi jäsenet Akavan hallituksen alaiseen yrittäjäpalkintotyöryhmään kaudelle 2021–2022. Työryhmä valmistee esityksen hallitukselle Akavan yrittäjäpalkinnon saajaksi. Yrittäjäpalkintotyöryhmään kuuluu puheenjohtaja ja enintään kuusi jäsentä. Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Nimetyt jäsenet ovat

Merja Isotalo, Akavan Erityisalat

Jussi Paterno, Suomen Lääkäriliitto

Ira Peurakoski, Hammaslääkäriliitto

Suvi Rossi, Tradenomit

Timo Saranpää, Suomen Ekonomit

Kari Sipilä, TEK

Erkki Tammi, Insinööriliitto

Akavan hallituksen seuraava kokous ja iltakoulu päätettiin pitää Teams-etäkokouksena tiistaina 19. tammikuuta 2021 kello 12–16 (iltakoulu kello 17–19).

Lue lisää aiheesta