Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 2/2021:  ajankohtainen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittinen tilanne, sovittelujärjestelmän uudistamisesitykset ja liittojen jäsenmäärät

Akavan hallitus sai kokouksessaan 2/2021, joka pidettiin 15. helmikuuta, katsauksen ajankohtaisesta yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta, käsitteli ja hyväksyi Akavan linjaukset sovittelujärjestelmän uudistamisesta sekä oikeusvaltiokehityksestä. Kokous hyväksyi Akavan kehysriihikannanoton, johon palataan tarvittaessa ennen maan hallituksen budjettikehysriihtä (21–22. huhtikuuta). Akavan liittojen ilmoittamat jäsenmäärät vahvistetiin.  

1.3.2021

Puheenjohtaja Sture Fjäder nosti esille ajankohtaiskatsauksessaan muun muassa työterveyshuollon aseman koronarokottamisessa ja rokotusten Kela-korvaukset. Hallitus sai ajankohtaiskatsauksen eläkejärjestelmien yhdistämisestä. Fjäder nosti katsauksessaan esille huomioita kotitalousvähennystä koskevasta keskustelusta ja tietoja vähennyksen käytöstä. Kotitalousvähennys on arvioitavana asiana huhtikuun kehysriihessä.

EU-elvytysrahastosta ja rahojen käyttämisestä käydään poliittista keskustelua. Fjäder muistutti sitä, että Akavalla on linjaukset EU-elvytysrahaston varojen käytöstä. Suomelle tuleva summa on 2,7 miljardia. Vakuutuskumppanuusneuvotteluja mahdollisesta Akava-tasoisesta kumppanuudesta käydään ja Fjäder kertoi neuvottelutilanteesta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi strategiatyön etenemisestä ja seuraavaan neuvottelukierrokseen valmistautumisesta.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki kommentoi UPM:n ilmoitusta toimihenkilöiden työehtojen neuvotteluista jatkossa ja YTN: jäsenmäärän myönteistä kehitystä.

AKY – Akavalaisten yrittäjien puheenjohtaja Timo Saranpää kertoi työterveyshuollon puitesopimuksen neuvotteluista akavalaisille yrittäjille. Esillä oli myös aloittavan yrittäjän oppaan ilmestyminen ja tapaaminen Suomen Yrittäjien johdon kanssa.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Veera Nyfors kertoi seuraavien kuukausien työsuunnitelmasta.

Akavan oikeusvaltiokehityslinjaus

Oikeusvaltiokehitys on ollut julkisessa keskustelussa esillä viime aikoina sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Oikeusvaltioperiaatteen noudattamista kohtaan esiintyy aiempaa enemmän muutospaineita. Suomessa aihe on entistä ajankohtaisempi maalittamisen yleistyttyä. Akava edistää oikeusvaltioperiaatteen noudattamista toiminnassaan ja toimii siten, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen vahvistuu Suomessa ja EU:ssa. Oikeusvaltiokehityslinjaukset hyväksyttiin ja todettiin, että ne ovat Akavan yhteisöllisen hankkeen osa.

Sovittelujärjestelmän uudistaminen

Akavan hallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan 19.1.2021 sovittelujärjestelmän uudistamista. Akavan hallitus päätti linjaukset sovittelujärjestelmän uudistamisessa.

Akavan kehysriihikannanotto

Maan hallituksen kehysriihi (puolivälitarkastelu) on 21.–22.4.2021. Akavan hallitus hyväksyi Akavan kehysriihikannanoton. Tarvittaessa palataan kehysriihikannanottoon vielä maaliskuun kokouksessa.

Työttömyysturvan kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työttömyysturvan kehittämistyöryhmässä on käsitelty muun muassa palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysturvan sopeutumista suhdanteisiin, erorahamallia, ansioturvan keston määräytymistä työuran pituuden mukaan, lomautuksenaikaista osaamisen kehittämistä ja työmarkkinatuen uudistamista. Asiaa käsiteltiin Akavan hallituksessa 19.1.2021. Hallitus päätti Akavan linjauksista työttömyysturvan kehittämisessä.

Akavan hallitus vahvisti jäsenjärjestöjen jäsen- ja äänimäärät. Jäsenmäärän kehittymisestä viestitään maaliskuussa.

Nimitykset

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavaa tekemään ehdotuksen Finnvera Oyj:n hallintoneuvostoon vuoden 2021 varsinaisessa yhteistyökokouksessa 12.3.2021 valittavista jäsenistä. Jäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. TEM edellyttää, että ehdotuksessa on sekä nais- että miesehdokas. Tällä hetkellä Akavaa edustaa hallintoneuvostossa Anette Vaini-Antila (Suomen Ekonomit). Akavan hallitus päätti esittää Finnveran hallintoneuvostoon Akavan edustajaksi I varapuheenjohtaja Saara-Sofia Siréniä (Suomen Ekonomit) tai puheenjohtaja Martin Paasia (Suomen Ekonomit).

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään ehdokkaitaan työneuvostoon, jonka valtioneuvosto asettaa 1.4.2021 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Työneuvostosta annetun lain mukaan keskusjärjestöjen esityksissä on oltava kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin on nimitettäviä jäseniä.

Päätettiin esittää työneuvostoon ensisijaisesti varsinaiseksi jäseneksi johtava asiantuntija Miia Kannistoa Akavan toimistosta sekä 1. varajäseneksi  lakiasiainjohtaja Jan Degerlundia (Suomen Ekonomit) ja 2. varajäseneksi neuvottelupäällikkö Jouni Vattulaista (Juko). Toissijaisesti päätetiin esittää varsinaiseksi jäseneksi tasa-arvopäällikkö Lotta Savinkoa Akavan toimistosta sekä 1. varajäseneksi yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoskea Akavan toimistosta ja 2. varajäseneksi johtava asiantuntija Katri Ojalaa Akavan toimistosta. Toimikausi on 1.4.2021–31.3.2024.

Muutokset toimielimissä

Päätettiin Akavan Erityisalojen esityksestä nimittää sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikuntaan varajäseneksi Erja Nuutisen tilalle Heli Harju.

Päätettiin Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian esityksestä nimittää järjestötoimikuntaan varajäseneksi Mikko Suomalaisen tilalle Aune Vähä-Herttua.

Päätettiin Agronomiliiton esityksestä nimittää innovaatiot ja kasvu -toimikuntaan varajäseneksi Ilmari Halisen tilalle Jyrki Isotalo.

Todettiin Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan täydentäminen jäsenjärjestöjen esityksestä seuraavasti:

 • Akavan Erityisalat: varsinainen jäsen Pauli Kankaanpää
 • Akavan sairaanhoitajat ja Taja: varsinainen jäsen Iida-Maria Juutinen, varajäsen Katja Kosonen
 • Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry: varsinainen jäsen Lauri Franzon ja varajäsen Inka Kervinen
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: varsinainen jäsen Saana Ylikruuvin tilalle Aino Ylipiessa, varajäsen Jani Patrakka
 • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: varsinainen jäsen Mia Rissanen, varajäsen Saana Simonen
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: varsinainen jäsen Aino Hautala
 • Suomen Ekonomit: varsinaiset jäsenet Mikko Malmström ja Max Liikka, varajäsen Mika Parkkari (esitystä täydennetään myöhemmin)
 • Suomen Eläinlääkäriliitto: varsinainen jäsen Nea Neva, varajäsen Maria Lehto
 • Suomen Farmasialiitto: varsinainen jäsen Sébastien Chiaroni, varajäsen Eveliina Tuomikoski
 • Suomen Lääkäriliitto: varsinainen jäsen Anni Vakkuri, varajäsen Juho Nikula
 • Suomen Psykologiliitto: varsinainen jäsen Pauli Ordén, varajäsen Julia Sangervo
 • Suomen Puheterapeuttiliitto: varsinainen jäsen Hugo Paulsen, varajäsen Cecilia Kåla.

Seuraava kokous

Akavan hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 23.3.2021 kello 12–16.

Kokouksen jälkeen on sovittu ylimääräisestä hallituksen kokouksesta 1. maaliskuuta kello 17.

Lue lisää aiheesta