Edunvalvonta

Akava toimii aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelijana. Akava tuo esiin jäsenkuntansa näkemyksiä ja edistää sen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä Euroopan unionissa.

24.5.2019

Edunvalvonta

Akava toimii aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelijana. Akava tuo esiin jäsenkuntansa näkemyksiä ja edistää sen asemaa muun muassa

 • työelämän kehittämisessä
 • koulutus- ja työvoimapolitiikassa
 • talous- ja sosiaalipolitiikassa ja
 • ympäristö- ja energiapolitiikassa

Akava osallistuu valtiovallan kanssa erityisesti työelämää koskevan lainsäädännön kolmikantaiseen valmisteluun. Akava toimii yhteistyössä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Akava toimii sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Akavalla on edustus lukuisissa ministeriöiden nimeämissä toimikunnissa, työryhmissä ja pysyvissä toimielimissä. Akava antaa lausuntoja, toimii asiantuntijana ja tekee aloitteita sekä edustaa korkeasti koulutettua jäsenkuntaa.

Edunvalvontaa valtakunnallisella tasolla

Akava tekee valtakunnallista edunvalvontaa lainsäädännön kolmikantaisessa valmistelussa valtiovallan ja eri ministeriöiden kanssa, ja kaksikantaisessa sopimusten ja suositusten laatimisessa  työnantajakeskusjärjestöjen kanssa.

Erityisesti kolmikantainen lainsääsädännön valmistelu korostuu keskusjärjestöjen työssä. Valtion ratkaisut, jotka liittyvät akavalaisten ostovoimaan ja verotukseen, ovat keskeisiä. Akava haluaa, että sen jäsenten ostovoiman kehittyy vanhojen EU-maiden tasolle. Työelämään ja sosiaaliturvaan liittyviä ratkaisuja neuvotellaan ja toteutetaan kolmikantaisella valmistelulla, johon osallistuu koko akavalainen edunvalvontakenttä. Akavan edustajia on mukana kymmenissä valmistelu- ja työryhmissä.

Elinkeinopoliittinen ja yrittäjyyden edunvalvonta

Akavan tavoitteena on vahvistaa Suomen kansainvälistä, kansallista ja alueellista elinkeinopoliittista kilpailukykyä korkeasti koulutettujen akavalaisten ammattialojen kannalta myönteiseen suuntaan. Akava laatii selvityksiä, tekee keskustelunavauksia ja aloitteita sekä vaikuttaa kansalliseen ja EU-tason asioiden valmisteluun elinkeinopolitiikan kysymyksissä.

Akavan hallituksen alaisena toimielimenä työskentelee elinkeinopoliittinen toimikunta, joka vastaa korkeasti koulutetun sekä akavalaisen yrittäjyyden kokonaisvaltaisesta edunvalvonnasta. Yrittäjyyden lisäksi toimikunta käsittelee laajasti elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaan, aluekehittämiseen ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä. Toimikunnan yhteydessä toimii kaksi työryhmää ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmä sekä yrittäjäpalkintotyöryhmä.

Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmä koostuu jäsenjärjestöjä edustavista yrittäjistä, jotka ovat aktiivisesti mukana oman järjestönsä yrittäjävaliokunnan toiminnassa ja yrittäjäedunvalvonnasta vastaavista jäsenjärjestöjen laki- tai asiamiehistä. Työryhmä muun muassa seuraa ja analysoi säännöllisesti akavalaisten itsensä työllistämisen kehitystä ja toimintaedellytyksiä. LIsäksi se seuraa yrittäjyyttä koskevaa lainvalmistelua ja vaikuttaa siihen sekä järjestää koulutusta ammatinharjoittajille ja yrittäjille.

Akavan liitoilla on yrittäjille ja itsensä työllistäjille oma edunvalvontajärjestö  Entre -Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö.

Useassa Akavan jäsenjärjestössä toimii lisäksi yrittäjävaliokunta tai -toimikunta, joka hoitaa kyseisen alan yrittäjien edunvalvontaa.

Alueilla maakunnalliset toimintaverkostot

Akava aiemmat aluejohtoryhmät ja liittojen verkostot vuoden 2018 alussa maakunnallisilla toimintaverkostoilla. Kussakin maakunnassa on vuoden 2018 alusta lähtien oma verkostonsa.

Kaikissa 18 maakunnassa toimii jatkossa Akavan maakunnallinen toimintaverkosto, esimerkiksi Akava Pirkanmaan verkosto. Siihen kuuluvat Akavaa maakunnallisissa luottamustehtävissä edustavat henkilöt, esimerkiksi maakuntien yhteistyöryhmässä (MYR) ja ELY-keskuksen neuvottelukunnassa Akavaa edustavat henkilöt. Verkostoon voivat liittyä myös jäsenliittojen ja neuvottelujärjestöjen aluetoiminnasta tai sen koordinoinnista  vastaavat.

Tammikuussa 2018 nimitettiin puheenjohtajat kullekin alueelliselle verkostolle. Toimikausi on kaksi vuotta.

Akava Åland on itsenäinen yhdistys

Akavan aluetoiminnan rinnalla toimii Ahvenanmaalla Akava Åland r.f., joka on itsenäinen yhdistys. Yhteiskunnallisten vaikuttamistehtävien ohella se hoitaa työmarkkinatoimintaan liittyviä edunvalvontatehtäviä ja neuvottelee muun muassa kunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista.

Paikallinen sopiminen lisääntyy

Työ- ja virkaehtosopimukset antavat yhä enemmän mahdollisuuksia sopia paikallisesti yrityksissä sekä virastoissa ja laitoksissa. Myös työaikalaki mahdollistaa laajan paikallisen sopimisen. Paikallinen sopiminen, joka tapahtuu työpaikoilla, voi kattaa osin seuraavia:

 • palkkausjärjestelmä
 • työn vaativuuden luokitus ja
 • tulokseen perustuva palkkaus
 • osa palkankorotuksesta

Yleisiä paikallisen sopimisen osa-alueita työpaikoilla ovat

 • työajat,
 • palkanosat,
 • henkilöstön asema ja toimenkuvat sekä
 • koulutus.

Myös valtio- ja kuntasektorilla paikallinen sopiminen on tavallista, kun siirrytään käyttäämään uutta palkkausjärjestelmää tai sovitaan virastokohtaisesti sopimusperusteisista eristä sekä työajan joustoista ja lomarahan vaihtamisesta vapaaseen. Valtiolla palkkausjärjestelmien soveltaminen tapahtuu paikallisesti.

Paikallisissa neuvotteluissa on mukana yleensä luottamusmies, luottamusvaltuutettu, yhdysmies tai yhteyshenkilö ja työnantajan edustaja, jotka neuvottelevat avoinna olevista eduista tai työehtosopimuksen soveltamisesta.

Työ- ja virkaehtosopimukset rajaavat, missä määrin voi tehdä paikallisia sopimuksia. Kunta-alalla pääsopimus antaa laajat mahdollisuudet poiketa paikallisin virka- ja työehtosopimuksin valtakunnallisesta sopimuksesta.

Kansainvälinen edunvalvonta

Kansainvälinen vaikuttaminen on tärkeää, sillä suomalaiseen työelämään vaikuttavia päätöksiä tehdään entistä enemmän maamme rajojen ulkopuolella. Kansainvälinen toiminta on sen vuoksi keskeinen osa Akavan edunvalvontaa.

Akava on jäsenenä useassa kansainvälisessä järjestössä. Akava edistää jäsenistönsä etuja kansainväliselläkin tasolla: Pohjoismaissa, lähialueilla, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Akavassa sen liittoja ja jäsenistöä koskevia kansainvälisiä asioita käsitellään Akavan hallituksen alaisissa toimikunnissa.

Palkansaajajärjestöt tekevät yhteistyöstä Euroopan unionin tasolla. Akava on tiiviisti mukana tässä yhteistyössä.

Akavan tavoitteita

 • Akava vaatii työhön turvaa ja tasapainoa. Työolojen on oltava kunnossa.
 • Palkan on vastattava työn vaativuutta ja vastuullisuutta.
 • Akavalaiset työllistyvät hyvin ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin.
 • Koulutuksen on oltava laadukasta ja sen on vastattava työelämän tarpeita.