Akavan Erityisalat: Millä isät käyttämään perhevapaita?

Akavan Erityisalojen mielestä hallituksen kaavailema perhevapaauudistus on merkittävä askel tasa-arvoisempaan työelämään. Isien perhevapaiden käyttöön tulisi kuitenkin kannustaa rohkeammin.

17.2.2021

Perhevapaauudistus on valmistunut ja lähdössä lausuntokierrokselle. Uudistus on eduskunnan käsittelyssä tämän vuoden syysistuntokaudella ja sen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022.

– Perhevapaauudistus parantaa yhdenvertaisuutta, mutta kehitettävää jää edelleen. Uudistus antaa äidille ja isälle mahdollisuudet jakaa tasan perhevapaiden käyttö, mutta isiä tulisi kannustaa tähän vahvemmin kannustein tai käyttää jopa kiintiöityä vapaata. Näin molemmat vanhemmat saisivat hoitovastuuta, sanoo Akavan työryhmässä perhevapaauudistusta valmistellut työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

– Kiintiöt olisivat omiaan vahvistamaan juuri naisten työmarkkina-asemaa. Jäsentutkimuksemme mukaan perheet haluavat toki valita itse, kuka jää hoitamaan lasta kotiin. Mutta nyt perheiden valinnoissa painaa merkittävästi se, että naisten palkat ovat miesten palkkoja alempia. Naisten kotiin jäämisestä seuraa siis perheelle pienempi tulonmenetys. Olisikin vaikutettava sukupuolten palkkatasa-arvon puolesta, jotta tämä kannustin jäädä kotiin poistuisi edes pitkällä aikavälillä.

– Perhevapaauudistus ei tällaisenaan paranna perhevapailta töihin palaavan oikeutta työhönsä eikä tuo palaajalle ns. jälkisuojaa. Asiantuntija- ja esihenkilötyössä ongelmana on liian usein, että työelämään palaavaa odottavat huonommat tehtävät ja uralta sivuun jääminen.

– Myös jäsenillemme tärkeän osittaisen vanhempainvapaan käyttöön olisi ollut hyvä saada lisää tukea. Nyt osittaisen vanhempainvapaan käyttö kuluttaa jatkossakin päivärahapäiviä kuten kokoaikainen vanhempainrahapäivä. Tämä ei kannusta osa-aikaiseen työntekoon vapaiden lomassa.

– Pidämme hyvänä, että yhdenvertaisuus erityyppisten perheiden kesken toteutuu jatkossa paremmin. On hyvä, että perheen käsite yhteiskunnassamme moninaistuu ja että esitys on tehty sukupuolineutraaliksi, Eskola sanoo.

– Erinomaista on myös EU-direktiivistä tuleva mahdollisuus viiden päivän palkattomaan omaishoitovapaaseen, joka voi helpottaa arkea läheisten vaikeissa hoitotilanteissa. Yhteiskunnankin etu on, että perheen ja läheisen käsite määritellään riittävän laajasti.

– Nykyiset sairausvakuutuslain säännökset vanhempainpäivärahajärjestelmästä ovat melko joustavia. Sen sijaan työsopimuslain säännökset rajoittavat merkittävästi työsuhteessa olevien mahdollisuuksia perhevapaiden joustavaan käyttämiseen. Tähän on kiinnitettävä huomiota jatkovalmistelussa.

Akava: Perhevapaauudistus tuo yhdenvertaisuutta mutta kannustaa heikosti vapaiden jakamiseen

Lisätietoja:
Kari Eskola
työmarkkinalakimies, Akavan Erityisalat
p. 0201 235 367
kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 16.2.2021.