Akavan sairaanhoitajat ja Taja, Suomen Terveydenhoitajaliitto ja Suomen Työterveyshoitajaliitto: Sosiaali- ja terveydenhuolto vaatii monipuolista kehittämistä ja toimintojen tehostamista

Suomessa hoitajia on liian vähän ja henkilöstön vaihtuvuus niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palveluissa on suurta. Tähän on syynä matalan palkan lisäksi työn fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen kuormitus, työn vastuullisuus ja vaatimukset, johtamisongelmat, vuorotyön raskaus, kiire ja työn keskeytykset. Julkisuudessa on esitetty hoitotyöstä kovin negatiivinen kuva, mutta näistä todellisista haasteista huolimatta hoitotyö on merkityksellistä ja antoisaa työtä.

30.8.2022

Akavalaiset hoitajaliitot – Akavan sairaanhoitajat ja Taja, Terveydenhoitajaliitto ja Työterveyshoitajaliitto – haluavat nostaa esille näkemyksiään ja ratkaisuehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon huolestuttavaan tilanteeseen liittyen:

  • Vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta ei pidä luopua. Tehtäväkuvia on mietittävä uudella tavalla, jotta oikeat ja osaavat ihmiset saadaan oikeisiin tehtäviin. Ammattilaisten on voitava tehdä koulustaan vastaavia tehtäviä.
  • Ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palveluita, toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutusta tulee huomattavasti tehostaa kotihoidossa sekä laitoshoidossa.
  • Henkilöstöpula ja suuri vaihtuvuus perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa edellyttävät moninaista työolosuhteiden kehittämistä.
  • Työtekijöiden palkkakehityksestä pitää huolehtia ja siihen on hyvinvointialueilla panostettava.
  • Hoitotyössä tiedolla johtamista tulee kehittää sekä ammatillisen johtamisen riittävyys tulee turvata.
  • Työhyvinvointiin on kiinnitettävä monipuolisesti huomiota ja mahdollistettava työntekijöiden osallisuus oman työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen.
  • Hoitajien osaamisen jatkuva kehittäminen ja täydennyskouluttautuminen on mahdollistettava.
  • Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto edellyttää riittävää ja hyvin perehtynyttä henkilökuntaa.
  • Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan rahoitusta opiskelijoiden laadukkaaseen harjoittelun ohjaukseen.
  • Sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminnan pitää olla valtakunnallisesti koordinoitua ja hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan riittävästi rahoitettua, jotta hyvät käytännöt leviävät ja kehitystyö etenee systemaattisesti tulevilla hyvinvointialueilla.

Lisätietoja

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Puheenjohtaja Jarkko Koskiniemi, jarkko.koskiniemi@taja.fi ,puh. 050 309 1349

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Puheenjohtaja Tiina Mäenpää, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi, puh. 044 542 0557

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Puheenjohtaja Inka Koskiaho, inka.koskiaho@gmail.com, puh. 050 536 8226