AKI-liitot: Akavalaisten liittojen kysely: Kirkon työntekijät kohtaavat seksuaalista häirintää useammin seurakuntalaisen taholta

Akavalaisten liittojen 1.11. julkistetussa kyselyssä kartoitettiin seksuaalista häirintää työpaikoilla sekä työnantajien toimenpiteitä häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kirkon toimialalla kyselyyn vastanneet olivat pääosin AKI-liittojen sekä Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n jäseniä.

2.11.2023

Kyselyssä havaittiin, että valtaosa vastaajista ei ollut kokenut seksuaalista häirintää nykyisessä tai viimeisessä työyhteisössään viimeisen kolmen vuoden aikana. Häirintään puuttumisen osalta työnantajilla löytyi kuitenkin parantamisen varaa. Akavalaiset liitot muistuttavat, että työnantaja on velvollinen ehkäisemään ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään työturvallisuuslain perusteella.

Kirkossa seksuaalista häirintää koetaan muita työelämäsektoreita useammin asiakkaiden taholta

Kirkossa ja seurakunnissa työskenteleviä vastaajista oli 383. Heistä joka neljäs kertoi havainneensa seksuaalista ahdistelua ja joka kuudes oli joutunut sen kohteeksi työyhteisössään viimeisen kolmen vuoden aikana. Kaksi kolmesta häirintää kokeneesta vastaajasta ilmoitti häirinnän tapahtuneen seurakuntalaisen toimesta. Kirkossa asiakkaiden taholta koettu seksuaalinen häirintä oli tavallisempaa kuin muilla työelämäsektoreilla keskimäärin ja samalla tasolla hyvinvointialueilla työskentelevien vastaajien kanssa.

Kirkossa vastaajien ilmoittamat työpaikalla toteutetut ennaltaehkäisevät toimenpiteet olivat keskiarvoa paremmalla tolalla. Kirkon tehtävissä työskentelevistä vastaajista 28 % kertoi työpaikkaan nimetyn häirintäyhdyshenkilön ja 43 % kertoi työpaikalla laaditun ohjeistuksen häirinnän varalta, kun kaikkien toimialojen vastausten keskiarvot olivat vastaavasti 11 % ja 36 %. Toisaalta vain joka kymmenes kirkon sektorilla työskentelevä vastaaja kertoi henkilöstöä tai esihenkilöitä koulutetun aiheesta.

Rikolliseksi katsottavaa seksuaalista häirintää kertoi havainneensa 11 kirkon sektorilla työskentelevää vastaajaa. Yhdessäkään tapauksessa työnantajan ei kerrottu puuttuneen tapahtuneeseen.

Suunnitelmallinen ennaltaehkäisy avainasemassa

”Häirinnän ehkäisyssä suunnitelmallisuus, nollatoleranssista viestiminen ja kouluttaminen on erityisen tärkeää”, Jussi Junni, AKI-liittojen toiminnanjohtaja arvioi.

”Seurakunnissa tulisikin nykyistä enemmän korostaa sitä, että seksuaalinen häirintä on ehdottomasti kiellettyä, ja tähän liittyvää koulutusta olisi syytä lisätä niin luottamushenkilöille kuin muillekin vapaaehtoisille.”

Akavalaisten liittojen tiedotteeseen sekä tutkimusraporttiin voi tutustua esimerkiksi AKI-liittojen verkkosivuilla osoitteessa https://akiliitot.fi/akavalaisten-liittojen-kysely-neljasosa-tyontekijoista-kokee-ettei-tyonantaja-tee-mitaan-estaakseen-seksuaalisen-hairinnan-tyopaikalla/

Lisätiedot

asiantuntija Ilari Huhtasalo / AKI-liitot ry
ilari.huhtasalo@akiliitot.fi
p. 0440361610
akiliitot.fi

AKI-liitot ry on Akavaan kuuluva työmarkkinajärjestö, jonka jäsenliitot, Suomen Kanttori-urkuriliitto, Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen teologiliitto, edustavat 4 800 pappia, kanttoria, teologia sekä teologian ja kirkkomusiikin opiskelijaa.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 2.11.2023 8.05