AKY – Akavalaiset yrittäjät: Kuluttajansuojalain uudistus heikentää sekä asiakkaan että yrittäjän asemaa

Kuluttajansuojalaki uudistuu vuoden 2023 alussa. Uudistus vaikuttaa yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kuten psykoterapiaan, puheterapiaan, toimintaterapiaan ja fysioterapiaan. Lakiuudistus heikentää asiakaslähtöisyyttä ja yrittäjän asemaa. Terapiapalveluissa on tähän saakka voitu sopia asiakkaiden peruutuskäytännöistä ja mahdollisista korvauksista asiakaslähtöisesti, asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioiden.

24.11.2022

Kuluttajien oikeuksia ja velvollisuuksia täsmennetään terapiapalveluiden virhe- ja viivästystilanteissa. Kuluttajilla on jatkossa oikeus peruuttaa sopimansa terapia-aika maksutta, jos peruutus johtuu pakottavasta syystä, kuten äkillisestä sairastumisestä tai tapaturmasta. Muissa peruutustilanteissa tai saapumatta jääneissä käynneissä noudatetaan laissa määriteltyä vakiokorvausta.

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry katsoo, että laki rajoittaa yrittäjän sopimusvapautta huomattavasti ja asettaa erityisesti yksin- ja pienyrittäjät kohtuuttomaan asemaan.

– Yrittäjällä tulee olla oikeus sopia peruutuskäytännöistä itse asiakkaiden kanssa. Erityisesti yksinyrittäjille lakimuutoksesta aiheutuu kohtuutonta ansionmenetystä, koska asiakkaiden myöhään peruuttamaa aikaa ei saada enää täytettyä. Terapiapalveluihin on myös jonoa, jolloin tyhjäksi jäänyt terapia-aika on pois joltain toiselta asiakkaalta, toteaa kehittämisasiantuntija Juho Korpi Suomen Fysioterapeuteista.

Lakimuutoksen myötä asiakkaalle syntyy myös uusia velvoitteita.

– Asiakkaalla on velvollisuus osoittaa, että peruutuksen syy todella on pakottava, esimerkiksi äkillinen sairastuminen. Laki johtaa siihen, että asiakkaan on toimitettava poissaolosta terveydenhuollon ammattilaisen laatima todistus. Tämä kuormittaa terveydenhuoltoa tarpeettomasti, AKYn puheenjohtaja Timo Saranpää harmittelee.

Saapumatta jääneet käynnit ovat olleet tunnettu ongelma sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilla sektoreilla. Eri palveluissa kulurakenne on erilainen, joten nyt ehdotettu vakiokorvaus sopii ansionmenetyksen kompensointiin huonosti.

– Korvauksen, jos sellaista peritään, on oltava oikeassa suhteessa siihen, mitä toteutunut käynti maksaa. Esimerkiksi terapiapalveluiden ensikäynti voi olla tavanomaista käyntiä pidempi, ja sen yhteyteen on varattu aikaa myös kirjalliselle työlle, kertoo Suomen Psykologiliiton järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas.

Kuluttajasuojalain uudistus parantaa kuluttajien asemaa monissa palveluissa. Laki soveltuu kuitenkin huonosti terapiapalveluihin ja etenkin pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin, joissa asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutussuhde on erityisen merkityksellinen kuntoutuksen onnistumisen kannalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita säädellään nykyiselläänkin hyvin tiukasti. Potilaan ja asiakkaan asema on turvattu usealla lailla ja esimerkiksi virheistä hoitoprosessissa voi hakea korvausta lakisääteisen potilasvakuutuksen kautta. Terveydenhuoltoa valvotaan Aluehallintoviraston ja Valviran toimesta.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on lakiin perustuva velvoite ottaa huomioon potilaan tai asiakkaan etu ja lähes kaikilla aloilla noudatetaan alakohtaisia eettisiä ohjeita. Asiakkaiden kanssa on jo aiemmin laadittu terapiasopimus, jossa on sovittu yksilöllisesti esimerkiksi terapia-ajan peruuttamisen käytännöt.

Asiakkaan peruuttamattomat tai saapumatta jääneet käynnit johtuvat usein asiakkaan sairaudesta. Tällöin on kuntoutuksen onnistumisen kannalta tärkeää löytää yksilöllinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa. Nyt tehtävä lakiuudistus antaa tähän heikosti edellytyksiä.

– Terapeuttien on jatkossakin saatava itse arvioida, millaisissa tilanteissa perumisesta ylipäätään peritään korvausta, ja toisaalta myös korvauksen taso. Nyt esitetty kuluttajansuojalain muutos ei sovellu sellaisenaan terveydenhuoltoalan pienyrittäjien toimintaan, ja sen soveltamisalaa onkin syytä tarkistaa, painottaa Katja Vähäkangas.

Yhteyshenkilöt

Timo Saranpää
puheenjohtaja
AKY – Akavalaiset yrittäjät
Puh: 050 523 6005
timo.saranpaa@ekonomit.fi

Jarmo Mäkelä
AKYn sote-työryhmän puheenjohtaja
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

Juho Korpi
Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

Katja Vähäkangas
Suomen Psykologiliitto ry
katja.vahakangas@psyli.fi

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki

aky@aky.fi
https://aky.fi/
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 24 jäsenjärjestöä ja näiden noin 16 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen.

***

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 24.11.2022 15.41