Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Taloustutkimuksen kyselyn mukaan opettajien ammatin arvostus on korona-aikana entisestään vahvistunut

Suomalaiset pitävät opettajia yhtenä tärkeimmistä ammattiryhmistä Suomen tulevaisuuden kannalta, kertoo Taloustutkimuksen tuore kysely. Moni on korona-aikana oivaltanut uudella tavalla opettajien tekemän työn vaativuuden ja arvon, sillä selvästi aiempaa useampi antaa opettajien ammatin merkitykselle kouluarvosanana täyden kympin. Arvostuksen tulee näkyä myös tilillä ja työoloissa, jotta opettajan ammatti säilyy houkuttelevana.

23.2.2022

Mikä ammatti on Suomen tulevaisuuden kannalta tärkein? Kun asiaa kysytään suomalaisilta, todella moni mainitsee opettajat ja tutkijat. Opettajien ammatin merkitykselle suomalaiset antavat kouluarvosanana kirkkaan kiitettävän, ysi plussan. Erityisen tärkeää opettajien työstä tekee uuden opettaminen sekä oppijoiden kehitykseen ja koko maan tulevaisuuteen vaikuttaminen.

Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen tekemästä kyselystä, johon vastasi tammikuun alussa yli tuhat suomalaista. Viimeksi vastaava kysely toteutettiin vuotta aiemmin, ja siihen verrattuna opettajien arvostus on entisestään noussut.

Yhä useampi antaa opettajille täyden kympin

Kouluarvosanana opettajien ammatti sai täyden kympin peräti 41 prosentilta kyselyyn vastanneista, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 35 prosenttia. Erityisen paljon opettajia arvostavat he, joiden arjessa opettajat ovat tavalla tai toisella jatkuvasti läsnä, kuten lapsiperheet ja eri-ikäiset oppilaat ja opiskelijat.

– Jo vuosi sitten arvostus oli tosi korkealla. Korona-ajan kokemukset ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet siihen, että arvostus on vahvistunut entisestään ja että selvästi aiempaa useampi antaa opettajien merkitykselle kouluarvosanana täyden kympin. Julkisen keskustelun sekä omien tai läheisten kokemusten myötä suomalaiset ovat oivaltaneet, miten suuri vaikutus osaavien opettajien työllä on sekä yksittäisten oppijoiden elämässä että laajemmin koko yhteiskunnassa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Suomalaiset yksimielisiä työn arvosta ja vaativuudesta – resurssilisäykset saavat vahvaa kannatusta

Liki kaikki Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneet ovat sitä mieltä, että opettajien työ on arvokasta koko yhteiskunnalle (97 %), vastuullista (96 %) ja vaativaa (91 %).

Aiempaa useamman mielestä koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa (88 %). Puolet suomalaisista pitää opettajien palkkaa liian pienenä – eri mieltä tästä on vain 12 prosenttia.

– Suomessa on edelleen ristiriita siinä, että opettajia kyllä arvostetaan, mutta arvostus ei välity heille asti. Opettajat kokevat, että arvostuksen pitäisi näkyä paremmin myös tilillä ja työoloissa. Työssä onnistuminen vaatii korkean koulutuksen lisäksi aikaa ja mahdollisuuden keskittyä olennaiseen eli kunkin oppijan tukemiseen. Tätä verottavat esimerkiksi liian suuriksi kasvaneet ryhmäkoot ja jatkuvasti lisääntynyt turhaksi koettu opetuksen ulkopuolinen sälä opettajien työssä, Luukkainen sanoo.

”Työn arvostuksen pitää näkyä myös palkassa”

Pelkkä arvostus ja sen vahvistuminen eivät Luukkaisen mukaan riitä, jos halutaan pitää kiinni korkeasti koulutetuista opettajista ja houkutella alalle myös uusia huippuosaajia.

– Opetuksen resursseista ja palkoista puhutaan Suomessa usein sen kautta, miten kalliiksi niiden parantaminen tulisi. Tämä on ihan nurinkurista, koska vielä kalliimmaksi inhimillisesti ja taloudellisesti tulee se, jos opettajat uupuvat tai kyynistyvät ja vaihtavat alaa. Opetukseen satsaaminen tänään on taloudellisestikin viisaampaa kuin se, että myöhemmin maksetaan esimerkiksi syrjäytymisestä koituvia kustannuksia.

Luukkainen lähettääkin viestin päättäjille ja työnantajille: heidän vastuullaan on varmistaa, että opettajien jaksamista nakertavat epäkohdat saadaan ratkaistua.

– Taloustutkimuksen kyselytuloksista näemme, että kaikista positiivisimmin mielikuviin opettajista vaikuttavat omat ja läheisten kokemukset opinpolulta. Se kertoo opettajiemme osaamisesta ja tavasta, jolla he ovat onnistuneet kohtaamaan ja tukemaan yksilöitä läpi sukupolvien.

Viime aikoina julkisuudessa on ollut esillä paljon myös alan epäkohtia. Niitä ei Luukkaisen mielestä pidä lakaista maton alle, vaan päättäjien ja työnantajien täytyy tarttua toimeen, jotta myös tulevat sukupolvet saavat kasvuunsa tukea maailman parhailta opettajilta.

– Opettajat itse arvostavat työtään, ja kansalaiset pitävät opettajia yhtenä tärkeimmistä ammattiryhmistä. Työn arvostuksen pitää näkyä jatkossa myös palkassa, Olli Luukkainen sanoo.

Näin Taloustutkimus selvitti mielikuvia opettajista – liitteenä kattavat tulokset ja tutkimusgrafiikat

  • Taloustutkimus toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluina tammikuussa 2022. Vastaajia oli 1004.
  • Tutkimuksen otos muodostettiin satunnaisotannalla. Tulokset edustavat 15–79-vuotiaiden mannersuomalaisten näkemyksiä.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
  • Liitteenä tarkemmat tulokset ja tutkimusgrafiikat Taloustutkimuksen tutkimuksesta sekä OAJ:n Fiilismittarista, jossa yli 2600 opettajaa kertoi, kokevatko he työtään arvostettavan.

OAJ:n Fiilismittari kertoo: Arvostus ei välity opettajille asti

  • Vain yksi kolmesta opettajasta vastaa epäröimättä kokevansa, että hänen työtään arvostetaan. Yli 2600 OAJ:n jäsentä otti Fiilismittarissa 9.–15.2.2022 kantaa siihen, kokevatko he, että heidän työtään arvostetaan. Vastausvaihtoehtoja olivat kyllä (37 %), ehkä (43 %) ja ei (19 %).
  • Fiilismittarin avovastauksista kumpuava viesti on selvä: Työn kuormitus, palkkataso, niukat resurssit ja positiivisen palautteen vähyys nakertavat tunnetta siitä, että työtä arvostetaan.
  • Fiilismittari on digitaalinen palvelu, jota OAJ käyttää opettajien ja alan esimiesten mielipiteiden keräämiseen ja osallistamiseen. Fiilismittarin käyttäjät saavat viikoittain väittämän, johon vastataan sopivaa vastausta painamalla sekä halutessa myös avoimella kommentilla. Fiilismittari kokoaa viikoittain tuhansia vastauksia ja signaaleja OAJ:n jäsenten näkemyksistä.

Tarvitsetko lisätietoja tai apua haastateltavien etsimisessä?

Ota yhteyttä OAJ:n viestintäpäällikköön Heikki Pölöseen: 0400 673 837 / heikki.polonen@oaj.fi

Taloustutkimuksen raportti