Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Kuraattoripalvelujen henkilöstömitoitus hyväksytty – tulevaisuudessa asiakasmäärää edelleen pienennettävä

Kuraattoripalveluita koskeva lakiuudistus on hyväksytty. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tyytyväinen, että uudistetussa laissa oppilasmäärälle on säädetty yläraja.

10.12.2021

Uuden mitoituksen mukaan kuraattori tai vastaava kuraattori huolehtii jatkossa korkeintaan 670 oppilaasta. Talentian mielestä mitoitusta tulisi kuitenkin jatkossa alentaa 500 oppilaaseen.

– Nyt hyväksytyssä mitoituksessa ohitettiin ne lisätehtävät, joita kuraattorityöhön on tullut muun muassa oppivelvollisuusuudistuksen myötä ja joita kuraattoreille on säädetty sote-lainsäädännössä, huomauttaa Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Oppivelvollisuusuudistus pidensi oppivelvollisuusikää 18 vuoteen. Sote-laissa kuraattoreille tulee muun muassa velvollisuus kirjata yksilökohtainen opiskeluhuolto sosiaalihuollon asiakasrekisteriin sekä mahdollisuus tehdä sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja ja päätöksiä, jos hyvinvointialue näin päättää.

Kuraattoripalveluita koskeva henkilöstömitoitus ja kelpoisuusehtojen täsmennys tulevat voimaan vuoden 2022 alusta lukien.

Jatkossa tavoitteena 500 oppilaan mitoitus

Talentia painottaa, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset eivät vastaa tavoitetta parantaa palveluiden saatavuutta eri kouluasteilla. Nykyisin neljänneksellä kuraattoreista on vastuullaan alle 625 oppilasta. Toisaalta noin kolmella prosentilla on oppilasmäärä 1500–1699 ja maksimissaan jopa 2000.

– Esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentyminen lisää entisestään tarvetta asiantuntevaan ja laadukkaaseen opiskeluhuoltoon. Pelkkä opiskelun tuki oppilaitoksessa ei usein enää riitä, vaan tarvitaan verkostotyötä perheen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa, Marjo Varsa muistuttaa.

Talentian mukaan kuraattorimitoitusta tuleekin alentaa tulevaisuudessa korkeintaan 500 oppilaaseen. Mitoituksessa tulee myös huomioida painokertoimet esimerkiksi erityisen tuen oppilaille ja maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

– Toimipisteiden osalta kuraattorin ja vastaavan kuraattorin tehtävää tulee kehittää niin, että ammattilainen työskentelee vain yhdellä tai korkeintaan kahdella peräkkäisellä koulutusasteella, sanoo Marjo Varsa.

Kuraattorin tehtävä vaatii sosiaalialan ammattiosaamista

Talentian mielestä kuraattorin kelpoisuus olisi tullut säätää muiden sosiaalialan vaativaa asiakastyötä tekevien ammattilaisten tasolle, eli sosionomiksi (AMK) tai sosiaalityöntekijäksi. Uudistetun lain mukaan kuraattorina voi kuitenkin toimia myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut.

– Nyt kuraattorin tehtävissä voi toimia korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka eivät ole laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Heillä ei ole syvällistä osaamista sosiaalihuollon ammattieettisistä periaatteista eikä sosiaalihuollon lainsäädännön toimeenpanosta, jolloin opiskelijoiden asiakasturvallisuus vaarantuu, sanoo Marjo Varsa.

Kuraattori toimii koulussa ja oppilaitoksessa sosiaalihuollon asiantuntijana. Hänen osaamiseensa sisältyvät sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemuksen lisäksi esimerkiksi psykososiaalinen tuki lapsille ja nuorille, perehtyneisyys oppilasta ja hänen perhettään tukevaan palvelujärjestelmään ja etuuksiin sekä sosiaalisiin ongelmiin liittyvä muutostyö.

Eduskunta hyväksyi kuraattoripalveluita koskevan lakiuudistuksen 30.11., ja lopullinen päätös tapahtuu osana valtion budjetin 2022 hyväksymistä.

Yhteyshenkilö
Marjo Varsa
Työelämäasioiden päällikkö
Puh: 09 3158 6022
marjo.varsa@talentia.fi