Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pyöreän pöydän keskustelussa: Joustavat koulutuspolut ratkaisu varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden ongelmiin on olemassa lääkkeet: palkkaus sekä joustavat koulutuspolut ja uramahdollisuudet varhaiskasvatuksen korkeakoulutetuille.

23.11.2021

Näin korosti Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 23.11. pyöreän pöydän keskustelussa, jossa aiheena oli varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus. Tapaamisen kutsui koolle opetusministeri Li Andersson.

– Keskeistä on, että varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloja parannetaan ja edistetään alan veto- ja pitovoimatekijöitä, totesi Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa tapaamisessa.

Nykyistä tutkinto-osaamista hyödynnettävä täysimääräisesti

Talentian mielestä varhaiskasvatusalalla tulee parantaa korkeakoulujen tutkintorakenteen toimivuutta. Näin voidaan purkaa päällekkäisyyksiä ja tarpeettoman pitkiä koulutuspolkuja. Nykyiset varhaiskasvatusalan koulutusmahdollisuudet eivät ole kansallisesti hyväksyttyjen koulutuspoliittisten linjausten mukaisia.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee huomioida korkeakoulujen ohjauksessaan, että varhaiskasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnon ja aiemman sosiaalialan opistotutkinnon suorittaneilla työntekijöillä on jatkossa realistiset ja joustavat koulutuspolut, sanoo Marjo Varsa.

Nykyisin sosionomitaustaisella varhaiskasvatuksen opettajalla on mahdollisuus hakeutua kasvatustieteiden kandidaatin opintoihin mm. avoimen väylän kautta. Se tarkoittaa sosionomi (AMK) -taustaiselle varhaiskasvatuksen opettajalle jopa kuuden vuoden (365 opintopisteen) opintoja.

Lisäksi tulee luoda opintopolut, joilla aikaisempi suoritettu tutkinto on täydennettävissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja esiopetusta antavan opettajan sekä päiväkodin johtajan tehtäviin.

Talentia korosti tapaamisessa myös, että sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneilla varhaiskasvatuksen opettajilla tulee olla mahdollisuus toimia päiväkodin johtajan tehtävissä jatkossakin. Päiväkodin johtajan tehtävään edellytetään 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen maisterin kelpoisuutta.

Riittävä henkilöstö varmistettava

Talentia nosti keskustelussa myös esiin avainkysymyksen henkilöstöresursseista.

Talentia korosti, että varhaiskasvatuspalveluissa tulee varata erillinen henkilöstö päiväkodin arkeen liittyviin tukipalvelutehtäviin, kuten ruokahuoltoon ja siivoukseen. Silloin varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö voi keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Päiväkodin henkilöstörakenteessa tulee myös huomioida riittävä varahenkilöstö.

– Näillä keinoilla voidaan tukea työhyvinvointia, vahvistaa alan pito- ja vetovoimaa sekä varmistaa, että koulutetun henkilöstön osaaminen kohdentuu laadukkaan varhaiskasvatuspalvelun tuottamiseen, Marjo Varsa toteaa.

Talentian jäsenistöstä olivat tapaamisessa paikalla varhaiskasvatuksen ohjaava erityisopettaja ja Talentian varhaiskasvatustyöryhmän puheenjohtaja Anne Rytilahti sekä varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetuksen opettaja Jussi Honkasalo.

Yhteyshenkilö
Marjo Varsa
Työelämäasioiden päällikkö
Puh: 09 3158 6022
marjo.varsa@talentia.fi