Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry: Aikuiskoulutustuen lakkautus on myrkkyä työvoimapulasta kärsivälle sosiaalialalle

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry vastustaa hallituksen suunnitelmaa lakkauttaa aikuiskoulutustuki 1.8.2024 alkaen.

9.1.2024

Palkansaajien aikuiskoulutustuki turvaa osaltaan ammattilaisten riittävää määrää työmarkkinoilla. Tuella edistetään työssäkäyvien ammattitaitoa myöntämällä yleistä opintotukea korkeampaa taloudellista tukea opiskelun ajalle.

Tukea käytetään erityisesti työvoimapulasta kärsivillä sosiaali- ja terveysaloilla. Sen avulla on parannettu työntekijöiden osaamista ja henkilöstön saatavuutta.

– Aikuiskoulutustuen lakkautus iskee erityisen kipeästi näille naisvaltaisille aloille. Tuki on tarjonnut pitovoimaa sekä uusia osaajia alalle, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat rahoittaneet aikuiskoulutustuella esimerkiksi erilaisia ammatillisia muunto-, jatko- ja täydennyskoulutuksia.

– Tuen avulla on lisäksi voitu hakea kelpoisuus sosiaalihuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi tai suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtäviin valmistavia opintoja, Manssila kertoo.

Palkansaajat rahoittavat tuen itse

Hallituksen esitys ei Talentian mukaan sisällä riittäviä arvioita aikuiskoulutustuen lakkauttamisen vaikutuksista työvoimapulasta kärsivälle sosiaali – ja terveysalalle.

Sen sijaan hallitus arvioi, että aikuiskoulutustuen lakkauttamisella ei ole merkittäviä negatiivisia vaikutuksia työssä jaksamiseen tai työurien pituuteen. Vuoden 2023 Työllisyysrahaston tutkimuksessa 66 % vastaajista kuitenkin koki, että opintovapaa vaikutti työssä jaksamiseen merkittävästi myös opintojen jälkeen. Tutkimukseen vastanneista lähes kolmannes työskenteli sosiaali- ja terveysalalla.

– Lisäkouluttautuminen on merkittävä työmotivaatioon, työn imuun ja työhyvinvointiin vaikuttava tekijä, Manssila sanoo.
Palkansaajien aikuiskoulutustuki rahoitetaan työntekijöiden ja työnantajien maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla. Siksi lakkauttaminen ei tuota hallituksen tavoittelemia säästöjä julkisiin menoihin.

Korvaava tukimuoto välttämätön

Aikuiskoulutustukea ei Talentian mukaan tule lakkauttaa ilman varteenotettavaa vastaehdotusta. Palkansaajien aikuiskoulutustuki on perusteltua lakkauttaa nykymuodossaan vasta, kun tilalle on hyväksytty laajapohjaista kannatusta saava toinen tukimuoto.

– Tukimuoto ei kuitenkaan saa olla lainapainotteinen, koska sitä hyödyntävät matalapalkkaisten ja naisvaltaisten sote-alojen työntekijät. Tuen pitää lisätä työelämän tasa-arvoa eikä vääristää sitä. Lisäksi tulee huomioida, että esimerkiksi sosiaalialan korkeakoulututkintoihin sisältyvät harjoittelujaksot ovat tyypillisesti palkattomia, Manssila sanoo.

  • Vuonna 2021 sosiaali- ja terveysalat edustivat 36 prosenttia aikuiskoulutustuen saajista.
  • Sosionomeista noin joka viides oli vuosina 2018–2021 saanut valmistumista edeltävinä vuosina aikuiskoulutustukea.

>> Lue lausunto kokonaan

 

Yhteyshenkilöt

Jaana Manssila
Erityisasiantuntija
Puh: 09 3158 6025
jaana.manssila@talentia.fi