Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Toimeentulotukiasiakkaiden pallottelun loputtava

Toimeentulotuen Kela-siirto on hankaloittanut heikoimmassa asemassa ja sosiaalityön tarpeessa olevien asiointia. Tämä on lisännyt turvattomuutta ja jopa estänyt palvelujen ja taloudellisen tuen saannin, toteaa Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotuen uudistamista valmisteleva työryhmä loppumietinnössään. Työryhmän mukaan heikoimmassa asemassa on peräti 20 prosenttia perustoimeentulotuen asiakkaista.

8.10.2021

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on antanut lausuntonsa työryhmän mietintöön. Talentia pitää tärkeänä työryhmän esitystä, että toimeentulotukea tulee tarkastella vielä uudelleen sosiaaliturvan uudistamisen yhteydessä.

Yhteistyö ja vastuut selkiytettävä

Kelan ja sosiaalitoimen toimintakulttuureissa on eroja, joista on aiheutunut käytännön työssä aikataulullisia ja sisällöllisiä paineita. Perustoimeentulotuen päätös ja ohjaus kuuluu Kelalle. Sosiaalitoimelle kuuluu ennaltaehkäisevä ja tarpeellinen täydentävä toimeentulotuki sekä niiden harkinta.

– Talentia puoltaa toimeentulotuen hybridimallia, jossa on selkeät yhteistyön ja vastuun rakenteet. On tärkeää, että vastuunjako ja toimeenpanovalta ovat selkeitä ja käytännössä yhteistoimintaa tukevia, sanoo Talentian erityisasiantuntija Päivi Vepsä.

– Jos esimerkiksi perustoimeentulotuki hylätään Kelassa ja sosiaalityön kautta vastaava summa myönnetään ehkäisevänä toimeentulotukena, on selvää, että eri toimien tarkoitus voi hämärtyä asiakkaan näkökulmasta.

Kelan ja sosiaalitoimen yhteistyössä on monia hyviä käytänteitä, jotka tulee saada valtakunnallisesti toimimaan. Talentia kannattaa työryhmän esitystä yhteistyön ohjausryhmän perustamisesta jokaiselle hyvinvointialueelle.

Talentian näkemyksen mukaan Kelassa on oltava sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, jotta asiakasturvallisuus voidaan varmistaa ja Kelan ja sosiaalitoimen yhteistyö toimii sujuvasti.

Sosiaalihuollon asiantuntemus huomioitava tukipäätöksessä

Heikoimmassa asemassa olevalla perustoimeentulotuen asiakkaalla on usein sosiaalipalveluissa omatyöntekijä. Siksi Talentiasta on tärkeää ottaa huomioon sosiaalihuollon omatyöntekijän lausunto Kelan perustoimeentulotukipäätöksessä. Tämä mahdollisuus puuttuu nykyisestä lainsäädännöstä.

Lisäksi työllisyyspalveluissa, terveyssosiaalityössä, vanhus- ja vammaistyössä, asumispalveluissa ja velkaneuvonnassa on paljon asiakastuntemusta, taloudellista ja sosiaalista tietoa toimeentulotukiasiakkaasta. Palveluiden asiantuntemusta tulee hyödyntää viimesijaisen toimeentulotuen myöntämisessä joustavammin.

– Sosiaalihuollossa toimeentulotukeen liittyvät suunnitelmallisuus ja tavoitteiden asettaminen asiakkaan kanssa sovituin keinoin. Siksi kunnan tekemällä lausunnolla tulee olla merkitystä Kelan toimeentulotukipäätöksessä, ja se pitää voida toimittaa Kelaan myös oma-aloitteisesti, korostaa Vepsä.

Talentia kannattaa, että pitkäaikaisissa toimeentulotukiasiakkuuksissa perustetaan työtiimi eri yksiköistä. Siinä toimisivat nimetyt omatyöntekijät Kelasta ja sosiaalihuollosta tai muusta palvelusta.

Lisätiedot:
Talentian erityisasiantuntija Päivi Vepsä, paivi.vepsa@talentia.fi, puh. 09 3158 6021