Tieteentekijöiden liitto: Hallitus esittää ulkomaisille tutkijoille pidempiä oleskelulupia

Tieteentekijöiden liitto katsoo, että oleskelulupien pidentäminen parantaa merkittävästi ulkomaisten tutkijoiden asemaa ja osallisuutta Suomessa.

18.11.2022

Suomen hallitus antoi torstaina 17.11.2022 esityksen tutkijoiden oleskelulupien pidentämisestä. Esityksessä pidennettäisiin tutkijan oleskelulupa korkeintaan viiteen vuoteen. Kyseessä on tutkimuksen edellytyksiä merkittävästi parantava esitys, sillä nykyään tutkijan oleskelulupa on mahdollista saada korkeintaan kahdeksi vuodeksi siinäkin tapauksessa, että tutkijan rahoitus on varmistunut pidemmäksi ajaksi.

Lakiesityksen valmistelussa mukana ollut Tieteentekijöiden liitto on tyytyväinen hallituksen esitykseen.

”On selvää, että tämä kohentaa huomattavasti Suomeen tulleen huippuosaajan viihtymistä ja kiinnittymistä tänne. Ei riitä, että yliopistot houkuttelevat tutkijoita Suomeen, lainsäädännönkin keinoin on edistettävä sitä, että he myös tuntisivat itsensä tervetulleiksi ja haluaisivat jäädä tänne”, toteaa Tieteentekijöiden erityisasiantuntija Maija Mattila.

Esitys korjaa myös aiemmin asiasta annettuun lakiin jääneen puutoksen, jossa perustutkinto-opiskelijoiden oleskeluluvat pidennettiin koko tutkinnon suorittamisen mittaisiksi, mutta tohtorintutkintoa suorittavat jäivät uudistuksen ulkopuolelle. Nyt tämä puute saatiin korjattua ja samalla pidennettyä myös muiden kuin jatkotutkintoa suorittavien tutkijoiden oleskelulupia.

Tutkijan toimeentulon täyttymistä seurataan

Väitöskirjatutkijoille tulisi oma oleskelulupatyyppinsä, jatkotutkintoa suorittavan tutkijan oleskelulupa. Esityksen mukaan väitöskirjatutkijan ensimmäinen oleskelulupa myönnettäisiin viideksi vuodeksi, ellei lupaa haeta lyhyemmälle ajalle. Lupaa hakiessa väitöskirjatutkijan on osoitettava riittävä toimeentulo vain ensimmäisen vuoden osalta. Toimeentulon pitäisi kuitenkin olla turvattu koko luvan voimassaoloajalta. Toimeentuloedellytyksen täyttymistä valvottaisiin jälkikäteen.

Muiden kuin jatkotutkintoa suorittavien tutkijoiden kohdalla oleskelulupa olisi tutkimusorganisaation kanssa tehtävän sopimuksen mittainen, kuitenkin korkeintaan viisi vuotta.

Sekä jatkotutkintoa suorittavien että muiden tutkijoiden jatkoluvat olisivat kestoltaan korkeintaan neljä vuotta. Väitöskirjatutkijan jatkoluvan pituus perustuisi yliopistolta saatavaan selvitykseen siitä, kuinka kauan tutkinnon suorittamiseen vielä kuluu aikaa. Muiden tutkijoiden osalta jatkoluvan pituus määräytyy tutkimusorganisaation kanssa tehtävän sopimuksen pituuden mukaan. Jos valvonnassa havaitaan, että toimeentuloedellyptys ei ole täyttynyt aiemmin myönnetyn luvan aikana, jatkolupa voidaan evätä.

Seuraavaksi hallituksen esitys siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi. Uudistuksen on suunniteltu astuvan voimaan 1.7.2023. Tieteentekijät työskentelee sen puolesta, että lakiesitys ehditään käsitellä eduskunnassa ennen vaalikauden loppua maaliskuussa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Maija Mattila, puh. 0207 589 618, sposti: maija.mattila (at) tieteentekijat.fi

Tieteentekijöiden liitto on yliopisto- ja tutkimusyhteisöjen suurin henkilöstöjärjestö ja johtava tieteentekemisen puolustaja. Se on perustettu vuonna 1967. Tieteentekijät on Akavan suurin liitto yliopistosektorilla.

https://tieteentekijat.fi/

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 18.11.2022 kello 13.25