Akava: Nykyisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan järjestämisen vaihtoehdot olisivat kalliita

Akava puolustaa nykyistä ansiosidonnaisen työttömyysturvan järjestämistapaa. Se kannustaa jokaista palkansaajaa hankkimaan itselleen ansioihin perustuvan turvan työttömyyden varalle. Selvitysmies Mauri Kotamäki pohti raportissaan ”Kohti vakuuttavampaa ansioturvaa” kolmea vaihtoehtoa yleisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan toteuttamiseksi. Hän luovutti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laatimansa raportin ministeri Pirkko Mattilalle tänään.

30.11.2018

Yksi ehdotus on muuttaa Kelan maksama peruspäiväraha ansiosidonnaiseksi etuudeksi, toinen vaihtoehto on pakollinen työttömyyskassan jäsenyys. Kolmas vaihtoehto on työttömyyskassojen lakkauttaminen ja koko työttömyysturvajärjestelmän hallinnoinnin siirto Kelaan.

– Yleisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannus muodostuisi verrattain suureksi millä tahansa vaihtoehdolla toteutettuna. Halvimmillaankin hintalappuun todennäköisesti kirjoitettaisiin yhdeksännumeroinen luku. Sillä voisi myös olla rahoitustavasta riippuen merkittäviä haitallisia työllisyysvaikutuksia. Nämä sopisivat huonosti yhteen yhä korkean työttömyyden ja tiukan julkisen talouden rahoitusaseman kanssa, sanoo ekonomisti Heikki Taulu.

Kotamäki on pohtinut mallia, jolla ansiosidonnainen työttömyysetuus voitaisiin ulottaa kaikkiin työssäoloehdon täyttäneisiin. Hän pitää ongelmallisena, että osa työttömyysvakuutusmaksuja maksavista palkansaajista ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen etuuteen työttömäksi jäädessään.

Nykyisessä järjestelmässä työttömyyskassan jäsenyys vapaaehtoista
Suomessa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on oikeutettu jokainen työttömäksi joutunut palkansaaja, joka täyttää työssäoloehdon ja on ollut vaadittavan ajan ollut vakuutettuna työttömyyskassassa. Kassan jäsenyys on vapaaehtoista, mutta se on edellytys ansiosidonnaiselle työttömyysetuudelle. Jokainen palkkatyössä oleva työntekijä voi halutessaan liittyä työttömyyskassaan.

– Raportissa kaavaillut uudistukset vaikuttaisivat päinvastaiseen suuntaan kuin Akavan työllisyystavoite. Akava tekee työtä, jotta työllisyyttä saataisiin paremminkin nostettua ja työttömyyttä vähennettyä. Näin voidaan saada työttömyyden kustannuksia pienennettyä, sanoo Taulu.

Taulun mukaan ansiosidonnaisen työttömyysetuuden piiriin kuulumisen kriteerejä tai yleisen ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän luomista ei ole syytä pohtia pidemmälle tässä vaiheessa. Tarvitaan lisää tietoa ja selvityksiä niistä syistä, joiden vuoksi pieni osa palkansaajista ei liity työttömyyskassaan ja näin jättäytyy ansiosidonnaisen etuuden ulkopuolelle.

– Akavalle on tärkeää, että työn tekeminen on aina kannustavampi vaihtoehto kuin tukien varassa eläminen. Sosiaaliturvan pitää olla osallistavampi kuin nykyisin. Myös työllisyyden tukemisen näkökulmasta ansiosidonnaiset etuudet ovat toimiva malli, sillä ne kannustavat työn tekemiseen ja turvan kartuttamiseen, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.   

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

ekonomisti Heikki Taulu
Puh. +358503612869