Suomi, metsät ja EU – ratkaisujen aika on nyt

Metsät työllistävät noin satatuhatta henkilöä Suomessa ja tuovat verokertymään miljardien eurojen tulot. Suomen pinta-alasta kolme neljäsosaa on metsää ja joka yhdeksäs suomalainen omistaa metsää. Meille tullaan opiskelemaan ja tutkimaan metsäalaa eri puolilta maailmaa. Suomalaiset sienestävät ja retkeilevät metsissä sekä mökkeilevät metsien äärellä enemmän kuin aikoihin.

12.10.2021

Olemme Euroopan eniten luonnosta ja luonnossa elävä kansa. Metsät koskettavat jokaista suomalaista ja siksi metsiä koskevat päätökset Euroopan unionissa ovat Suomelle tärkeitä. Tämä selittää metsistä käytävää kipakkaakin kotimaista keskustelua.

Puuraaka-ainetta käytetään monipuolisesti kartongeista ja akuista rakentamiseen ja kemianteollisuuden tuotteisiin. Metsäalan murros näkyy investoinneissa, joita tehdään biotuote- ja viilupuutehtaisiin ja biopolttoainelaitoksiin samalla, kun paperikoneita suljetaan. Euroopan unionissa toimeenpannaan parhaillaan uutta kiertotalouspakettia, johon sisältyy uusi tekstiilistrategia. Suomen biotaloudelle on avainkysymys, luodaanko tässä puupohjaisille raaka-aineille kannustimet ja markkinat. Uusi raikas ajatus voisi olla uusiutuvan raaka-aineen minimivaatimus tekstiileissä.

Metsäala ja sitä ympäröivä lainsäädäntöviidakko muuttuvat vauhdilla. Taksonomia eli kestävän rahoituksen ympäristöluokittelu luo epäselvyyttä investointiympäristöön metsäalalla, joka on kenties merkittävin fossiilisten raaka-aineiden korvaaja erityisesti tuotteissa. EU:n valmisteilla oleva säädös loisi olemassa olevan lainsäädännön kanssa päällekkäisiä kestävyyskriteerejä rahoituksen saannille, vaikka meillä kestävän metsänhoidon takeena on edistyksellinen ja toimiva metsälaki.

EU uudistaa ympäristöön, energiaan ja ilmastoon liittyvää lainsäädäntöään ryminällä, mikä vaikuttaa metsiimme. Komissio julkaisi kesällä energia- ja ilmastopaketin (Fit for 55), joka sisältää kolmetoista uutta lakialoitetta. Näistä asetuksista ja direktiivistä hiilinielujen laskentaa ja kasvattamista säätelevä LULUCF-asetus ja uusiutuvan energian direktiivi vaikuttavat suoraan metsien käyttöön Suomessa. Vasta hiljattain hyväksytyt metsäbiomassan kestävyyskriteerit avataan ja käsitellään uudelleen.

Ilmastopaketilla on myös epäsuoria vaikutusta metsäalaan. Hiilitulli vaikuttaa toteutuessaan puutuotteiden kaupankäyntiin ja energiatehokkuusdirektiivin päivitys metsäteollisuuden tuotteita valmistavien tehtaiden sääntöihin. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin asetus luo edellytyksiä teollisuuden ja raskaan liikenteen vedyn saantiin. Päästökaupan uudistus taas vaikuttaa 18 prosenttia Suomen viennistä kahmaisevan metsäalan viennin kustannuksiin. Metsätuotteiden viennin tapahtuessa meriteitse Suomelle ratkaiseva kysymys on, huomioidaanko talvimerenkulun korkeammat kustannukset päästökaupassa. Emme saa jäädä sisämarkkinoiden kilpailussa alakynteen.

Metsiä syvällisesti koskevia päätöksiä on EU:sta tulossa pitkä liuta. Vuoden lopussa komissio tekee hiiliviljelyaloitteen (Carbon Farming Initiative), jolla luodaan keinoja ja mekanismeja hiilensidonnalle. Luvassa on todennäköisesti EU-sertifikaatti, jolla ratkaistaisiin kaksoislaskennan ongelma päästökompensaatiolle. Siitä on tullut suosittu keino yrityksille ja kuluttajille vaikuttaa hiilijalanjälkeen. Jos onnistutaan luomaan selkeä malli, se voisi tuoda tuloja viljelijöille ja metsänomistajille. Ratkaistavaksi tulee myös kysymys, miten ja mistä mahdolliset hiilensidonnalle luotavat kannustimet kustannettaisiin. Puumarkkinoiden toiminta on tässäkin mullistuksessa turvattava. Odotamme syksyllä aloitteita myös metsien ennallistamista koskevista sitovista tavoitteista ja metsäkadon ehkäisystä.

Moni suomalainen muistaa muutaman vuoden takaisen väännön EU:n hiilinielulaskennasta, jossa Suomi vaikutti kovasti sen puolesta, että kasvava hiilinielumme ei näkyisi päästönä epäselvän ilmastolaskentatavan takia. Kesällä saimme komissiolta uuden esityksen, joka on edellistä parempi. Vihdoin menneisyyteen katsovista referenssivuosista päästään eroon ja laskennat perustetaan raportoituihin, todellisiin tietoihin metsien käytöstä. Metsät kasvavat myös tulevaisuudessa niiden aktiivisesta käytöstä huolimatta.

Isompi keskustelu tullaan käymään jäsenmaille asetetuista hiilinielutavoitteista. Lähden työssäni maatalousvaliokunnan neuvottelijana siitä, että tavoitteiden on pohjauduttava EU:n ilmastolakiin. Tehokkaimmin tuloksiin ilmastonmuutoksen torjunnassa päästään päästöjä vähentämällä.

EU:n metsästrategiaa koskevassa väännössä Suomi ja muut metsämaat saivat erävoiton, kun komissio suostui tunnustaman sen tosiasian, että metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaille. Metsiin liittyvien lakialoitteiden tilkkutäkki on tästä huolimatta valtava ja ratkaisujen aika on nyt. Suomen on oltava aloitteellinen, rakentava ja kokoaan suurempi vaikuttaja metsäasioissa.

 

Elsi Katainen, Euroopan parlamentin jäsen, Renew Europe (Kesk.)

Kuva  © European unioni 2019, lähde EP, kuvaaja Benoit Burgeois