Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta, että pitää esitystä työasuntovähennyksen enimmäismäärän korottamisesta 250 eurosta 450 euroon ja esitystä vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärän korottamisesta 2 000 eurosta 3 000 euroon kalenterivuodessa perusteltuna. Akava...

14.9.2018

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta, että pitää esitystä työasuntovähennyksen enimmäismäärän korottamisesta 250 eurosta 450 euroon ja esitystä vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärän korottamisesta 2 000 eurosta 3 000 euroon kalenterivuodessa perusteltuna. Akava katsoo lisäksi, että pitkäaikaissäästämissopimuksen tulee verotuettuna säästämismuotona säilyä verotuksellisesti yhtä hyvänä vaihtoehtona verotuetulle vapaaehtoiselle eläkevakuutukselle.

Akavan lausunto: HE eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Akava pitää sekä esitystä työasuntovähennyksen enimmäismäärän korottamisesta 250 eurosta 450 euroon että esitystä vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärän korottamisesta 2 000 eurosta 3 000 euroon kalenterivuodessa perusteltuna.

Akava katsoo lisäksi, että pitkäaikaissäästämissopimuksen tulee verotuettuna säästämismuotona säilyä verotuksellisesti yhtä hyvänä vaihtoehtona verotuetulle vapaaehtoiselle eläkevakuutukselle. Siksi on perusteltua, että vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus palautetaan verotuksellisesti entiseen asemaansa pitkäaikaissäästämissopimukseen verrattuna säätämällä, kuten aiemminkin oli, että perintöveroa suoritetaan vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella saadusta vakuutuskorvauksesta.

Tausta

Pitkäaikaissäästämissopimus verotuettuna säästämismuotona (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä 1183/2009) luotiin vaihtoehtona verotuetulle vapaehtoiselle eläkevakuutukselle. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää, että pitkäaikaissäästämistä ja toisaalta vapaaehtoista yksilöllistä eläkevakuutusta (johon tyypillisesti kytketään kuolemanvaaravakuutus), kohdellaan samalla tavalla sekä henkilö- että perintöverotuksessa.

Tämä on selkeästi tuotu esille pitkäaikaissäästämislain esitöissä (HE 158/2009 vp). Pitkäaikaissäästö on säästäjän kuollessa kuolinpesälle veronalaista tuloa, josta pesä maksaa tuloveroa. Pitkäaikaissäästö on myös varallisuutta, josta perijät maksavat perintöveroa. Siksi myös vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen kytketystä kuolemanvaaravakuutuskorvauksesta säädettiin maksettavaksi sekä tulo- että perintövero. Tämä oli poikkeus pääsäännöstä (PerVL §7a ensimmäinen momentti), jonka mukaan perintöveroa ei suoriteta vakuutuskorvauksesta, jos vakuutuskorvaus on veronalaista tuloa tuloverotuksessa.

Vuoden 2018 alussa lahja- ja perintöverotus muuttui, kun PerVL §7a toinen ja kolmas momentti kumottiin. Sen seurauksena, ja vastoin lainsäätäjän alkuperäistä tarkoitusta, vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen kytkettyyn kuolemanvaaravakuutukseen perustuva vakuutuskorvaus vapautui perintöverosta.

Nyt vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus halutaan ainoastaan palauttaa verotuksellisesti entiseen asemaansa pitkäaikaissäästämissopimukseen verrattuna. Esitetty muutos tarkoittaa, että perintöveroa olisi taas suoritettava vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella saadusta vakuutuskorvauksesta.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 25.6.2018/Dnro VM099:00/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 083/62/2018
Lausunnon päiväys 16.8.2018
Laatijat: Eugen Koev, Pasi Sorjonen

Lue lisää aiheesta