Akavan lausunto hallituksen esityksestä valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Akava yhtyy lausunnossaan valtiovarainministeriölle Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n antamaan lausuntoon.

2.2.2022

Hallituksen esitys valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisesta annetun lain 5 b §:ssä säädettäisiin viranomaisen palveluaikojen riittävästä tasosta ja valtioneuvoston asetuksella eräiden palveluiden vähimmäistasosta erilaisissa toimipaikoissa. Käykö valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annettuun lakiin ehdotetun 5 b §:n (riittävät palvelut) ja asetusluonnoksessa säädettyjen vähimmäispalveluaikojen suhde esityksestä selväksi?

Akava ry yhtyy Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n antamaan lausuntoon.

2. Miten ehdotettu sääntely soveltuu edustamaanne viranomaiseen tai hallinnonalaan? Johtaisiko esitys edustamanne viranomaisen tai hallinnonalan palveluaikojen välittömiin muutospaineisiin ja resurssien uudelleensuuntaamiseen?

Akava ry yhtyy Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n antamaan lausuntoon.

3. Tulisiko asetusehdotuksen mukaista toimipaikkaperusteista viranomaisjako tai eri ryhmiin kuuluvien toimipaikkojen vähimmäispalveluaikoja muuttaa? Miten ja millä perusteella?

Akava ry yhtyy Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n antamaan lausuntoon.

4. Ovatko edustamanne viranomaisen/hallinnonalan palveluaikojen muutospaineet niin mittavia, että viranomainen olisi syytä rajata asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen 1 §:ssä? Onko erityislainsäädännössä hallinnonalaanne/edustamaanne viranomaista koskeva poikkeus aukiolosääntelystä?

Akava ry yhtyy Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n antamaan lausuntoon.

5. Miten riittävästä palveluajasta huolehdittaisiin, jos valtion palveluiden saatavuuden ja sijoittamisen perusteista annettua lakia ja lausunnolla olevia vähimmäispalveluaikoja ei noudatettaisi hallinnonalallanne/edustamassanne viranomaisessa?

Akava ry yhtyy Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n antamaan lausuntoon.

6. Mahdollistaisiko 5 b § edustamanne viranomaisen/hallinnonalan palvelutoiminnan kehittämisen?

Akava ry yhtyy Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n antamaan lausuntoon.

7. Ehdotuksessa vähimmäispalveluaikoja koskevaa sääntelyä ehdotetaan valtioneuvoston asetuksen tasolla säädettäväksi. Tällöin vähimmäispalveluajat olisivat joustavasti uudistettavissa toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutoiminnan kehittyessä. Pidättekö tätä säädösteknistä ratkaisua hyvänä sillä edellytyksellä, että se täyttää perustuslain asettamat vaatimukset?

Akava ry yhtyy Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n antamaan lausuntoon.

8. Muuta

 

Rekilä Piia
Akava ry

 

JUKO ry
31.1.2022
Markku Kojo

Hallituksen esitys valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Yleistä

Hallituksen esitys liittyy tasavallan presidentin asetukseen (332/1994), joka antaa puitteet ja sisällön valtion virastoissa noudatettaville aukiolo- ja palveluajoille. Asetuksen olemassaolo on ollut ongelmallinen vuosituhannen alussa toteutetusta perustuslakiuudistuksesta alkaen.

Käsitys yleisestä virka-ajasta, jolloin kansalaiset voivat asioida virastoissa, on ollut hyödyllinen ja vakautta luova asia. Tätä ei tulisi suunnitteilla olevalla uudistuksella heikentää. Samaan aikaan voidaan pitää perusteltuna sitä, että viraston kaikki toimipisteet eivät enää jatkossa ole auki kaikkina viikonpäivinä, mikäli se toiminnan luonne huomioiden on mahdollista palvelutasoa heikentämättä. Tällaista nykyisestä poikkeavaa lyhempää aukioloaikaa mahdollisesti suunniteltaessa on huomioitava, mitä virkamiesten ja työntekijöiden työajoista on sovittu. Työajat tulee sijoittaa mahdollisimman säännönmukaisesti. Työaikojen sijoittaminen uudella tavalla ei saa olla henkilöstölle epävarmuutta lisäävä tekijä.

Virastojen aukioloasetuksella on merkitystä myös valtion henkilöstön työajoista työmarkkinaosapuolten välillä sovittaessa. Työaikaa koskevassa valtion virka- ja työehtosopimuksessa on mainintoja asetuksesta. Suurin osa valtion henkilöstöstä on tämän, niin sanotun virastotyöajan piirissä, joten muutoksen vaikutuspiirissä oleva henkilöstön lukumäärä ei ole vähäinen. Säännöllisen työajan pituus tässä työaikamuodossa on sovittu virka- ja työehtosopimuksella, mutta aukioloasetuksen kautta muodostuu käsitys siitä, minä päivinä työtä virastoissa tehdään ja mihin vuorokauden aikaan työaika pääosin näinä päivinä sijoittuu.

Asetuksen kumoaminen ja mahdollinen korvaaminen valtioneuvoston asetuksella ovat nyt valmisteltavina samaan aikaan, kun voimassa oleva virka- ja työehtosopimuskausi valtiolla on päättymässä. Neuvoteltaessa uutta sopimusta helmikuun 2022 jälkeiselle ajalle, joutuvat sopimusosapuolet ottamaan huomioon epävarmuuden, joka liittyy asetuksen ja työaikaa koskevan virka- ja työehtosopimuksen muodostamaan kokonaisuuteen. Kumottavaan asetukseen ei enää kannata viitata eikä uutta asetusta vielä ole.

Vaikutukset henkilöstöön

Esitysluonnoksen mukaan viranomaisvaikutukset kuten vaikutukset viranomaisen menettelytapoihin, toimintaan ja henkilöstöön arvioidaan jäävän vähäisiksi. Esitetty muutos ei sinänsä estäisi sitä, että valtion virastot jatkaisivat nykyisen aukioloasetuksen mukaista klo 8 – 16.15 aukiolokäytäntöä tai siitä jonkin verran poikkeavia käytäntöjään. Jos uudistus toteutetaan esitetyn sisältöisenä, lisääntyy epävarmuus viraston aukiolon, palvelutuotannon ajallisen tarjoamisen ja työajan sijoittelun osalta. Aukioloasetuksen kumoamisen myötä edellä mainituista asioista tuleekin olla virastolla ja henkilöstöllä yhtenäinen käsitys, eikä menettelytapoja ole syytä muuttaa yksipuolisesti tai yllättäen.

Palvelutuotannon siirtäminen entistä enemmän ilta-aikaan ei olisi henkilöstön kannalta ongelmaton. Työajan ja vapaan välinen raja on lisääntyneen kotona tehtävän etätyön aikana pyrkinyt hämärtymään entisestään. Mahdolliset muutokset työajan sijoittelun osalta tulisi tehdä henkilöstöä kuunnellen ja yhdessä sopien.

Laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain muuttamisesta

5 a § Valtion viranomaisen palvelupäivät ja -ajat

Lainkohdassa käytetään käsitettä kasvokkain tapahtuva asiointi. Osalle palvelun tarvitsijoista tulee yllätyksenä se, että asiakas ja virkamies eivät välttämättä olekaan samassa fyysisessä tilassa yhtaikaa, vaan palvelun tarjoava virkamies voi olla etäyhteyden päässä. Tämä ei välttämättä vastaa mielikuvaa, jonka käsite antaa palvelun tasosta.

Virastot eivät nykyisen sääntelyn aikana ole avoinna juhannuksen ja joulun aattopäivinä. Näyttää siltä, että esitysluonnoksen mukaan tilanne ei välttämättä olisi sama muutoksen jälkeen. Tämä käy ilmi perusteluosiossa sivulla 24. Mainittujen aattopäivien pois jättämistä ei ole myöskään perusteltu luonnoksessa, joten kysymyksessä lienee erehdys. Toivottavasti teksti korjataan tältä osin ja nykyinen tilanne säilyy ennallaan.

Perusteluosio sisältää myös maininnan, jonka mukaan viranomaisella ei olisi velvollisuutta järjestää palveluja lauantaisin, yleisinä juhlapäivinä ja pyhäpäivinä, mutta sillä olisi mahdollisuus järjestää palveluja myös niinä päivinä. Jos tällä tarkoitetaan vain digitaalisten palvelujen ylläpitoa itsepalvelun mahdollistamiseksi, tulisi se todeta. Kun hallituksen esitysluonnos muuten tuntuu antavan virastoille merkittävän fyysisten palvelujen supistamismahdollisuuden, tuntuu yleisluontoinen palvelujen tarjoamismahdollisuus juhlapäivinä tähän verrattuna ristiriitaiselta.

5 b § Valtion viranomaisen palveluajan määrälliset vaatimukset

Perusteet on syytä säätää lailla ja yksityiskohtaisemmat määräykset valtioneuvoston asetuksella, niin kuin esityksen rakenne onkin.

5 c § Palveluiden saatavuutta koskeva tiedottaminen

Tähän ei huomautettavaa, tiedottaminen palvelutarjonnasta ja niiden toteuttamistavoista on tärkeää.

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Perustettavat hyvinvointialueet tulee ottaa huomioon yhteispalvelua koskevassa lainsäädännössä. Esitykseen ei tältä osin ole huomautettavaa.

Voimaantulosäännöksestä

Kun lain hyväksymisen kanssa samanaikaisesti suunnitellaan kumottavaksi asetus 332/1994, tulee uusi valtioneuvoston asetus antaa mahdollisimman pian niin, että asetukseton aika jäisi mahdollisimman lyhyeksi.

Tämä on mahdollista myös toteuttaa niin, ettei lainmuutoksella vielä kumota asetusta, vaan laissa säädetään se kumottavaksi tietyn, lyhyehkön ajan jälkeen tai vasta uuden valtioneuvoston asetuksen tultua voimaan.

Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten vähimmäispalveluajoista (luonnos)

Varaamme mahdollisuuden kommentoida asetusluonnosta erikseen sen valmistelun yhteydessä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön puolesta

Markku Kojo
neuvottelupäällikkö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 22.12.2021, VN/21414/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 171/62/2021
Lausunnon päiväys 31.1.2022
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta