Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Akava ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa kannattavansa työryhmän mietinnössä esitettyjä muutosehdotuksia ja pitävänsä tärkeänä, että jatkossa sovittelujärjestelmän uudistamista tarkastellaan ja valmistellaan laajemmin.

27.6.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Yleiset huomiot

Yleiset huomionne esityksestä.

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta.

Akava kannattaa työryhmän mietinnössä esitettyjä muutosehdotuksia.

Akava pitää tärkeänä, että jatkossa sovittelujärjestelmän uudistamista tarkastellaan ja valmistellaan laajemmin.

Esityksen yleisperustelut

Huomionne esityksen yleisperusteluista.

Esityksen vaikutukset

Huomionne esityksessä arvioiduista vaikutuksista.

Työriitojen sovittelusta annettuun lakiin lisättäväksi ehdotettu 9 a §

Huomionne ehdotetusta pykälästä ja sen säännöskohtaisista perusteluista.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 10 §:ään ehdotettu muutos

Huomionne pykälään ehdotetusta muutoksesta ja sen säännöskohtaisista perusteluista.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 16 §:ään ehdotettu muutos

Huomionne pykälään ehdotetusta muutoksesta ja sen säännöskohtaisista perusteluista.

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:ään ehdotetettu muutos

Huomionne pykälään ehdotetusta muutoksesta ja sen säännöskohtaisista perusteluista.

 

Kannisto Miia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 25.5.2022, VN/4215/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 085/62/2022
Lausunnon päiväys 22.6.2022
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta