Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle, ettei heillä ole esitykseen huomautettavaa. Hallituksen esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriössä.

22.4.2020

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle, ettei heillä ole esitykseen huomautettavaa. Hallituksen esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi

Hallituksen esityksellä ehdotetaan työttömyysturvan lisäpäivärahaoikeuden alaikärajan nostamista vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Työnantajien rahoitusvastuuta nostettaisiin lisäpäivien alaikärajan nostoa vastaavasti 63 vuodesta 64 vuoteen. Samalla työttömyysetuuden maksamisen yläikärajaa ehdotetaan muutettavaksi seuraamaan työntekijän eläkelain mukaista alimman vanhuuseläkeiän muutosta.

Ehdotetut muutokset perustuvat vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkosopimukseen ja muutoksista on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken. Sopimukseen kirjattua sairausvakuutuslain muutosta vastaamaan eläkeiän nousua ei tällä hallituksen esityksellä vielä toteuteta. Sairausvakuutuslain muutos tulee kuitenkin valmistella lähiaikoina.

Hallituksen esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriössä. Palkansaajakeskusjärjestöillä ei ole esitykseen huomautettavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

STTK ry

Lisätiedot

Pirjo Väänänen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
pirjo.vaananen(at)sak.fi

Katri Ojala
Akava ry
katri.ojala(at)akava.fi

Samppa Koskela
STTK ry
samppa.koskela(at)sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 27.9.2019, STM097:00/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 091/62/2019
Lausunnon päiväys 23.10.2019
Laatijat Väänänen Pirjo, Ojala Katri, Koskela Samppa

Lue lisää aiheesta