Työsuojelu

Työsuojelulla pyritään varmistamaan kaikin tavoin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikoilla. Työsuojelua koskevia säädöksiä on työturvallisuuslaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa. Lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat tehneet työsuojelua sääteleviä sopimuksia.

27.5.2019

Työsuojelu työpaikoilla

Jokaiselle työpaikalle on työnantajan nimettävä työsuojelupäällikkö. Työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavat työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava työpaikoille, joissa on vähintään 10 työntekijää. Jos työpaikalla työskentelee vähintään 20 työntekijää, valitaan työsuojelutoimikunta.

Työsuojelupäällikkö

 • työnantaja nimeää jokaiselle työpaikalle
 • toimii työsuojelun yhteistoimintahenkilönä
 • huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä
 • oltava asianmukaiset edellytykset tehtäväänsä

Työsuojeluvaltuutettu

 • työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää
 • työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöiden edustaja
 • osallistuu työpaikkatarkastuksiin
 • kiinnittää huomiota työntekijöiden työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin asioihin
 • oikeus saada tarpeelliset tiedot yhteistoiminnan hoitamiseen
 • oikeus koulutukseen ja riittävään ajankäyttöön tehtävän hoitamista varten

Työsuojeluviranomaiset

Sosiaali- ja terveysministeriö on työsuojelun ylin vastuuviranomainen. Työsuojelunlainsäädännön noudattamista työpaikoilla valvovat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet, joita on viisi. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja työsuojelun vastuualueet muodostavat yhdessä Suomen työsuojeluhallinnon.

Työsuojelun valvontalaissa ovat keskeisimmät säännökset työsuojelun valvonnasta. Työsuojelutarkastajalla on oikeus päästä työpaikkaan, jossa tehdään työtä. Tarkastajalla on oikeus saada nähtäväkseen työtä, työsuhteen ehtoja, työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työterveyspalveluja koskevia tietoja.

Tarkastaja laatii tarkastuksestaan kirjallisen kertomuksen. Tarkastaja voi antaa suositusluontoisia neuvoja työsuojelun edistämiseksi. Ellei suosituksia noudateta, tarkastaja voi antaa kehotuksen ja ellei työnantaja noudata sitäkään, laiminlyönti menee viranomaiskäsittelyyn ja viime kädessä tuomioistuimeen.

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla edistää työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Yhteistoimintatyöpaikka voi koostua yhdestä tai useammasta toimipisteestä tai toimintayksiköstä.

Työsuojelun valvontalain mukaan yhteistoiminnassa käsitellään muun muassa

 • työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita
 • työtä, työympäristöä ja työyhteisöä koskevia asioita
 • vallitsevaa tilannetta tai muutosta
 • työn järjestelyjä, suunnitelmia ja seurantatietoja koskevia asioita

Päihdesuosituksesta tukea alkoholiongelmien hoitoon

Tehostaakseen päihdeongelmien ehkäisyä ja hallintaa työpaikoilla, työmarkkinakeskusjärjestöt ovat uudistaneet vuonna 2006 asiasta annetun suosituksensa. Uusi suositus painottaa ennaltaehkäisyä, päihdeongelmien tunnistamista, varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten toimintamallien rakentamista. Suositusta voi käyttää työpaikkakohtaisten päihdeohjelmien laatimisen ja päivittämisen tukena

Henkinen työhyvinvointi tärkeää

Akavalaisten työssä jaksamiselle ja työhyvinvoille avainasemassa on henkisestä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tämä tarkoittaa että psyykksiset ja sosiaaliset kuormitustekijät saadaan hallintaan ja työn tekemisen myönteisiä vaikutuksia eli työn voimavaratekijöitä vahvistetaan. Akavalaisten jaksamista uhkaavat eniten

 • ylipitkät työajat
 • huono työn organisointi ja esimiestyö
 • kuormittavat sosiaaliset tilanteet ja väkivallan uhka.

Akavan jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt kouluttavat henkilöstön edustajia työsuojeluasioissakin.

Muualla verkossa

Työsuojeluhallinto
Työterveyslaitos
Työturvallisuuskeskus
Sosiaali- ja terveysministeriö
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lue lisää aiheesta