Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.

27.5.2019

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lakia sovelletaan sekä julkiseen ja yksityiseen toiminta, mutta ei kuitenkaan yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoitukseen.

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa.

Yhdenvertaisuuslain taustalla on myös laaja kansainvälisperäinen normisto ja EU-oikeus. Useat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimukset ovat myös merkittäviä työelämän yhdenvertaisuuden sääntelyssä.

Yhdenvertaisuussuunnittelu

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Tämä velvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Lain mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista toimenpiteistä (yhdenvertaisuussuunnitelma).

Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan tehdä erillisenä tai se voidaan laatia osana jotain muuta suunnitelmaa kuten esimerkiksi henkilöstösuunnitelmaa, tasa-arvosuunnitelmaa, opetussuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa.

Sukupuolen moninaisuus ja syrjintä

Tasa-arvolain uudistus vuoden 2015 alusta toi uusia keinoja puuttua sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaan syrjintään työelämässä.

Vaikka Suomessa sukupuolen moninaisuus tunnustetaan ja sukupuolivähemmistöjä – kuten transihmisiä – kohdellaan paremmin kuin monessa muussa maassa, on meilläkin vielä paljon tehtävää.

Lakiuudistus mahdollistaa sen, että syrjintää kohdanneet voivat vedota lakiin ja saada apua tasa-arvovaltuutetulta. Laki velvoittaa ennaltaehkäisemään sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää osana tasa-arvosuunnittelua. Ammattiliitot auttavat jäseniään syrjintätapauksissa.

 

Käsitteitä

Syrjintä

Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa

Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

Rakenteellinen syrjintä

Olemassa olevan lainsäädännön, palvelujen ja käytäntöjen syrjivyys

Häirintä

Henkilön tai ryhmän tarkoituksellinen loukkaaminen ja vihamielisen ilmapiirin luominen

Positiivinen erityiskohtelu

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, etniset vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen, eivätkä kuitenkaan muodostu toisia syrjiviksi.

Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan kunkin omaa kokemusta sukupuolestaan. Se voi olla mies, nainen tai jotain muuta.

Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta.

 

 

Lue lisää aiheesta