Tietosuoja

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä raamittaa pelisäännöt työntekijöiden tietojen käsittelyyn ja rekisteröimiseen, huumetesteihin, henkilö- ja soveltuvuustesteihin, terveydentilatietojen käsittelyyn, tekniseen valvontaan ja sähköpostin käyttöön. Lähtökohtana on, että työelämän tietosuoja-asioita edistetään yhteistoiminnassa työntekijöiden ja työnantajan kesken.

27.5.2019

Henkilötietojen käsittely

Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Periaatteesta ei voi poiketa edes työntekijän suostumuksella. Työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat tiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. Jos työnantaja hankkii henkilötietoja muualta, työntekijältä on saatava suostumus tietojen keräämiseen.

Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos se on tarpeen sairausajan palkan maksamiseksi, poissaolon perusteen selvittämiseksi tai työntekijän pyynnöstä hänen työkykynsä osoittamiseksi. Terveydentilatiedot on kerättävä työntekijältä tai hänen kirjallisella suostumuksella muualta. Terveydentilaa koskevat tiedot on säilytettävä erillään muista työnantajan keräämistä tiedoista. Terveydentilatietoja saavat käsitellä vain työnantajan erikseen nimeämät henkilöt.

Huumetestit

Jos työnhakijalle tai työntekijälle on tarkoitus tehdä huumausainetesti, työnantajalla on oltava kirjallinen päihdeohjelma. Se sisältää työpaikan yleiset tavoitteet, noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. Ohjelma käsitellään yhteistoimintamenettelyssä.

Työnantaja voi työnhaussa edellyttää tarkoin määriteltyjä ominaisuuksia vaativiin töihin todistusta huumausainetestistä. Työnantaja voi pyytää todistuksen huumetestistä vain tehtävään valitulta. Jos työntekijä ei esitä vaadittua todistusta tai testitulos on positiivinen, työnantaja voi jättää hakijan ottamatta huomioon.

Työsuhteen aikana työnantaja voi pyytää todistuksen huumausainetestistä tilanteessa, jossa on perusteltu syy epäillä työntekijän olevan huumeisena työssä tai huumeriippuvainen, jos työntekijä työskentelee laissa mainituissa tehtävissä.

Huumausainetestin saa suorittaa vain terveydenhuollon ammattihenkilöstö.

Soveltuvuustesti

Työnantaja voi edellyttää työnhakijalta henkilö- ja soveltuvuusarviointia. Myös työsuhteen aikana esimerkiksi työtehtävien vaihdon yhteydessä työnantaja voi pyytää työntekijää osallistumaan soveltuvuustestiin. Testiin osallistumiseen vaaditaan aina henkilön suostumus. Testauksessa on käytettävä luotettavia menetelmiä ja asiantuntijoita. Testattavalla on oikeus saada maksutta kirjallinen lausunto testituloksesta.

Kameravalvonta

Työnantaja voi työntekijöiden, omaisuuden tai asiakkaiden suojaamiseksi tai tuotantoprosessin valvomiseksi käyttää apuna teknistä valvontaa, kameravalvontaa. Sitä ei kuitenkaan saa käyttää tietyn työntekijän tarkkailuun työpaikalla. Työntekijöiden sosiaaliset tilat ja työhuoneet on jätettävä kameravalvonnan ulkopuolelle. Kameravalvonnan käyttöönotto on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ja valvonnasta on kerrottava työntekijöille sekä ilmoitettava asiakkaille.

Sähköposti

Työnantajalla ei ole oikeutta avata työntekijän käytössä olevasta sähköpostiosoitteesta viestejä ilman tarkkoja pelisääntöjä. Työntekijän sairauden, loman tai muun pidempiaikaisen poissaolon aikana työnantaja saa laissa mainituissa tapauksissa ottaa selvää työntekijän osoitteeseen tulleista, työnantajalle kuuluvista sähköpostiviesteistä. Työntekijän suostumus sähköpostien avaamiseen on aina ensisijainen menettely.

Miten käsitellä sähköpostia poissaolon aikana?

  • automaattinen vastaustoiminto ilmoittaa lähettäjälle työntekijän poissaolosta ja kertoo yhteystiedot asiaa hoitavasta sijaisesta
  • työntekijä itse ohjaa viestit toiselle tehtävään nimetylle henkilölle
  • työntekijä antaa joko suullisen tai kirjallisen suostumuksen siitä, että nimetty henkilö saa avata sähköpostiviestit poissaolon aikana

Lainsäädäntöä

Laki yksityisyyden suojasta

Muualla verkossa

Tietosuojavaltuutettu

Lue lisää aiheesta