Kansainvälisen työjärjestön ILOn jäsenyys tuonut Suomeen vakautta ja kehitystä

Kansainvälisen työjärjestön ILOn pääjohtaja Guy Ryder arvioi, että Suomi lienee sosiaalisen vuoropuhelun maailmanmestari. Ryder kiittää Suomea aktiivisesta osallistumisesta ILOn toimintaan jo järjestön alkuvaiheissa. Tiivis yhteistyö on hyödyttänyt molempia osapuolia.

24.2.2020

Pääjohtaja Guy Ryder oli pääpuhujana työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä juhlaseminaarissa, joka pidettiin Säätytalolla 11. helmikuuta Suomen 100-vuotisen ILO-jäsenyyden kunniaksi.

 

Ryderin mukaan Suomelle olisi luontevaa vahvistaa yhteistyötään ILOn kanssa perinteisesti vahvoilla alueillaan, kuten tasa-arvo- ja työturvallisuusasioissa.

Suomi liittyi Kansainväliseen työjärjestöön ensimmäisten maiden joukossa jo vuonna 1919, jolloin Suomen edustaja osallistui ensimmäiseen kansainväliseen työkongressiin Washington DC:ssä. Jäsenyys tuli voimaan 16. joulukuuta 1920 samalla, kun jäsenyys Kansainliitossa (nykyinen Yhdistyneet kansakunnat) astui voimaan.

ILO edistää toiminnallaan ihmisarvoista työtä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Järjestö luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa.

Kansainvälinen yhteistyö oli erityisesti itsenäisyyden alkuaikoina Suomelle erittäin tärkeä vakautta luova tekijä, joka tuki myös taloudellisen kehityksen mahdollisuuksia ja yhteiskuntarauhaa. Tämä näkökulma on Ryderin mukaan korostunut useaan otteeseen historian aikana, varsinkin olojen ollessa vaikeat tai levottomat.

Sosiaalisen vuoropuhelun pitää elää ajassa

Ryder korosti puheessaan, että sosiaalinen vuoropuhelu on käytännönläheinen tapa hoitaa työmarkkina-asioita, jossa Suomella on kansainvälisestikin vertaillen vahvat perinteet. Joissakin asioissa Suomi on ollut edelläkävijän asemassa: Suomessa esimerkiksi tunnustettiin vuonna 1927 ammattijärjestöt ja poliittiset puolueet erillisiksi toimijoiksi. Ideologiset seikat eivät voineet estää järjestäytymisvapautta. Sama periaate otettiin käyttöön muutama vuosikymmen myöhemmin ILOssa, jossa se on yhä nykyisin tärkeä osa perusoikeuksien periaatetta.

Olosuhteiden muutokset on otettava huomioon sosiaalisen vuoropuhelun kehittämisessä. Nykyisin painottuvat työn uusien muotojen ohella muun muassa eriarvoistumisen estäminen, ihmisarvoinen työ ja kestävä kehitys. Työturvallisuus on keskeinen tavoite, jota edistetään osana YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa. Ryder huomauttaa, että maailmanlaajuisesti yli 2,7 miljoonaa ihmistä kuolee vuodessa tekemänsä työn takia.

Investoinnit osaamiseen, työpaikkoihin ja työhön aina tarpeellisia

Suomi on vaikuttanut ILOn toimintaan erityisesti tasa-arvon ja työturvallisuuden edistämiseksi. Viimeaikaisena korostuksena ollut sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus globalisaation oloissa.

– Kansainvälinen yhteistyö on vastatuulessa tässä ajassa. Monet pelot ja huolet murentavat luottamusta, mutta yhteistyön avulla voidaan vahvistaa sitä, huomauttaa Ryder ja kannustaa samalla Suomea jatkamaan aktiivista työtä ILOn toiminnassa.

Osaamiseen on panostettava, jotta muutosten kohtaaminen on sujuvaa. Ryder kuvasi ILOn toimintaa kahtena polkuna: yhtäältä ILO tutkii kehityssuuntia, ohjaa ja muovaa niitä sekä toisaalta turvaa työelämän perustaa muuttuvissa oloissa. Teknologian kehitys, ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos ja liikkuvuus luovat epävarmuutta nykyisessä työelämässä ja yhteiskunnassa, samoin populismi.

– Muutosten huomioonottaminen ja kohtaaminen hallitusti on olennaista uskottavuudelle. Kilpailukyvystä on huolehdittava, mutta se ei saa tapahtua työntekijöiden oloja heikentämällä. Siten ei saavuteta pitkällä aikavälillä hyötyjä. Vastavuoroisuus, oikeudenmukaisuus ja reiluus ovat tärkeitä kaikkialla maailmassa, vaikka eri puolilla maailmaa ollaan hyvin erilaisissa tilanteissa, muistuttaa Ryder.

Ryder toivoo, että Suomi ratifioi pian yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi työssä (yleissopimus 190), joka solmittiin viime vuonna. Parhaillaan ILOssa selvitetään, miten työturvallisuus ja -suojelu voitaisiin tunnustaa työelämän perusoikeuksiksi.

 

Lue pääjohtaja Ryderin puhe ILOn sivustolta

Ryder salutes Finland’s contribution to ILO’s work

 

Teksti ja kuvat: Ritva Siikamäki

Kansainvälinen työjärjestö ILO lyhyesti

 

Kansainvälinen työjärjestö ILO perustettiin vuonna 1919 joten se vietti toimintansa 100-vuotisjuhlaa vuonna 2019.

ILOssa on 187  jäsenvaltiota.

ILO luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia, joista tärkeimmät liittyvät työntekijöiden perusoikeuksiin.

ILO toimii kolmikantaisesti. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajat osallistuvat sen työhön tasavertaisina valtioiden hallitusten edustajien kanssa.

Kansainvälinen työkonferenssi on ILOn ylin päättävä elin. Se kokoontuu joka kesä. Työkonferenssissa päätetään yleissopimusten ja suositusten hyväksymisestä sekä asetetaan ILOn hallintoneuvosto.

ILOn pääjohtaja on ollut keväästä 2012 Guy Ryder, joka on nyt toisella kaudellaan.

Vastuu ILO-asioiden hoidosta Suomessa kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle yhdessä muiden ministeriöiden kanssa sekä valtioneuvoston asettamalle kolmikantaiselle Suomen ILO-neuvottelukunnalle.

Tutustu ILOn toimintaan www.ilo.org

Lue lisää aiheesta