Korkeakoulutuksen saavutettavuus on oikeudenmukaisuuskysymys

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ihmisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja. Näiden tavoitteiden toteutumista hallitus pyrkii parhaillaan toteuttamaan lausuntokierroksella olevan korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman avulla. Kyse ei ole ainoastaan koulutuspolitiikasta. Koulutustaso on vahvavasti yhteydessä myös paremman työllisyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin kanssa.

26.4.2021

Suunnitelmaluonnoksessa esitetään valtakunnalliset tavoitteet korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuuden edistämiseksi. Näiden tavoitteiden pohjalta ehdotetaan, että korkeakoulut valmistelisivat omat saavutettavuussuunnitelmansa, joissa opiskelijoiden moninaisuus ja korkeakoulutuksessa aliedustetut ryhmät otettaisiin paremmin huomioon kuin nykyisin. Tavoite on erittäin tärkeä. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan, että saavutettavuuden edistäminen kirjattaisiin yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin ja saavutettavuussuunnitelmien toteutumista tarkasteltaisiin ja arvioitaisiin osana korkeakoulujen ohjausprosessia ja laatujärjestelmiä.

Luonnos ansaitsee kiitosta siitä, että siinä on lähestytty saavutettavuutta laajasta näkökulmasta eri vähemmistöryhmät huomioiden. Hieman epäselväksi kuitenkin jää, mitä uutta esitetyillä lainsäädäntömuutoksilla saavutettaisiin suhteessa jo olemassa olevaan säätelyyn. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslakiin sisältyvät kohtuulliset mukautukset ja yhdenvertaisuussuunnittelu sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus velvoittavat korkeakouluja jo nykyisin. Uusien velvoitteiden lisäämisen sijaan tulisi panostaa vahvemmin nykyisten velvoitteiden toteutumiseen. Olisiko esimerkiksi niin, että saavutettavuussuunnitelmat kuuluisivat pikemminkin korkeakoulujen informaatio-ohjauksen piiriin kuin rahoitusmallin sisällytettäviksi?

Perusteellisessa suunnitelmaluonnoksessa on paljon kannatettavia ehdotuksia, joilla on yhteys muun muassa hallituksen koulutuspoliittiseen selontekoon, osaamisperusteisen maahanmuuton tavoitteisiin ja yleiseen yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä kaikenlaisen syrjinnän ennaltaehkäisyyn ja poistamiseen. Näiden haasteiden ratkaisemisessa toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonkulku ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Saavutettavuustyötä tulee jatkossakin kehittää koulutusasteiden, mutta myös jatkuvan oppimisen toimijoiden välisessä yhteistyössä. Näihin tavoitteisiin myös Akava on sitoutunut kantamalla vastuuta vähemmistöryhmiin kuuluvien osallisuuden ja yleisen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta