Koulutuksellinen tasa-arvo rakentaa työelämän tasa-arvoa

Minna Canthin ja tasa-arvon päivää vietetään 19. maaliskuuta. Minna Canth oli kirjailija, lehtinainen ja yrittäjä. Hän oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä tasa-arvon ja koulutuksen edistäjä. Canth nosti esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja taisteli niiden ratkaisemiseksi.

19.3.2020

Olemme Akavassa nostaneet esiin tasa-arvon päivänä korkeakoulutettujen tasa-arvon tilaa tarkastelemalla työllisyyttä, palkkaeroja ja koulutuspolkuja. Vaikka kehitys on ollut monen tekijän kohdalla oikeansuuntaista, tasa-arvon saavuttamiseksi on yhä paljon tehtävää.

Yksi keskeinen epätasa-arvotekijä suomalaisessa työelämässä on segregaatio. Se näkyy työmarkkinoiden jakautumisessa ns. miesten ja naisten koulutusaloihin ja ammatteihin sekä korkeampina palkkoina miesvaltaisilla aloilla. Jakoa esiintyy lisäksi ammattien ja tutkintojen sisällä.

Voimakas segregaatio juontaa usein juurensa nuorena tehtyihin koulutusvalintoihin, joten kouluilla ja oppilaitoksilla on tärkeä merkitys ja tehtävä sukupuolittuneen ajattelun purkamisessa. Korkeakoulujen opiskelijavalintojen tuloksia katsoessa huomataan, kuinka enemmistö sekä yliopistoissa (59 prosenttia) että ammattikorkeakouluissa (45 prosenttia) aloittavista uusista opiskelijoista on naisia. Tässä mielessä Minna Canthin työ naisten koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi on ollut tuloksellista.

Alojen välisiä sukupuolijakaumia lähemmin tutkiessa havaitaan kuitenkin yhä erittäin voimakasta jakautumista ns. miesten ja naisten aloihin. Esimerkiksi enemmistö yliopistoissa kasvatusalan (84 prosenttia) tai taide- ja humanistisen alan (74 prosenttia) tutkinnon suorittaneista oli vuonna 2018 naisia. Tutkinnon suorittaneiden enemmistö oli miehiä ICT-alalla (76 prosenttia) tai tekniikan alalla (73 prosenttia).

Ammattikorkeakoulujen alakohtainen segregaatio on tätäkin voimakkaampaa. Esimerkiksi enemmistö terveys- ja hyvinvointialan tutkinnon suorittaneista (86 prosenttia) oli naisia ja tekniikan (82 prosenttia) ja ICT-alan (81 prosenttia) tutkinnon suorittaneista miehiä.

Eri alojen ja asematasojen välisen segregaation purkaminen vaatii lukuisia toimenpiteitä ja hallituskausien yli ulottuvaa tasa-arvotyötä. Koska segregaation purkaminen etenee hitaasti, muutosten havaitseminen vaatii pitkän aikavälin tarkastelua. Segregaation taustalla on yhä tiedostamattomia asenteita ja ajattelumalleja. Näiden poistamiseksi tasa-arvotarkastelua tarvitaan Minna Canthin päivän lisäksi vuoden kaikkina muinakin päivinä.

 

 

Lue lisää aiheesta