Mikä tekee nuorille hyvän työelämän?

Tulevaisuuden työelämän laatu ja työn muodot askarruttavat monia. Huoltosuhde heikkenee, osaavan työvoiman saatavuus on iso kysymys. Lisäksi jatkuva oppiminen ja kannustinloukut ovat toistuvia käsitteitä päättäjien puheenvuoroissa. Mutta mitä miettivät nuoret, tulevaisuuden työelämän tekijät? Miten suoritettu koulutusaste vaikuttaa työelämäodotuksiin?

28.9.2018
Tuoreessa AMIS 2018 -tutkimuksessa, jonka Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on toteuttanut, selvitettiin ammatillisten opiskelijoiden asenteita, arvoja ja kokemuksia. Tutkimus kartoitti arvioita vuoden alussa voimaan astuneeseen ammatillisen koulutuksen reformista, jatko-opinnoista ja työelämästä yleensä.

AMIS-kyselyssä vastaajia pyydettiin kuvailemaan sitä, millaista elämää he toivovat elävänsä 15 vuoden kuluttua. Vastauksissa toistuivat erittäin usein työ, perhe, lapset, puoliso, oma asunto ja toimeentulo, jolla pärjää. Monen haaveena oli päästä matkustelemaan tai asumaan ulkomaille, säilyttää läheiset ystävyyssuhteet ja tasapainoinen, onnellinen elämä. Sekä naisia että miehiä huolestutti ensisijaisesti huono työilmapiiri, työn stressaavuus, huono toimeentulo, liiallinen kiire ja oma jaksaminen.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Akavan alkuvuodesta tekemässä kyselyssä korkeakoulutetuille nuorille. Akavan tutkimuksessa selvitettiin nuorten 18–35-vuotiaiden korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden toiveita omasta työurasta sekä näkemyksiään suomalaisen työelämän yleisistä kehityslinjoista.

Akavan kyselystä kävi ilmi, että nuoret arvostavat työelämässä vanhempien tapaan perinteisiä asioita, kuten vakaata toimeentuloa ja vakituisia työsuhteita. Toisaalta työltä vaaditaan muutakin vastinetta kuin palkkaa: mahdollisuutta joustavaan työhön arvostetaan ja hyvää ja kannustavaa työyhteisöä pidetään tärkeänä. Lisäksi mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja arvokkaiksi kokemien asioiden toteuttamiseen työssä ovat tärkeitä nuorille.

Verrattaessa kahdessa erillisessä tutkimuksessa esille nousseita ilmiöitä, voidaan spekuloida muutamilla seikoilla suoritetun koulutusasteen mukaan. Korkeakoulutettujen vastauksissa työelämässä jaksaminen korostui voimakkaammin kuin ammatillisen koulutuksen suorittaneilla; monia korkeakoulutettuja huolestutti loppuun palaminen. Sen sijaan materialistiset arvot, kuten omistusasunto tai oma auto, eivät nousseet korkeakoulutettujen vastauksissa yhtä vahvasti esille kuin AMIS-tutkimuksessa. Päinvastoin, ne sijoittuivat tärkeinä pidettyjen asioiden listalla keskivälin alapuolelle yhdessä oman perheen ja lapsien saamisen kanssa.

Erot tärkeinä pidetyissä asioissa voivat johtua kysymyksenasettelun erilaisuudesta, mutta myös korkeakoulutettujen ja toisen asteen suorittaneiden todennäköisten työnkuvien ja työelämäodotusten eroavaisuuksilla. OECD:n Education at Glance (2018) -tutkimus kertoo, että pelkästään toisen asteen koulutuksen saaneilla on pienempi todennäköisyys saada työtä ja he ansaitsevat 65 prosenttia samanikäisten korkea-asteen suorittaneiden tuloista. Tässä mielessä on ymmärrettävää, että toimeentuloon liittyvät kysymykset korostuivat ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vastauksissa.

Yhteistä molempien tutkimusten tuloksissa oli kuitenkin työn arvostus, ja ennen kaikkea hyvän työyhteisön merkitys. Tulokset ovat kannustavia, sillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisten suhteiden ja hyvän työilmapiirin muodostumiseen. Vaikka työelämän rakenteellisten uudistusten tekeminen tässä hetkessä olisikin välttämätöntä, ne eivät vaikuta olevan kummankaan kyselyn perusteella riittävä hyvän työelämän ehto, ellei ole hyvää työympäristöä sekä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja toteuttamiseen – sekä työssä että vapaa-ajalla.

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta