Perusasteen varassa olevat ovat monimuotoinen ryhmä

Pelkän perusasteen varassa olevan väestön suhteellisen suuri osuus on haaste Suomelle. Pelkän perusasteen koulutus ennustaa heikkoa työllisyyttä ja pieniä tuloja koko aikuisiän. Tuore Akava Works -selvitys tuo tietoa perusasteen varassa olevista ja taustatekijöistä, jotka johtavat koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen.

13.3.2020

Pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevan väestön suhteellisen suuri osuus on haaste Suomelle. Pelkän perusasteen koulutus ennustaa heikkoa työllisyyttä ja pieniä tuloja koko aikuisiän. Tuore Akava Works -selvitys tuo tietoa perusasteen varassa olevista ja taustatekijöistä, jotka johtavat koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen.

Vähäinen koulutus heikentää yksilötasolla hyvinvointia ja on merkittävä ongelma kansantaloudelle. Puutteet osaamisessa pienentävät tuottavuutta ja hidastavat siten talouskasvua.

Työllisyystilastot osoittavat selkeän yhteyden koulutuksen ja työllisyyden välillä: perusasteen varassa olevien 25–64-vuotiaiden työllisyysaste on Eurostatin tilastojen mukaan 55,4 prosenttia. Vastaavasti toisen asteen suorittaneiden työllisyysaste oli 75,3 prosenttia ja korkea-asteen 86,3 prosenttia.

Koulutustason laskua ei ole saatu pysäytettyä Suomessa viime vuosikymmeninä huolimatta lukuisista kehittämistoimista. Oppivelvollisuusiän nosto parantaa yleistä koulutustasoa pitkällä aikavälillä. Kuitenkin työmarkkinoilla on vielä pitkään ikäluokkia, joissa moni on pelkän perusasteen varassa.

Korkea osaaminen on yhä tarpeellisempaa, kun nopeutuva teknologinen kehitys muuttaa merkittävästi jopa joka kolmatta työtehtävää. Muutokset kohdistuvat voimakkaimmin niihin, jotka ovat työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa. Eniten vähenevät ja muuttuvat matalapalkkaiset ja lyhyemmän koulutuksen vaativat työt.

Selvitys osoittaa, että pelkän perusasteen varassa olevat ovat monimuotoisempi joukko kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Pelkän perusasteen suorittaneisiin kuuluu työssä olevia (44 % kaikista 18–64-vuotiaista), työttömiä (14 % kaikista 18–64-vuotiaista) ja työvoiman ulkopuolella olevia (42 % kaikista 18–64-vuotiaista).

Merkittävä osa pelkän perusasteen varassa olevista on tällä hetkellä töissä. Työllisyysaste on korkeimmillaan keski-ikäisillä. Tyypillisiä ammatteja ovat muun muassa kauppiaat ja myyjät, rakennustyöntekijät, siivoustyöntekijät sekä maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät.

Toiseksi suurin ryhmä ovat työvoiman ulkopuoliset perusasteen varassa olevat. Kyseessä on moninainen ryhmä, josta 18–24-vuotiaat opiskelijat muodostavat suurimman osan. Toinen merkittävä ryhmä koostuu pääasiassa yli 54-vuotiaista eläkeläisistä, mutta myös alle 45-vuotiaissa heitä on suhteellisen paljon. Nuoret päätyvät työkyvyttömyyseläkkeelle erityisesti mielenterveyssyistä.

Muiden työvoiman ulkopuolisten toiminnasta on tilastojen valossa vaikea saada yksityiskohtaista kuvaa. Heitä on eniten 25–44-vuotiaiden ikäryhmässä ja ulkomaiden kansalaiset ovat selvästi yliedustettuja tässä ryhmässä. Lasten hoitaminen kotona voi selittää sitä, että työvoiman ulkopuolella olevien osuus on suurin perheenperustamisiässä olevilla (25–34-vuotiaat).

Kolmanneksi suurin ryhmä pelkän perusasteen suorittaneista ovat työttömät. Työttömiä on lähes kaikista ikäryhmistä, pois lukien aivan nuorimmat opiskelijaikäiset ryhmät. Pitkäaikaistyöttömyys korostuu perusasteen varassa olevilla. Kolmannes heistä on pitkäaikaistyöttöminä, vaikka osuus on hieman laskenut viime vuosina.

Ratkaisuja pohdittaessa on tärkeää huomata myös sukupuolten väliset erot ja alueelliset erot. Vuonna 2018 työikäisistä 20–64-vuotiaista miehistä perusasteen varassa oli 18 prosenttia, vastaavasti naisista oli 11 prosenttia. Alueelliset erot ovat merkittäviä. Eniten perusasteen varassa olevia on kaupunkiseuduilla Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä (kummassakin 17 prosenttia ikäluokasta).

Lähes joka neljäs (23 %) ulkomaan kansalaisista on pelkän perusasteen varassa. Määrä ei kuitenkaan ole aivan näin suuri, sillä todellinen koulutustaso ja ulkomailla suoritettu tutkinto eivät aina näy tilastoissa. Pelkän perusasteen varassa olevien ulkomaalaisten joukossa on todellisuudessa ihmisiä moninaisista koulutustaustoista.

Perusasteen varassa olevien edellytykset sopeutua työelämän muutoksiin ovat heikompia kuin korkeammin koulutetuilla. Selvityksen toisessa osassa esittelemme keinoja, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää koulutuksesta syrjäytymistä ja auttaa ihmisiä laajentamaan osaamistaan, jotta yhä useampi työllistyy ja kaikki pysyvät mukana työelämän muutoksissa.

Lue tuore Akava Works -artikkeli aiheesta: Keitä ovat peruasteen varassa olevat?

 

 

Lisätietoja:

Elina Sojonen

johtava asiantuntija

+358 44 582 7466

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta