Tehdään työelämästä aidosti yhdenvertaisempi

Yhdenvertaisuus on jokaisen perusoikeus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia katsomatta ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon ja vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen tai ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, vammaan, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään tekijään.

19.1.2021

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lakia sovelletaan sekä julkiseen ja yksityiseen toimintaan, mutta ei kuitenkaan yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnon harjoittamiseen. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.

Nykyinen yhdenvertaisuuslaki antaa monia hyviä työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Tämä velvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Lain mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista toimenpiteistä (yhdenvertaisuussuunnitelma).

Tutkimustiedon perusteella nykyisessä lainsäädännössä on kuitenkin puutteita. Tuoreen yhdenvertaisuuslain arvioinnin mukaan yhdenvertaisuuden edistämistä pidetään työpaikoilla tärkeänä tavoitteena, mutta tavoitteen vieminen käytäntöön takkuaa. Yksilön oikeussuoja ei ole riittävä, iso osa syrjintätapauksista jää pimentoon ja viranomaisten tietoon tulevien syrjintätapaukset valikoituvat syrjintäperusteittain ja elämänalueittain, mikä vaikeuttaa puuttumista yksilön kohtaamaan syrjintään. Tutustu  yhdenvertaisuuslain arviointiraporttiin.

Suomessa tarvitaan uusia toimenpiteitä yhdenvertaisuustilanteen parantamiseksi. Hallitusohjelmaan kirjattu yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus on välttämätöntä toteuttaa pikaisesti ja puuttua sen avulla laajasti työelämässä tapahtuvaan syrjintään. Akava on esittänyt konkreettisia keinoja, joilla työelämästä voidaan tehdä yhdenvertaisempi kaikille. Nyt on aika ryhtyä yhdessä toimiin.

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta