Työelämän yhdenvertaisuus paranee

Työelämän yhdenvertaisuuden parantamiseksi on monia keinoja. Näistä käytiin kiivastakin keskustelua yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen valmistelun yhteydessä. Akava osallistui työelämää koskevien ehdotusten muotoiluun työ- ja elinkeinoministeriössä ja jätti eriävän mielipiteen lausuntokierroksella olleeseen lakiluonnokseen useimpien muiden valmistelutyöhön osallistuneiden tahojen tavoin.

20.9.2022

Akavan keskeisimpänä tavoitteena oli yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan ulottaminen työelämäkysymyksiin sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan laajentaminen. Myös useat muut vähemmistöjä edustavat kansalaisjärjestöt ja organisaatiot jakoivat nämä tavoitteet lausuntokierroksella. Eduskunnalle annetussa lakiesityksessä muutostoiveet olivat tulleet kuulluiksi.

Kattava lakikokonaisuus sisältää myös monia muita vähemmistöjen asemaa parantavia ja syrjimättömyyttä edistäviä toimenpiteitä. Häirinnän määritelmää esitetään muutettavaksi niin, että häirintä voi kohdistua myös ihmisryhmään yksilön lisäksi. Asia voidaan viedä käsiteltäväksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan ilman, että asiassa on nimetty uhri.

Vammaisten asemaa parantaa ehdotettu velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia viranomaisen palveluiden sisältöihin. Kohtuullisia mukautuksia arvioitaessa otettaisiin ensisijaisesti huomioon vammaisen henkilön tarpeet.

Syrjinnän ennaltaehkäisyyn pureutuu puolestaan se, että yhdenvertaisuussuunnittelun ja yhdenvertaisuuden edistäminen laajennetaan koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia toimipaikkakohtaisesti. Näin voidaan edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden oikeuksien toteutumista.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat perus- ja ihmisoikeuksia. Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien vahvistamiseen. Suomella on EU:n syrjinnän vastaisten direktiivien perusteella velvoite edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään tehokkaasti. Vakavimmillaan syrjintä on rangaistava teko. Ehdotetuilla toimenpiteillä vastataan osaltaan näihin kansallisiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin ja velvoitteisiin sekä kuunnellaan kansalaisyhteiskunnan ääntä. Työelämän yhdenvertaisuus on taas hieman lähempänä.

 

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta