Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Akava pitää sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa esitettyjä tavoitteita kannatettavina ja ehdotettuja lakimuutoksia oikeansuuntaisina, mutta kiinnittää kuitenkin huomiota Oikeuskanslerinviraston lausunnon huomioihin koskien sidonnaisuusrekisteriä julkisena tietopalveluna, jonka erityissääntelyllä tulee turvata rekisteröitävien yksityiselämän suoja.

16.8.2022

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin näkökohtiin:

• Kannatatteko ehdotettuja muutoksia (tai miltä osin kannatatte niitä) vai vastustatteko ehdotettuja muutoksia (tai miltä osin vastustatte niitä)? Myös näkemyksienne perusteet pyydetään tuomaan tarpeellisilta osin esiin.

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimivien muutoksenhakulautakuntien sekä liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä helpottamalla yleisön tiedonsaantia lautakuntien jäsenten mahdollisista sidonnaisuuksista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yleisön mahdollisuutta valvoa lautakunnille kuuluvaa julkisen vallan käyttöä ja näin ollen vahvistaa kansalaisten luottamusta lautakuntiin. Samalla myös selkeytettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin tarkoitettuja lautakuntia koskevien lakien säännöksiä sidonnaisuusilmoituksista.

Akava pitää esitettyjä tavoitteita kannatettavina ja ehdotettuja lakimuutoksia oikeansuuntaisina, mutta kiinnittää kuitenkin huomiota Oikeuskanslerinviraston lausunnon huomioihin koskien sidonnaisuusrekisteriä julkisena tietopalveluna, jonka erityissääntelyllä tulee turvata rekisteröitävien yksityiselämän suoja.

• Katsotteko, että esitykseen tulisi tehdä muutoksia? Mahdolliset ehdotukset sekä perusteet sille, miksi muutoksia tulisi tehdä, pyydetään myös tuomaan esiin.

Akava katsoo, että hallituksen esityksen jatkovalmistelussa tulee huomioida Oikeuskanslerinviraston lausunnossa esiin tuodut lain puutteellisuudet rekisteröitävien yksityiselämän suojaamiseksi.

• Onko teillä esityksestä muita huomioita (kokonaisuuden tai yksityiskohtien osalta)?

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

 

Kannisto Miia
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 20.6.2022, VN/6884/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 101/62/2022
Lausunnon päiväys 15.8.2022
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta