Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Akava kannattaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle ehdollisen korvattavuuden määräaikaisen lain jatkamista hallituksen esityksen ehdottamalla tavalla vuoden 2025 loppuun asti sekä lakiin ehdotettua selkeytystä koskien korvattavaa lääkettä säätämällä siitä, mistä lääkkeen hinnasta korvausta voidaan myöntää.

22.4.2020

Akava kannattaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle ehdollisen korvattavuuden määräaikaisen lain jatkamista hallituksen esityksen ehdottamalla tavalla vuoden 2025 loppuun asti sekä lakiin ehdotettua selkeytystä koskien korvattavaa lääkettä säätämällä siitä, mistä lääkkeen hinnasta korvausta voidaan myöntää.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Joustavat lääkkeiden markkinoillepääsyn mahdollisuudet lisäävät Suomen houkuttelevuutta investoinneille

Lausunnon pääkohdat

  • Akava kannattaa ehdollisen korvattavuuden määräaikaisen lain jatkamista hallituksen esityksen ehdottamalla tavalla vuoden 2025 loppuun asti sekä siihen ehdotettua selkeytystä koskien korvattavaa lääkettä.
  • Riskinjakomalleja tulee kehittää niin taloudellisesta kuin vaikuttavuuden näkökulmasta koko lääkehuollossa. Viranomaisten resursseista ja osaamisesta on pidettävä huolta lain sujuvan toimeenpanon varmistamiseksi.
  • Akava pitää hyvänä myös täsmennystä koskien yrittäjän oikeutta työterveyshuollon korvaukseen.

Akava lausuu hallituksen esityksestä kunnioittavasti seuraavaa:

Jotta Suomi voidaan pitää houkuttelevana lääkemarkkinana ja on mahdollista saada kansainvälisiä investointeja terveydenhuollon tutkimuksiin, Suomen tulee olla kansainvälisesti verrattuna kilpailukykyinen ja byrokratian tason tulee olla kohtuullisella tasolla. Joustavat lääkkeiden markkinoillepääsyn ratkaisut lisäävät merkittävästi Suomen houkuttelevuutta globaalin lääkekehityksen ja investointien näkökulmasta. Tämä on etu myös suunnitteilla oleva Lääkekehityskeskuksen kannata.

Akava ry kannattaa ehdollisen korvattavuuden määräaikaisen lain jatkamista hallituksen esityksen ehdottamalla tavalla vuoden 2025 loppuun asti sekä lakiin ehdotettua selkeytystä koskien korvattavaa lääkettä säätämällä siitä, mistä lääkkeen hinnasta korvausta voidaan myöntää.

Ehdollisen korvattavuuden mahdollisuus normaalin korvattavuusprosessin rinnalla on ollut lyhytaikainen, mutta kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia ja tavoitellut säästöt ovat toteutuneet. Riskinjakomalleja tulee kehittää niin taloudellisesta kuin vaikuttavuuden näkökulmasta koko lääkehuollossa. Akava ry pitää tärkeänä varmistaa myös viranomaisten tarvittavat resurssit ja osaaminen säädännön sujuvan toimeenpanon varmistamiseksi. Erityisesti lääkkeiden hintalautakunnalla ja Kansaneläkelaitoksella tulee olla riittävät resurssit toimiakseen lain edellyttämällä tavalla.

Ehdollinen korvattavuus on nopeuttanut uusien lääkehoitojen käyttöönottoa suomalaisilla potilailla. On kuitenkin tärkeää, että nopeutta ei ajeta potilasturvallisuuden kustannuksella.

Määräaikaisuuden jatko on perusteltua, jotta lain vakiinnuttamiseen päätöksenteon tueksi saadaan kerättyä tarpeeksi käyttökokemusta sekä tietoa vaikuttavuussopimuksista.

Yrittäjän oikeus työterveyshuollon korvaukseen

Akava ry:llä ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen sairausvakuutuslain kohtaan, jossa ehdotetaan tarkennusta yrittäjän oikeuteen saada työterveyshuollon korvauksia. Akava pitää tärkeänä, että työterveyshuoltokustannukset voidaan yrittäjälle korvata työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta lukien kuntoutustuen tai määräaikaisen tapaturmaeläkkeen päättymiseen saakka, kuten käytäntö on ollutkin, ja se pitää hallituksen esityksessä ehdotettua muutosta hyvänä.

Lisäksi Akava ry muistuttaa kunnioittavasti, että käsillä oleva sote-uudistus aiheuttaa monialaisia muutostarpeita myös sairausvakuutuslakiin. Nämä muutokset on hyvä valmistella hyvissä ajoin myös työmarkkinajärjestöjen asiantuntemus hyödyntäen.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 8.8.2019/Dnro STM060:00/2019, STM2425/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 073/62/2019
Lausunnon päiväys 6.9.2019
Laatija Hanna-Maija Kause

Lue lisää aiheesta