Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Akava pitää lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle esitystä pääpiirteissään kannatettavana. Kaikkein tärkeintä on laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen turvaaminen kaikille lapsille asuinpaikkaan katsomatta. Tätä tavoitetta esitys Akavan mielestä tukee riittävällä tavalla.

15.6.2021

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Kommentit esityksen lakipykäliin ja säännöskohtaisiin perusteluihin

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia niin, että yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamisesta tulee luvanvaraista. Yksityinen perhepäivähoito säilyisi edelleen ilmoitusmenettelyn piirissä.

Akava pitää esitystä pääpiirteissään kannatettavana. On hyvä, että yksityisen varhaiskasvatustoiminnan ennakollista valvontaa vahvistetaan. Kaikkein tärkeintä on laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen turvaaminen kaikille lapsille asuinpaikkaan katsomatta. Tätä tavoitetta esitys Akavan mielestä tukee riittävällä tavalla.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamiseksi myönnettävästä luvasta, luvan hakemisesta, luvan myöntämisestä sekä luvan peruuttamisesta. Lisäksi varhaiskasvatuslakiin ehdotetaan luonteeltaan teknisiä muutoksia, joissa viittaukset ilmoitusmenettelyyn korjataan viittauksilla luvanvaraisuuteen päiväkotitoiminnan osalta. Lupaviranomaisena toimisi aluehallintovirasto. Akava katsoo, että tämä paitsi vahvistaisi ennakollista valvontaa, myös selkeyttäisi viranomaisten toimivaltajakoa.

Päiväkotitoimintaa ei saisi jatkossa aloittaa tai toiminnan olennaista muutosta toteuttaa ennen lupaviranomaisen hyväksyntää. Merkittävä muutos on se, että kunta ei jatkossa voisi todeta vaatimusten täyttymistä päiväkotitoiminnan aloittamiseksi, kuten nykyisessä ilmoitusmenettelyssä. Akava pitää kuitenkin tärkeänä, että kuntien ja aluehallintovirastojen välillä tehtäisiin asiassa jatkossa tiivistä yhteistyötä ja kuntia tiedotetaan riittävästi kulloinkin vireillä olevista lupaprosesseista. Kunnilla on lakisääteinen vastuu järjestää varhaiskasvatuspalvelua alueellaan, samoin sille kuuluu vastuu palveluntuottajien valvonnasta. Näin ollen on välttämätöntä, että kunnalla on riittävästi tietoa ja mahdollisuudet ennakoida myös yksityisessä palveluntuotannossa tapahtuvia muutoksia. Lisäksi Akava katsoo, että esitystä olisi syytä täydentää palveluntuottajan yhteydenottovelvollisuudella kuntaan ja toimittaisi samalla pyynnön tilojen tarkastamiseen.

On palveluiden riittävyyden ja saatavuuden kannalta tärkeää, että kunnassa on ajankohtainen tieto ja mahdollisuus ennakoida varhaiskasvatuspalveluiden tuotantoon liittyviä muutoksia ja tarpeita. Yksityisten palveluntuottajien sekä palvelun saavutettavuuden näkökulmasta on myös tärkeää, että lupaprosessit ovat sujuvia, eikä luvan hakeminen tarpeettomasti viivytä luotettavan ja asianmukaisesti toimivan yrityksen toimintaa toimialalla.

Kommentit esityksen taloudellisten vaikutusten arviointiin.

Kommentit esityksen viranomaisvaikutusten arviointiin. Aluehallintovirastoja pyydetään lausumaan ehdotuksena siitä, että mihin aluehallintovirastoon lupaviranomaisen tehtävät voitaisiin keskittää.

Kommentit esityksen lapsivaikutuksiin.

Kommentit esityksen siirtymäaikaan.

Muut kommentit.

Max 1 A4-sivun tiivistelmä lausunnosta.

Venäläinen Emmi
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 31.5.2021, VN/1093/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 093/62/2021
Lausunnon päiväys 11.6.2021
Laatija Emmi Venäläinen

Lue lisää aiheesta