Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Akava pitää esitystä oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä. Esitys lisää työttömänä opiskelun mahdollisuuksia vain hyvin vähäisessä määrin, vaikkakin se näiltä osin vähentää opiskeluun liittyvää byrokratiaa.

13.7.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

Yleisiä huomioita esityksestä

Voitte kirjoittaa huomionne alla olevaan kenttään.

Akava pitää esitystä oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä. Esitys lisää työttömänä opiskelun mahdollisuuksia vain hyvin vähäisessä määrin, vaikkakin se näiltä osin vähentää opiskeluun liittyvää byrokratiaa. Pohjoismaiseen työvoimapalvelumalliin sisältyvä työnhakuvelvollisuus varmistaa työttömyysturvan vastikkeellisuuden eli työttömien aktiivisen työnhaun joka tapauksessa, joten työttömänä opiskelua pitäisi kontrolloida huomattavasti nykyistä vähemmän.

Lausuttavaa luonnoksen työttömyysturvalakia koskevista muutosesityksistä

Voitte kirjoittaa huomionne alla olevaan kenttään.

Akava esittää, että työttömänä opiskelun mahdollisuuksia lisättäisiin ehdotettua laajemmin. Tämä voitaisiin toteuttaa niin, että päätoimisina opintoina pidettäisiin vain niitä opintoja, joissa työtön opiskelisi aikuisten perusopetuksen opintoja, nuorille tarkoitettuja lukio-opintoja tai ammatillisia valmiuksia antavaan tutkintoon johtavia opintoja, mukaan lukien korkeakoulututkintoon johtavat opinnot. Tämä vastaisi esitysluonnoksen vaihtoehtoisissa toteuttamistavoissa esitettyä tapaa.

Muut kuin edellä mainitut opinnot eivät vaikuttaisi oikeuteen saada työttömyysetuutta eli niitä pidettäisiin sivutoimisina opintoina. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, ettei muita opintoja tarvitsisi ilmoittaa, eikä niitä selvitettäisi työttömyysetuutta hakiessa, mikä yksinkertaistaisi hakuprosessia merkittävästi. Näitä opintoja ei toisaalta myöskään otettaisi huomioon työnhakuvelvollisuutta asetettaessa tai harkittaessa, onko hakijalla pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä. Näihin opintoihin osallistuminen ei siis olisi peruste työttömän velvollisuuksista laistamiselle.

Lausuttavaa työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja opiskelevien palveluprosessista ja työnhakuvelvollisuudesta

Voitte kirjoittaa huomionne alla olevaan kenttään.

Akava kannattaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien parantamista hyvin laajasti. Mielestämme on kuitenkin nopean työllistymisen tavoitteen näkökulmasta perusteltua, että jo valmiiksi tutkinnon omaavalla työttömällä työnhakuvelvollisuus on vaativampi, kuin sellaisella työttömällä, jolla ei jo valmiiksi ole ammatillisia valmiuksia antavaa tutkintoa. Toisaalta työmarkkinoiden näkökulmasta hyvin vanhentuneen tai esimerkiksi työllistävyydeltään väärälle alalle kohdistuvan tutkinnon ero ammatillisia valmiuksia antavan tutkinnon puuttumiseen kokonaan ei välttämättä ole suuren suuri. Esitämme harkittavaksi, onko tällaiseen tilanteeseen keksittävissä ratkaisua.

Uskoaksemme työnhaun ja menestyksekkään opiskelun yhdistäminen ei ole mahdotonta. Myös työssäkäyminen ja opiskelu on usein mahdollista yhdistää.

Lausuttavaa opiskelua koskevasta työttömyysturvan käsittelyprosessista

Voitte kirjoittaa huomionne alla olevaan kenttään.

 

Taulu Heikki
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 16.5.2022, VN/144/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 078/62/2022
Lausunnon päiväys 28.6.2022
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta