Akavan lausunto hallituksen esityksestä laiksi kone- ja laiteinvestointien korotetuista poistoista verovuosina 2020 – 2023

Akava kannattaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitystä kysyen kuitenkin, että onko nimenomaan kone- ja laiteinvestointien vauhdittaminen tärkein prioriteetti, ovatko ne tällä hetkellä edes poikkeuksellisen matalat ja voisiko panostukset käyttää paremmin suuntaamalla ne toisenlaisiin investointeihin?

22.4.2020

Akava kannattaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitystä kysyen kuitenkin, että onko nimenomaan kone- ja laiteinvestointien vauhdittaminen tärkein prioriteetti, ovatko ne tällä hetkellä edes poikkeuksellisen matalat ja voisiko panostukset käyttää paremmin suuntaamalla ne toisenlaisiin investointeihin?

HE laiksi kone- ja laiteinvestointien korotetuista poistoista verovuosina 2020 – 2023

Hallitus esittää poisto-oikeuden tilapäistä kaksinkertaistamista kalenterivuosina 2020 – 2023 käyttöön otettaville koneille, laitteille ja kalustolle, jotka kuuluvat elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavan verovelvollisen irtaimeen käyttöomaisuuteen.

Nykyään koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä. Esitetyn muutoksen myötä vuotuinen enimmäispoisto olisi 25 prosentin sijasta 50 prosenttia.

Ehdotettu veronhuojennus koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta, ei ainoastaan tuotannolliseen toimintaan vaan myös palveluiden tuottamista varten hankittua käyttöomaisuutta. Korotetut poistot voi tehdä enintään neljänä verovuonna.

Esityksen taloudelliset vaikutukset

Nopeutetut poistot alentavat investoinnin tuottovaatimusta. Neljän vuoden jälkeen investoinnin hankintamenosta on poistamatta noin 32 prosenttia, kun maksimipoisto on 25 prosenttia vuodessa. Kaksinkertaisella poisto-oikeudella (50 prosenttia vuodessa), poistamaton hankintameno on vain runsaat 6 prosenttia.

Nopeutettujen poistojen vuoksi osa sellaisista investoinneista, jotka eivät ennen muutosta ole kannattavia, tulee nyt kannattavaksi. Siten poisto-oikeuden tilapäinen kaksinkertaistaminen lisää investointeja ainakin jonkin verran. Muutoksen suunnasta ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä. Investoinnit kasvavat.

Suurempien poistojen tuoma veroetu ja lisäys investointien määrään on suurin vuonna 2020 hankittaville laitteille. Niiden osalta korotettu poisto-oikeus on voimassa täydet neljä vuotta. Vuosina 2021 – 2023 tehtävien investointien kohdalla korotettu poisto-oikeus jää lyhytaikaisemmaksi ja siten vaikutus investoitavaan määrään on pienempi. Onkin syytä odottaa, että investointeihin tulee suurin piikki nimenomaan vuonna 2020, minkä jälkeen vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Jos piikkiä ei tule vuonna 2020, voidaan olla melko varmoja, että sitä ei tule ollenkaan.

Akava kannattaa esitystä. Jos kone- ja laiteinvestointeja halutaan vauhdittaa lyhytaikaisesti, poisto-oikeuksien tuplaaminen on siihen varmasti kelvollinen keino.

On silti pakko kysyä, onko nimenomaan kone- ja laiteinvestointien vauhdittaminen tärkein prioriteetti, ovatko ne tällä hetkellä edes poikkeuksellisen matalat ja voisiko panostukset käyttää paremmin suuntaamalla ne toisenlaisiin investointeihin?

Yritysten kone- ja laiteinvestointien osuus niiden arvonlisäyksestä (brutto) on matala pitkän aikavälin vertailussa. Osuus on kuitenkin noussut parin viime vuoden aikana ja on korkeimmilleen noin 15 vuoteen.

Suurempi ongelma yritysten investoinneissa koskee T&K-panostusten vähäisyyttä. Aineettomien investointien osuus arvonlisäyksestä on alentunut joka vuosi vuodesta 2009 lähtien. Tuottavuuden kasvun vauhdittamiseksi olisi ehkä sittenkin viisaampaa tukea yritysten T&K-panostuksia kuin niiden perinteisiä kone- ja laiteinvestointeja.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 29.10.2019/Dnro VM160:00/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 107/62/2019
Lausunnon päiväys 4.11.2019
Laatija Pasi Sorjonen

Lue lisää aiheesta