Akavan lausunto hallituksen esityksestä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi muun muassa että Akavan arvion mukaan nykyisellä 2 500 euron osakepääomalla ei ole suurta merkitystä velkojille. Työntekijöiden suojan näkökulmasta merkittävämpää turvaa tarjoaa palkkaturva. Edellä mainituista syistä Akava pitää turhana myös järjestelyä, jossa toiminnan aikana kerrytettäisiin voitoista osakepääomaa vähimmäismäärään saakka....

7.11.2018

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi muun muassa että Akavan arvion mukaan nykyisellä 2 500 euron osakepääomalla ei ole suurta merkitystä velkojille. Työntekijöiden suojan näkökulmasta merkittävämpää turvaa tarjoaa palkkaturva. Edellä mainituista syistä Akava pitää turhana myös järjestelyä, jossa toiminnan aikana kerrytettäisiin voitoista osakepääomaa vähimmäismäärään saakka. Malli lisäisi myös yrittäjien hallinnollista taakkaa. Osakepääoman rekisteröintiä koskevia vaatimuksia ehdotetaan helpotettavaksi luopumalla selvityksestä osakepääoman maksusta. Ehdotettu malli on kannatettava. Akavan mielestä osakepääoman menettämisen ilmoitusvelvollisuuden poistaminen on johdonmukainen ratkaisu pääomavaatimuksen poistamisen kanssa. Merkinnän poistamiseen on riittävää positiviinen oma pääoma. Ehdotetuilla muutoksilla voi olla vähäisessä määrin kannustavia vaikutuksia ammatinharjoittamisen ja yrittämisen aloittamiseen. Akava huomauttaa, että on otettava huomioon, että vähimmäisosakepääoman poisto saattaa jossain määrin lisätä postilaatikkoyritysten määrää ja toimintaa, joka liittyy verojen välttelyyn. Näiden kielteisten vaikutusten tasapainottamiseksi voisi olla järkevää lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yrityksiä koskevien tietojen suhteen.

Akavan lausunto hallituksen esityksestä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi

lausunto on annettu lausuntopalvelun kautta, ohessa mukana kysymykset.

YLEISPERUSTELUT

1. Arvionne nykytilan kuvauksesta (hallituksen esitysluonnoksen kohta 1, s. 1-5):

Akavan mielestä nykytilan kuvaus on oikea.

2. Arvionne muutostarpeen kuvauksesta (kohta 2, s. 5):

Akavan mielestä muutostarve on kuvattu oikein.

3. Arvionne ja kantanne ehdotuksen tavoitteista, toteutusvaihtoehdoista ja keskeisistä ehdotuksista (kohta 3, s. 5-7):

Akavan arvion mukaan nykyisellä 2 500 euron osakepääomalla ei ole suurta merkitystä velkojille. Osakepääoman määrä on niin pieni, ettei se kata kovin merkittäviä eriä. Lisäksi osa osakepääomasta on saatettu muodostaa hankalasti likvideiksi varoiksi muunnettavalla apporttiomaisuudella. Työntekijöiden suojan näkökulmasta merkittävämpää turvaa tarjoaa palkkaturva.

Edellä mainituista syistä Akava pitää turhana myös järjestelyä, jossa toiminnan aikana kerrytettäisiin voitoista osakepääomaa vähimmäismäärään saakka. Malli lisäisi myös yrittäjien hallinnollista taakkaa.

Osakepääoman rekisteröintiä koskevia vaatimuksia ehdotetaan helpotettavaksi luopumalla selvityksestä osakepääoman maksusta. Ehdotettu malli on kannatettava.

Akavan mielestä osakepääoman menettämisen ilmoitusvelvollisuuden poistaminen on johdonmukainen ratkaisu pääomavaatimuksen poistamisen kanssa. Merkinnän poistamiseen on riittävää positiviinen oma pääoma.

4. Arvionne muutosten vaikutuksista (kohta 4, s. 7):

Akavan mielestä ehdotetuilla muutoksilla voi olla vähäisessä määrin kannustavia vaikutuksia ammatinharjoittamisen ja yrittämisen aloittamiseen.

Vaikka ehdotetuilla muutoksilla on jossain määrin myönteisiä vaikutuksia, on otettava huomioon, että vähimmäisosakepääoman poisto saattaa jossain määrin lisätä postilaatikkoyritysten määrää ja toimintaa, joka liittyy verojen välttelyyn. Näiden kielteisten vaikutusten tasapainottamiseksi voisi olla järkevää lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yrityksiä koskevien tietojen suhteen.

Lakiehdotukset ja yksityiskohtaiset perustelut

5. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistetaan (1 luvun 3 §):

Kannatan

Perustelut/motiveringar:

Ks. kohta 3.

6. Yksityisen osakeyhtiön osakepääoman maksua koskevia liitetietovaatimuksia vähennetään (vaatimus tilintarkastajan lausunnosta tai muusta selvityksestä koskee vain vähintään 80 000 euron osakepääoman yhtiötä – 2 luvun 8 § ja 9 luvun 14 §):

Kannatan

Perustelut

Ks. kohta 3.

7. Tilikauden aikaisesta osakkeen apporttimaksusta on kerrottava tilinpäätösasiakirjoissa (8 luvun 7 §):

Kannatan

Perustelut:

8. Osakepääoman menettämistä koskeva rekisteri-ilmoitusvelvollisuus koskee vain vähintään 80 000 euron osakepääoman yhtiötä ja kaikki yhtiöt voivat pyytää merkinnän poistamista, kun oma pääoma on positiivinen (20 luvun 23 §):

Kannatan

Perustelut

Ks. kohta 3.

LISÄKYSYMYKSET

Julkisen osakeyhtiön 80 000 euron vähimmäispääomavaatimus tulisi laskea 50 000 euroon

Perustelut/motiveringar:

Julkisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoman maltillinen alentaminen voisi olla perusteltua, jotta kohtelu olisi jossain määrin johdonmukaista yksityisten ja julkisten osakeyhtiöiden välillä ja toisaalta ottaen huomioon muiden EU-jäsenmaiden taso.

10. Poistetaan vähimmäispääomavaatimus myös asunto-osakeyhtiölaista (AOYL 1 luvun 7 §): Asunto-osakeyhtiölain pääomavaatimusta on aiemmin muutettu, kun osakeyhtiölain pääomavaatimusta on muutettu.

En ota kantaa

Perustelut

11. Poistetaan rahastointivelvollisuus osuuskuntalaista (OKL 16 luvun 7 §):

Osuuskuntalain mukaan osuuskunnan vararahastoa on kerrytettävä ylijäämästä (5%/v) kunnes vararahasto on vähintään 2 500 euroa. Kerryttämisvelvollisuus on mitoitettu yksityisen osakeyhtiön pääomavaatimuksen perusteella.

Kannatan

Perustelut/motiveringar:

Tämä olisi johdonmukaista verrattuna yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimuksen kanssa.

MUUT KOMMENTIT

Tässä voitte kommentoida hallituksen esitysluonnosta muiden kuin edellä mainittujen seikkojen osalta.

Vuorenkoski Vesa

Akava ry

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö  VN/4155/2018

Lausunnon diaarinumero Dnro 097/62/2018

Lausunnon päiväys 20.9.2018

Laatija Vesa Vuorenkoski

Lue lisää aiheesta