Akavan lausunto kansallisesta lukutaitostrategiasta 2030

Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa Akava pitää kansallisen lukutaitostrategian laatimista erittäin tärkeänä. On välttämätöntä, että kansalaisten lukutaitoa vahvistetaan ja kannustetaan erityisesti lapsia ja nuoria lukemaan.

18.10.2021

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Lukutaitostrategian lähtökohdat ja käsitteet

Arvioi ja kommentoi lukutaitostrategian alkulukuja (Lukutaitostrategian lähtökohdat, Tavoitteena monipuolinen lukutaito, Lukutaitotutkimuksesta).

Akava pitää kansallisen lukutaitostrategian laatimista erittäin tärkeänä. Nuorten lukutaito on heikentynyt 2000-luvulla selvästi, ja jokaisessa ikäryhmässä on niitä, joilla on arjen tilanteisiin riittämätön lukutaito. Aikuisilla varsinkin koulutustaso ja ikä vaikuttavat lukutaitoon: erityisesti pelkän perus- tai toisen asteen koulutuksen suorittaneet ja vanhimmat työikäiset aikuiset kohtaavat lukiessaan haasteita muita aikuisia useammin. Monella on puutteita myös digitaidoissa.

On välttämätöntä, että kansalaisten lukutaitoa vahvistetaan ja kannustetaan erityisesti lapsia ja nuoria lukemaan. Tässä perusopetuksen lukutaitotyö on keskeisessä roolissa, sillä perusopetus tavoittaa koko ikäluokan. Akavan keskeinen tavoite on varmistaa, että jokainen saa peruskoulusta ja toiselta asteelta riittävät tiedot ja taidot menestyäkseen elämässä ja jatko-opinnoissa.

Akava pitää tärkeänä, että lukutaitostrategiassa on huomioitu lukutaidon kehittyminen läpi eliniän. Sen mukaan on olennaista, että lukutaito nähdään myös osana elinikäisen oppimisen kokonaisuutta.

Suuntaviivat

Antakaa lausunto suuntaviivaan 1: Luodaan lukutaitotyölle rakenteet. Voitte myös ehdottaa toimenpidettä, joka tulisi liittää osaksi kansallista lukutaitostrategiaa.

Akava pitää lukutaitostrategian suuntaviivojen tavoitteita erittäin tärkeinä. Suuntaviivoja ohjaavat keskeiset arvot: sivistys, yhdenvertaisuus ja tasa- arvo sekä hyvinvointi. Niiden mukaan jokaisella on oikeus lukutaitoon ja jatkuvaan oppimiseen sekä mahdollisuus lukutaidon harjoittamiseen ja kehittämiseen kielestä, perhetaustasta, toimintarajoitteista, varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Tavoitteiden toteutumisessa Akava pitää olennaisena, että lukutaitostrategiassa on kiinnitetty huomiota lukutaidon ammattilaisten täydennyskoulutukseen ja lukutaito-osaamisen kehittämiseen. Lukutaito-ohjelmassa tarvitaan tähänkin konkreettisia toimia. Ei riitä, että täydennyskoulutukseen luodaan uusia sisältöjä, vaan koulutukseen osallistumisen ja lukutaitotyön kehittämisen tulee olla myös käytännössä mahdollista työajalla.

Antakaa lausunto suuntaviivaan 2: Vahvistetaan lukutaito-osaamista. Voitte myös ehdottaa toimenpidettä, joka tulisi liittää osaksi kansallista lukutaitostrategiaa.

Akava näkee tärkeänä tavoitteen vahvistaa neuvola- ja perhepalveluiden henkilökunnan osaamista varhaisen lukemisen tukemiseksi perheissä. Sen mukaan osaamista lukemisen tukemiseen tulee kuitenkin vahvistaa tämän ohella niissä organisaatioissa, joissa kohdataan myös vanhempia lapsia sekä nuoria. Akava ehdottaakin lisättäväksi toimenpide-ehdotuksiin henkilökunnan osaamisen vahvistamisen myös nuorisotoimessa ja sosiaalitoimessa.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tulee olla läpileikkaavia periaatteita koko yhteiskunnassa. Siksi Akava pitää välttämättömänä, että strategiassa kiinnitetään huomiota lukutaitotyön vahvistamiseen suomi toisena kielenä -opetuksessa, kotoutumiskoulutuksessa, oppilaiden oman äidinkielen opetuksessa ja monikielisessä opetuksessa.

Yhtä lailla tärkeää on kiinnittää huomiota lukutaito-osaamisen kehittämiseen näkövammaisten ja lukemista haittaavien erityispiirteiden, kuten dysleksia ja dysfasia, omaavien henkilöiden keskuudessa. Akava ehdottaa näihin liittyvien toimenpiteiden lisäämistä osaksi lukutaitostrategiaa.

Antakaa lausunto suuntaviivaan 3: Innostetaan lukemaan. Voitte myös ehdottaa toimenpidettä, joka tulisi liittää osaksi kansallista lukutaitostrategiaa.

Strategiassa on tunnistettu kirjastojen merkitys elinikäisen lukutaidon kehittymisen tukena. Kirjastojen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen kannattaa panostaa, ja siitä on syytä tehdä selkeä toimintasuunnitelma aikataulutuksineen ja vastuutahoineen.

Lukeva kunta ja Lukeva koulu -mallit (esimerkit käytännön toimenpiteistä)

Antakaa lausunto Lukeva kunta -mallista.

Akava pitää ehdotettuja ratkaisuja hyvinä. Osaaminen ja koulutus sekä laajat sivistyspalvelut ovat kunnan ydintehtäviä. Kulttuuri-, museo-, kirjasto-, nuoriso-, liikuntapalvelut ovat tärkeä osa vapaa-aikaa ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Akava painottaa, että niiden saavutettavuutta tulee jatkossakin kehittää ja taata em.palveluiden rahoitus.

Antakaa lausunto Lukeva koulu -mallista.

Akava pitää ehdotettuja ratkaisuja hyvinä. Moni toimenpide-ehdotus vaatii paljon kouluilta ja opettajilta, eikä ole toteutettavissa ilman resursseja. Jatkossa opetussuunnitelman perusteita ja perusopetuksen tuntijakoa uudistettaessa pitää huomioida se, että lukutaitotyöhön pitää löytyä riittävästi aikaa kaikilla luokka-asteilla.

Muita huomioita

Yleisiä huomioita kansallisesta lukutaitostrategiasta. Voitte kommentoida esimerkiksi taitetun version (liitteenä) kuvitusta.

Akava pitää tärkeänä päätöstä lukutaitostrategian jatkoksi laadittavasta kansallisesta lukutaito-ohjelmasta, jossa tarkennetaan toimenpide-ehdotuksiin liittyvät vastuutahot. Tässä yhteydessä tulee varmistaa, että toimintaan on varattu riittävät resurssit ja ehdotusten suunnitteluun ja toteutukseen on osallistettu laajasti sidosryhmiä.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 27.9.2021, OPH-3758-2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 136/62/2021
Lausunnon päiväys 15.10.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta