Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Akava pitää opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa lausunnolla olevaa lainsäädäntöehdotusta perusteltuna. Akava toteaa muun muassa, että se pitää välttämättömänä, että esitetty lakimuutos saadaan voimaan tai että ammatillisessa koulutuksessa yli neljä vuotta kestänyttä kokeiluluvallista tutkintovientiä jatketaan, ettei hyvin käynnistynyt toiminta katkea.

17.5.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lausunnolla olevia lainsäädäntöehdotusta perusteltuna.
  • Järjestäjille on taattava yhdenvertaiset edellytykset koulutusvientiin niin eri koulutusasteiden välillä kuin sisälläkin.
  • Järjestettävän koulutuksen tulee olla Suomen tutkinto- ja koulutusjärjestelmän mukaista. Laadun takaamiseksi koulutuksen järjestäjällä on oltava järjestämislupa.
  • Koska tutkinnot antavat pätevyyden suomalaisille työmarkkinoille, tulee mahdollisuuden tutkinnon täydentämiseen ja siirtymiseen jatko-opintoihin olla mahdollisimman selkeää.
  • Opetushallituksen tulee laatia erilliset koulutusvientiä koskevat tutkinnon perusteet kaikkien järjestämisluvan omaavien käyttöön.

Akava pitää lausunnolla olevia lainsäädäntöehdotusta perusteltuna. Ehdotuksen mukaisesti Opetushallitukselle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista.

Ammatillisessa koulutuksessa on tehty yli neljä vuotta tutkintovientiä kokeiluluvalla. Akava pitää välttämättömänä, että esitetty lakimuutos saadaan voimaan tai kokeilulupaa jatketaan, ettei hyvin käynnistynyt toiminta katkea. Samalla se pitää erittäin tärkeänä, että eri koulutuksenjärjestäjien koulutusviennin edellytykset niin ammatillisen koulutuksen sisällä kuin ammatillisen ja korkea-asteen välillä ovat mahdollisimman yhdenvertaiset.

Akava painottaa, että järjestettävän koulutuksen tulee olla Suomen tutkinto- ja koulutusjärjestelmän mukaista. Tämä tarkoittaa, että tilauskoulutusta järjestävällä taholla on koulutuksen järjestämislupa. Näin taataan parhaiten koulutuksen laatu ja suomalaisen koulutuksen hyvä maine myös tilaajan silmissä, sillä tämän tulee voida aina olla varma tilaamansa koulutustuotteen korkeasta laadusta.

Akavan mielestä tilauskoulutuksen kokonaisuudesta tulee olla kokonaiskäsitys. Tämä toteutuu parhaiten Opetushallituksen kautta. Opetushallituksella tulee olla tieto siitä, mitä koulutustuotteita Suomesta ollaan viemässä ja minne sekä ketkä koulutuksenjärjestäjät osallistuvat koulutusvientiin.

Tätä työtä selkiyttäisi, jos Opetushallitus laatisi erilliset koulutusvientiä koskevat tutkinnon perusteet, jotka olisivat kaikkien järjestämisluvan omaavien käytettävissä. Yhtenäiset kv-perusteet takaisivat paremmin yhtenäisen laadun niin työelämän kuin yksittäisen opiskelijan näkökulmasta, kun jokainen koulutuksen järjestäjä ei päättäisi itsenäisesti, miten poikkeamat korvataan.

Akava muistuttaa, kuinka koulutusviennin kautta opintoja suorittanut ja tutkinnon saanut opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua halutessaan myös suomalaisille työmarkkinoille, vaikka opinnot tehdään kohdemaan työvoiman tarpeisiin. Onkin tärkeä etukäteen reitittää tutkinnon suorittaneen opiskelijan mahdollisuudet täydennyskoulutukseen sekä mahdollisuudet jatko-opintoihin.

Akava ry

 

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.4.2021/Dnro VN/28336/2020, VN/28336/2020-OKM-1
Lausunnon diaarinumero Dnro 063/62/2021
Lausunnon päiväys 12.5.2021
Laatija Miika Sahamies

 

Lue lisää aiheesta